Siirry sisältöön

Yksityiseksi palveluntuottajaksi hakeutuminen

Tältä sivulta löytyy lisätietoa ilmoitus- ja lupa-asioista Satakunnan hyvinvointialueella. Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat joko ilmoituksenvaraisia, luvanvaraisia tai sosiaalipalveluna tuotettavia tukipalveluita. Palvelua vastaava rekisteri määräytyy näiden mukaisesti. Satakunnan hyvinvointialue toimii alueellaan toimivien sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaviranomaisena yhteistyössä aluehallintoviraston (AVI) ja Valviran kanssa.

Yksityiset sosiaalipalveluiden tuottajat

Yksityisillä sosiaalipalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) 14 §:ssä mainittuja sosiaalihuollon palveluja sekä niiden järjestämiseen liittyvää sosiaalialan ammatillista hyvinvointia edistävää ohjausta ja neuvontaa, joita yksityinen henkilö, yhteisö, säätiö tai julkisyhteisön perustama liikeyritys tuottaa korvausta vastaan liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla. Yksityisten sosiaalipalveluilmoitusten käsittely perustuu lakiin yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Yksityisinä sosiaalipalveluina voidaan tuottaa

 • ilmoituksenvaraisia (ei-ympärivuorokautisia) sosiaalihuollon palveluja
  • Rekisteröitävät
  • Ei-rekisteröitävät (kotipalvelun tukipalvelut)
 • luvanvaraisia (ympärivuorokautisia) sosiaalihuollon palveluja

Ilmoituksenvaraiset sosiaalipalvelut

Ilmoituksenvaraisia rekisteröitäviä sosiaalipalveluja ovat muun muassa eri asiakasryhmien:

 • kotipalvelu (esimerkiksi asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvia toimia tai niissä avustamista)
 • päivätoiminta (päiväkeskusten tehtävänä on lisätä toimintakykyä yhteisöllisyydellä ja vuorovaikutuksellisuudella ja itsenäisen asumisen edistäminen mm. ikäihmisillä. Päihdehuollon päiväkeskukset tarjoavat puolestaan päihteettömän oleskelu- ja kohtauspaikan. Mielenterveysasiakkaille palvelu antaa päiväohjelman ja tukee näin osallistumista aktiiviseen elämään ja sosiaalista selviämistä
 • työtoiminta (kehitysvammaisten työ- ja toimintakeskukset sekä toiminta, jonka tavoitteena edistää vajaakuntoisen henkilön työelämään sijoittumista. Tähän kohtaan kuuluu myös sellainen päihdekuntoutujien ja mielenterveysasiakkaiden kuntoutus, jonka tavoitteena on työhön tai aktiiviseen toimintaan palaaminen)
 • asumispalvelut (ei ympärivuorokautiset)
 • muut sosiaalihuollon avopalvelut (mm. perhetyö).

Tuotettaessa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on yksityisten palvelujen tuottajaksi aikovan hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista tehtävä kirjallinen ilmoitus hyvinvointialueelle. Ilmoitus tulee tehdä myös toiminnan oleellisesti muuttuessa, vastuuhenkilön vaihtumisesta, tilojen tai osoitteen muuttumisesta sekä toiminnan päättymisestä.

Rekisteröitävien palvelujen osalta hyvinvointialueen edustaja tarkistaa täyttääkö palveluntuottaja toiminnalle laissa säädetyt kriteerit ja lähettää ilmoituksen liitteineen ja lausuntoineen alueen aluehallintovirastoon. Aluehallintovirasto tekee päätöksen ilmoituksenvaraisen toiminnan merkitsemisestä Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujenantajien rekisteriin (Valveri) vietäväksi ja lähettää päätöksen palveluntuottajalle. Palveluntuottajalla on oikeus hakea päätökseen muutosta, jos se on siihen tyytymätön. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu, joka sisältää myös rekisteröimisen Valveriin.

Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen toiminnan aloittamisesta-lomake rekisteröitäville sosiaalipalveluille on saatavilla aluehallintoviraston Yksityisten sosiaalipalvelujen luvat ja ilmoitukset(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) –sivustolta. Sivustolta löytyy myös lomakkeen täyttöohje sekä toiminnan muutoksiin liittyvät lomakkeet. Sivuston alkuun on kerätty informatiivisia kysymyksiä ja lomakkeet ovat sivuston lopussa.

Ei-rekisteröitäviä ilmoituksenvaraisia palveluja ovat ns. kotipalvelun tukipalvelut, joiden avulla tuetaan kotona asumista ja näiden palvelujen tuottajilta ei vaadita sosiaali- ja terveysalan ammatillista pätevyyttä. Tukipalveluihin ei kuulu hoidollinen työ esim. kotihoito. Kotipalvelun tukipalveluja ovat muun muassa ateria-, vaatehuolto-, ja siivouspalvelut sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut, henkilökohtaisen avustajan palvelut (sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 19§) päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa, sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Kotipalvelun tukipalveluja tuottavien palveluntuottajien tietoja ei toimiteta eikä talleteta aluehallintoviraston yksityisten palvelujen antajien rekisteriin vaan niistä muodostuu hyvinvointialueelle tukipalvelurekisteri.

Ei-rekisteröitävistä (kotipalvelun tukipalvelut) sosiaalipalveluista ilmoita Satakunnan hyvinvointialueen Ilmoitus kotipalvelun tukipalvelujen tuottamisesta-lomakkeella, johon on lueteltu tarvittavat liitteet.

Ilmoituksenvaraisten ilmoitusten lähettäminen

Näistä ilmoituksenvaraisista yksityisistä sosiaalipalveluista (rekisteröitävät ja ei-rekisteröitävät kotipalvelun tukipalvelut) ilmoitus tulee toimittaa Satakunnan hyvinvointialueen kirjaamoon. Kirjeitse toimitettava ilmoitus sekä ilmoituksen liitteet toimitetaan nitomattomana. Sähköpostitse toimitettaessa tulee huomioida, että ilmoituksen tai liitteiden sisältäessä henkilötietoja, tulee sähköposti lähettää suojattuna/luottamuksellisena.

Ennen kuin lähetät ilmoituksen, ole hyvä ja tarkista, että kaikki tarvittavat liitteet ovat mukana ja ilmoituslomakkeen kohdat täytetty.

Postiosoite:
Yksityiset sosiaalipalvelut tai yksityiset terveyspalvelut
Satakunnan hyvinvointialue, Kirjaamo
Sähköposti: kirjaamo@sata.fi
Kirjaamon postiosoite: Sairaalantie 3, 28500 Pori

Lisätietoja ilmoituksenvaraisista yksityisistä sosiaalipalveluista antaa valvontakoordinaattori Helena Myllymäki puh. 044 701 6336, helena.k.myllymaki@sata.fi.


Luvanvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut

Yksityisen sosiaalihuollon ympärivuorokautisten palvelujen tuottajalla on oltava lupa palvelujen antamiseen, kuten eri asiakasryhmien ympärivuorokautisiin asumispalveluihin sekä lastensuojelun ja sijaishuollon palveluihin. Palvelujen tuottajalla tarkoitetaan esimerkiksi yhtiömuotoista yritystä, säätiötä tai yhdistystä.

Yhden aluehallintoviraston alueella toimivalle palvelujen tuottajalle lupaviranomainen on aluehallintovirasto (AVI). Kahden tai useamman aluehallintoviraston alueella toimivalle palvelujen tuottajalle lupaviranomainen on Valvira.

Hyvinvointialueen edustaja tekee yksikköön ennen toiminnan aloittamista tarkastuskäynnin ja tekee lausunnon AVI:lle. Uuden toimintayksikön lisääminen olemassa olevaan lupaan edellyttää muutosluvan hakemista. Myös toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää, että toiminnan muuttamiseen on myönnetty lupa. Toiminnan aloittaminen ennen luvan myöntämistä on lain vastaista.

Ohjeet ja hakemuslomakkeet ympärivuorokautisten yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamiseen on saatavilla Valviran verkkosivuilla: https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/yksityisen_sosiaalihuollon_luvat(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Lisätietoja luvanvaraisista yksityisistä sosiaalipalveluista antaa AVI. AVIn yhteystiedot voit tarkistaa: https://avi.fi/yhteystiedot(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).


Yksityiset terveyspalveluiden tuottajat

Terveydenhuollon palveluita voi tuottaa joko itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yritysmuotoisesti.

Itsenäisellä terveydenhuollon ammatinharjoittajalla tarkoitetaan esimerkiksi toiminimellä toimivia ammattihenkilöitä, jotka tuottavat palvelua asiakkaille. Itsenäisen ammatinharjoittajan tulee tehdä ilmoitus ennen toiminnan aloittamista aluehallintovirastolle.

Yritysmuotoisella palveluntuottajalla tulee olla aluehallintoviraston tai Valviran myöntämä lupa terveydenhuollon palvelujen tuottamiseen: Hakemus yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) (Suomi.fi). Ohjeet ilmoituksen tekemiseen ja luvan hakemiseen löytyvät Avi:n sivulta Yksityisen terveydenhuollon luvat(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Niiden yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien, joilta vaaditaan lupa toiminnan aloittamiseen, tulee pyytää käyttöönottotarkastus Satakunnan hyvinvointialueelta. Laadittava tarkastuskertomus liitetään aluehallintovirastolle lähetettävään ilmoitukseen.

Lisätietoja yksityisten terveydenhuollon lupa-asioista antaa valvontakoordinaattori Essi Hällynen, puh. 044 701 2030, essi.hallynen@sata.fi.

Hyvinvointialueen viranhaltijan tulee tarkastaa tilat ja laitteet sekä sairaankuljetusajoneuvo ja sen varustus sekä antaa tarkastuskertomus viipymättä palvelujen tuottajalle. Palveluntuottaja voi tilata tarkastuksen Satakunnan hyvinvointialueelta välittämällä lupahakemuksen tiedot liitteineen Satakunnan hyvinvointialueen kirjaamoon. Kirjeitse toimitettava ilmoitus sekä ilmoituksen liitteet toimitetaan nitomattomana. Sähköpostitse toimitettaessa tulee huomioida, että ilmoituksen tai liitteiden sisältäessä henkilötietoja, tulee sähköposti lähettää suojattuna/luottamuksellisena.
Ennen kuin lähetät ilmoituksen, ole hyvä ja tarkista, että kaikki tarvittavat liitteet ovat mukana ja ilmoituslomakkeen kohdat täytetty.

Postiosoite:
Yksityiset sosiaalipalvelut tai yksityiset terveyspalvelut
Satakunnan hyvinvointialue, Kirjaamo
Sähköposti: kirjaamo@sata.fi
Kirjaamon postiosoite: Sairaalantie 3, 28500 Pori

Mallilomakkeita täydennetään sivustolle mahdollisimman pian.


Palveluntuottajien valvonta

Valvontatyötä toteuttaa hyvinvointialueen valvontayksikkö, mikä vastaa hyvinvointialueen järjestäjätason omavalvonnasta, ohjaa ja valvoo sekä hyvinvointialueen itse tuottamia palveluita, että hyvinvointialueella toimivia yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluita.

Yksityiseen palvelutuotantoon kuuluvat ostopalvelut, palvelusetelillä tuotetut palvelut ja perhehoitokodit. Yksityisten palveluntuottajien valvontavastuu ulottuu myös palveluntuottajien käyttämiin alihankkijoihin. Hyvinvointialueilla on järjestämiensä palvelujen lisäksi valvontavastuu myös alueellaan toimivista yksityisistä sosiaalipalveluista. Lisäksi hyvinvointialueen viranhaltijan tulee suorittaa yksityisten terveyspalvelujen tilojen ja laitteiden käyttöönottotarkastukset.

Valvontayksikössä työskentelevät valvontakoordinaattorit toteuttavat palvelutuotannon ennakoivaa ohjausta ja valvontaa, suunnitelmallista valvontaa ja reaktiivista jälkikäteistä valvontaa. Koordinaattorit myös neuvovat ja ohjaavat palveluntuottajia sekä asiakkaita. Näin pyritään varmistamaan, että toiminta on laadukasta lainsäädännön, ohjeistusten ja sopimusten mukaisesti.

Yhteystiedot:

Vs. valvonta- ja laatujohtaja:
Katri Siiri-Valovirta
katri.siiri-valovirta@sata.fi
044 701 3411

Ilmoitus- ja lupa-asiat:
Valvontakoordinaattori
Helena Myllymäki
​​​​​​​helena.k.myllymaki@sata.fi
044 701 6336​​​​​​​

Valvontakoordinaattorit:
Saara Vajavaara
saara.vajavaara@sata.fi
044 747 5827

Kirsi-Marja Polo
kirsi-marja.polo@sata.fi
040 488 6296

Essi Hällynen
essi.hallynen@sata.fi
044 701 2030