Siirry sisältöön

Yksityiseksi palveluntuottajaksi hakeutuminen

Tältä sivulta löytyy lisätietoa ilmoitus- ja lupa-asioista Satakunnan hyvinvointialueella. Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat joko ilmoituksenvaraisia (ei-ympärivuorokautisia) tai luvanvaraisia (ympärivuorokautisia). Ilmoituksenvaraiset sosiaalihuollon palvelut jakaantuvat kahteen ryhmään. Ryhmät ovat aluehallintovirastossa rekisteröitävät palvelut ja hyvinvointialueelle rekisteröitävät sosiaalihuoltolain 19§:n mukaiset kotipalvelun tukipalvelut tai niihin rinnastettavia palveluja (ei-rekisteröitävät). Palvelua vastaava rekisteri määräytyy siis näiden mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralla on valtakunnallinen koordinaatiovastuu sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnassa. Aluehallintovirastoilla (AVI) on pääasiallinen vastuu palvelujen valvonnasta alueillaan. Hyvinvointialueella yksityisten palveluiden valvonnasta vastaa sosiaali- ja terveystoimi tai muu vastaava toimielin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää tietoa yksityisistä sosiaali- ja terveyspalveluista.

Yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut täydentävät julkisia palveluja. Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä palvelujaan joko hyvinvointialueille, kunnille tai suoraan asiakkaille.

Yksityisillä sosiaalipalveluilla(siirryt toiseen palveluun) tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) 14 §:ssä mainittuja sosiaalihuollon palveluja sekä niiden järjestämiseen liittyvää sosiaalialan ammatillista hyvinvointia edistävää ohjausta ja neuvontaa, joita yksityinen henkilö, yhteisö, säätiö tai julkisyhteisön perustama liikeyritys tuottaa korvausta vastaan liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla. Yksityisten sosiaa­li­pal­ve­luil­moi­tusten käsittely perustuu lakiin yksityisistä sosiaa­li­pal­ve­luista (922/2011)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Terveydenhuollon palveluilla(siirryt toiseen palveluun) tarkoitetaan sellaisia terveyden- ja sairaanhoidon palveluja, jotka perustuvat yleisesti hyväksyttyihin menetelmiin ja kokemusperäiseen lääketieteelliseen tutkimukseen ja hoitoon.

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajalla(siirryt toiseen palveluun) (esimerkiksi yhtiömuotoinen yritys, osuuskunta, säätiö tai yhdistys), tulee olla viranomaisen myöntämä lupa palvelujen antamiseen. Lupahallinto on ennakkovalvontaa, jonka avulla varmistetaan, että palvelujen tuottajalla on edellytykset antaa hyvää hoitoa potilas- ja asiakasturvallisesti.

Terveydenhuollon palveluita voi tuottaa joko itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yritysmuotoisesti. Ennen kuin itsenäinen ammatinharjoittaja antaa yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitettuja terveyden- ja sairaanhoidon palveluja, hänen tulee tehdä kirjallinen ilmoitus toiminnastaan aluehallintovirastolle.

Ilmoituksenvaraiset AVI´lle rekisteröitävät yksityiset sosiaalipalvelut (ei ympärivuorokautiset)

Näitä rekisteröitäviä palveluja ovat muun muassa eri asiakasryhmien

 • Lapsiperheiden kotipalvelu
 • Kotihoito
 • Päivätoiminta: Sosiaalista kanssakäymistä edistävä toiminta yhteisöllisessä asumisessa, Päiväpalvelut, Työ- ja toimintakeskus, Kuntouttava työtoiminta, Liikkumista tukevat palvelut (ml. saattajapalvelut)
 • Asumispalvelut: Tilapäinen asuminen, Tuettu asuminen, Yhteisöllinen asuminen
 • Sosiaalialan muut palvelut: Avomuotoinen päihdekuntoutus, Sosiaalityöntekijän palvelut, Sosiaaliohjaus, Sosiaalinen kuntoutus, Mielenterveystyö sosiaalihuollossa, Kasvatus- ja perheneuvonta, Lapsen ja vanhemman välisen tapaamisen valvonta, Koulukuraattoritoiminta, Perhetyö, Avomuotoinen perhekuntoutus, Lastensuojelun jälkihuolto, Muu sosiaalihuollon asiantuntijatoiminta, Muut sosiaalipalvelut (shl 28 §)

Nämä ilmoitustenvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut ovat rekisteröitäviä ja palvelujen vastuuhenkilöltä edellytetään sosiaali- tai terveydenhuoltoalan korkeakoulututkintoa (tai ylempää korkeakoulututkintoa). Lisäksi vastuuhenkilöltä edellytetään kahden vuoden aiempaa esimieskokemusta tai 25 opintopisteen johtamisopintoja ja alan tuntemusta sekä työkokemusta. Mikäli muutoin sopivalla (sote-korkeakoulututkinnon omaavalla) henkilöllä ei ole tarvittavaa esimieskokemusta eikä esimieskoulutusta, aluehallintovirasto voi hyväksyä vastuuhenkilön, mikäli hän sitoutuu suorittamaan puuttuvat johtamisopinnot.

HUOM! Poikkeuksena on yhden työntekijän kotipalvelua tuottava yritys tai yritys, jossa yrittäjän lisäksi on kaksi työntekijää, jolloin lähihoitaja voi toimia vastuuhenkilönä. Edellytyksenä on riittävä alan tuntemus. Lisäksi jos kyseisellä lähihoitajalla on alainen/alaisia, niin hänellä on oltava riittävä johtamistaito.

Ilmoituksen tekeminen Satakunnan hyvinvointialueelle

Tuotettaessa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on yksityisten palvelujen tuottajaksi aikovan hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista tehtävä kirjallinen ilmoitus hyvinvointialueelle. Jos aikoo tuottaa palveluja usealla hyvinvointialueelle, tehdään ilmoitus jokaiselle hyvinvointialueelle erikseen. Ilmoitus tulee tehdä myös toiminnan oleellisesti muuttuessa, vastuuhenkilön vaihtumisesta, tilojen tai osoitteen muuttumisesta sekä toiminnan päättymisestä.

Rekisteröitävien palvelujen osalta hyvinvointialue tarkistaa täyttääkö palveluntuottaja toiminnalle laissa säädetyt kriteerit. Hyvinvointialue lähettää ilmoituksen liitteineen ja lausuntoineen alueen aluehallintovirastoon. Aluehallintovirasto tekee päätöksen ilmoituksenvaraisen toiminnan merkitsemisestä Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujenantajien rekisteriin (Valveri) vietäväksi ja lähettää päätöksen palveluntuottajalle. Palveluntuottajalla on oikeus hakea päätökseen muutosta, jos se on siihen tyytymätön. Ilmoituksen käsittelystä AVI perii maksun, joka sisältää myös rekisteröimisen Valveriin.

Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen toiminnan aloittamisesta-lomake rekisteröitäville sosiaalipalveluille on saatavilla aluehallintoviraston Yksityisten sosiaalipalvelujen luvat ja ilmoitukset (siirryt toiseen palveluun)–sivustolta. Sivustolta löytyy myös lomakkeen täyttöohje sekä toiminnan muutoksiin liittyvät lomakkeet. Sivuston alkuun on kerätty informatiivisia kysymyksiä ja lomakkeet ovat sivuston lopussa.

Ilmoituksen mukana edellytetään toimitettavaksi ainakin seuraavat liitteet:

 • ajantasainen kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta
 • jos hakijana on yhtiö, muu yhteisö tai säätiö, jäljennös yhtiösopimuksesta, yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä
 • toimintasuunnitelma (toiminnan sisältö ja sen suunniteltu laajuus; käytetyt alihankkijat, selvitys asiakaskunnasta- ja määrästä, henkilöstösuunnitelma ja –rakenne)
 • jäljennös palvelujen vastuuhenkilön tutkintotodistuksesta/todistuksista, selvitys työkokemuksesta (nimikirjan ote tai jäljennökset työtodistuksista) ja selvitys/todistus johtamiskokemuksesta
 • asiakas- ja potilasrekisterinpitoa koskeva lomake tai seloste käsittelytoimista

Mikäli asiakkaana on alle 18-vuotiaita, tulee palvelun vastuuhenkilön esittää rikosrekisteriote lasten kanssa toimimiseen. Rikosrekisteriotetta ei tule liittää ilmoituksen mukaan, vaan hyvinvointialueen edustaja pyytää otteen nähtäväksi tavatessaan palveluntuottajan. Ote on voimassa 6 kuukautta ja sen voi tilata Oikeusrekisterikeskukselta(siirryt toiseen palveluun).

Omavalvontasuunnitelma(siirryt toiseen palveluun) on laadittava kuuden kuukauden sisällä uuden toiminnan aloittamisesta ja se käydään läpi toiminnan aikaisen valvontakäynnin yhteydessä.

Toimintayksikköä koskevat liitteet:

 • toiminnassa käytettävien huonetilojen ajantasainen pohjapiirustus ja käyttösuunnitelma
 • pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys
 • pelastusviranomaisen lausunto
 • terveydensuojeluviranomaisen lausunto
 • Hyvinvointialueen sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen tai sen määräämän viranhaltijan lausunto
 • Muu lisäselvitys (esim. selvitys asiakkaiden toimintakyvystä ja palveluiden tarpeesta tai lääkehoitosuunnitelma)

Tarvittaessa rekisteriviranomainen pyytää lisäselvityksiä. Toiminnan olennaista muuttamista koskevaan ilmoitukseen on liitettävä liitteistä ne liitteet, jotka kuvaavat toiminnan muutosta.

Ilmoituksenvaraisten ilmoitusten lähettäminen ja vastaanotto

Näistä ilmoituksenvaraisista yksityisistä sosiaalipalveluista ilmoitus tulee toimittaa Satakunnan hyvinvointialueen kirjaamoon. Kirjeitse toimitettava ilmoitus sekä ilmoituksen liitteet toimitetaan nitomattomana. Sähköpostitse toimitettaessa tulee huomioida, että ilmoituksen tai liitteiden sisältäessä henkilötietoja, tulee sähköposti lähettää suojattuna/luottamuksellisena.

Ennen kuin lähetät ilmoituksen, ole hyvä ja tarkista, että kaikki tarvittavat liitteet ovat mukana ja ilmoituslomakkeen kohdat täytetty. Tarkista myös, että toimintasuunnitelma vastaa ilmoitusta.

Postiosoite: Yksityiset sosiaalipalvelut, Satakunnan hyvinvointialue, Kirjaamo Sairaalantie 3, 28500 Pori Sähköposti: kirjaamo@sata.fi Aihe: Yksityiset sosiaalipalvelut

Ilmoitusten käsittely

Kirjaamo toimittaa ilmoituksen Satakunnan hyvinvointialueen valvontayksikön valvontakoordinaattorille asian valmisteluun. Mikäli ilmoitus on puutteellisesti täytetty tai liitteitä puuttuu, ottaa valvontakoordinaattori yhteyttä palveluntuottajaan ja pyytää toimittamaan puuttuvat liitteet ja tiedot ennen asian käsittelyn jatkamista. Valvontakoordinaattori tekee käynnin mahdollisiin toimitiloihin yhdessä palveluntuottajan edustajan/vastuuhenkilön kanssa. Valvontakoordinaattori laatii lausunnon ja liittää sen AVI´lle lähtevään ilmoitukseen.

Palveluntuottaja saa AVI´sta kirjallisen ilmoituksen rekisteröinnistä, kun hakemus liitteineen on käsitelty. Palveluntuottaja voi aloittaa ilmoituksenvaraisen palvelun tuottamisen sen jälkeen, kun hyvinvointialue on hyväksynyt heidät palveluntuottajaksi.

Lisätietoja ilmoituksenvaraisista yksityisistä sosiaalipalveluista antaa valvontakoordinaattori Helena Myllymäki p.044 701 6336, helena.k.myllymaki@sata.fi

Tukipalvelut – Hyvinvointialueella rekisteröitävät ilmoituksenvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut

Sosiaalihuoltolain (SHL) 19§(siirryt toiseen palveluun) pykälän mukaisilla tukipalveluilla tarkoitetaan palveluja, joilla luodaan ja ylläpidetään henkilön kodissa sellaisia olosuhteita, että hän voi suoriutua jokapäiväiseen elämään kuuluvista toiminnoista mahdollisimman itsenäisesti, sekä palveluja, joiden avulla henkilö voi saada hyvinvointia tuottavaa sisältöä elämäänsä. Tukipalveluja järjestetään henkilölle, joka tarvitsee niitä sillä perusteella, että hänen toimintakykynsä on alentunut korkean iän, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi. Lisäksi tukipalveluja järjestetään henkilölle, joka tarvitsee niitä erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella.

Tukipalveluihin ei kuulu hoidollinen työ esim. kotihoito. Tällaista hoivaa, hoitoa ja valvontaa on mm. sellainen hoito ja huolenpito, jota annetaan pääasiassa lääketieteellisin perustein.

Tukipalvelua tuottavilta ei vaadita sosiaali- ja terveysalan ammatillista pätevyyttä. Satakunnan hyvinvointialueella linjataan, että tukipalvelutuottajalla tulee olla kotityöpalvelujen osaamisala tai vastaava suoritettuna tai vähintään kahden (2) vuoden työkokemus alalta.

Tukipalveluina järjestetään henkilön yksilöllisen tarpeen mukaan:

 • ateriapalvelua
 • vaatehuoltopalvelua
 • siivouspalvelua
 • asiointipalvelua
 • osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävää tai tukevaa palvelua

Tukipalveluja tuottavien palveluntuottajien tietoja ei toimiteta eikä talleteta aluehallintoviraston yksityisten palvelujen antajien rekisteriin vaan niistä muodostuu hyvinvointialueelle tukipalvelurekisteri.

Satakunnan hyvinvointialue tekee tukipalvelusta päätöksen siitä, onko kyseessä sosiaalihuoltolain mukainen tukipalvelu. Näin asia tulee riittävästi dokumentoiduksi, mikä helpottaa muun muassa palvelujen arvonlisäverokohtelun arvioimista.

Tukipalvelut – ilmoituksen tekeminen

Tuotettaessa SHL 19§:n mukaisia tukipalveluja on yksityisten palvelujen tuottajaksi aikovan hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista tehtävä kirjallinen ilmoitus hyvinvointialueelle. Jos aikoo tuottaa palveluja usealla hyvinvointialueella, tehdään ilmoitus jokaiselle hyvinvointialueelle erikseen. Ilmoitus tulee tehdä myös

toiminnan oleellisesti muuttuessa, vastuuhenkilön vaihtumisesta, tilojen tai osoitteen muuttumisesta sekä toiminnan päättymisestä.

Ilmoitus tehdään Ilmoitus kotipalvelun tukipalvelujen tuottamisesta-lomakkeella:

Tarvittaessa valvontakoordinaattori pyytää lisäselvityksiä. Toiminnan olennaista muuttamista koskevaan ilmoitukseen on liitettävä liitteistä ne liitteet, jotka kuvaavat toiminnan muutosta. Omavalvontasuunnitelma on laadittava kuuden kuukauden sisällä uuden toiminnan aloittamisesta ja se käydään läpi toiminnan aikaisen valvontatapahtuman yhteydessä.

Tukipalvelut- ilmoitusten lähettäminen ja vastaanotto

Yksityisten sosiaalipalveluiden tukipalveluiden ilmoitus tulee toimittaa Satakunnan hyvinvointialueen kirjaamoon. Kirjeitse toimitettava ilmoitus sekä ilmoituksen liitteet toimitetaan nitomattomana. Sähköpostitse toimitettaessa tulee huomioida, että ilmoituksen tai liitteiden sisältäessä henkilötietoja, tulee sähköposti lähettää suojattuna/luottamuksellisena.

Ennen kuin lähetät ilmoituksen, ole hyvä ja tarkista, että kaikki tarvittavat liitteet ovat mukana ja ilmoituslomakkeen kohdat täytetty. Tarkista myös, että toimintasuunnitelma vastaa ilmoitusta.

Postiosoite: Yksityiset sosiaalipalvelut, tukipalvelut Satakunnan hyvinvointialue, Kirjaamo Sairaalantie 3, 28500 Pori Sähköposti: kirjaamo@sata.fi Aihe: Yksityiset sosiaalipalvelut, tukipalvelut

Ilmoitusten käsittely

Kirjaamo toimittaa ilmoituksen Satakunnan hyvinvointialueen valvontayksikön valvontakoordinaattorille asian valmisteluun. Mikäli ilmoitus on puutteellisesti täytetty tai liitteitä puuttuu, ottaa valvontakoordinaattori yhteyttä palveluntuottajaan ja pyytää toimittamaan puuttuvat liitteet ja tiedot ennen asian käsittelyn jatkamista.

Palveluntuottaja saa kirjallisen päätöksen rekisteröinnistä, kun hakemus liitteineen on käsitelty. Palveluntuottaja voi aloittaa ilmoituksenvaraisen palvelun tuottamisen sen jälkeen, kun hyvinvointialue on hyväksynyt heidät tukipalveluntuottajaksi.

Lisätietoja ilmoituksenvaraisista yksityisistä sosiaalipalveluista antaa valvontakoordinaattori Helena Myllymäki p.044 701 6336, helena.k.myllymaki@sata.fi

Luvanvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut (ympärivuorokautiset)

Yksityisen sosiaalihuollon ympärivuorokautisten palvelujen tuottajalla on oltava lupa palvelujen antamiseen, kuten eri asiakasryhmien ympärivuorokautisiin asumispalveluihin sekä lastensuojelun ja sijaishuollon palveluihin. Palvelujen tuottajalla tarkoitetaan esimerkiksi yhtiömuotoista yritystä, säätiötä tai yhdistystä.

Yhden aluehallintoviraston alueella toimivalle palvelujen tuottajalle lupaviranomainen on aluehallintovirasto(siirryt toiseen palveluun) (AVI). Kahden tai useamman aluehallintoviraston alueella toimivalle palvelujen tuottajalle lupaviranomainen on Valvira.

Hyvinvointialueen edustaja tekee yksikköön ennen toiminnan aloittamista tarkastuskäynnin ja tekee siitä lausunnon AVI:lle. Uuden toimintayksikön lisääminen olemassa olevaan lupaan edellyttää muutosluvan hakemista. Myös toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää, että toiminnan muuttamiseen on myönnetty lupa. Toiminnan aloittaminen ennen luvan myöntämistä on lain vastaista.

Ohjeet ja hakemuslomakkeet ympärivuorokautisten yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamiseen on saatavilla Valviran verkkosivuilla(siirryt toiseen palveluun).

Lisätietoja luvanvaraisista yksityisistä sosiaalipalveluista antaa Lounais-Suomen aluehallintovirasto: yhteystiedot, puhelinvaihde 02 95 016 000, sähköposti kirjaamo.lounais@avi.fi

Yksityiset terveyspalveluiden tuottajat

Terveydenhuollon palveluita voi tuottaa joko itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yritysmuotoisesti. Itsenäisellä terveydenhuollon ammatinharjoittajalla tarkoitetaan esimerkiksi toiminimellä toimivia ammattihenkilöitä, jotka tuottavat palvelua asiakkaille. Itsenäisen ammatinharjoittajan tulee tehdä ilmoitus ennen toiminnan aloittamista aluehallintovirastolle. Yritysmuotoisella palveluntuottajalla tulee olla aluehallintoviraston tai Valviran myöntämä lupa terveydenhuollon palvelujen tuottamiseen. Hakemus(siirryt toiseen palveluun) yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen löytyy myös Suomi.fi-sivustolta. Ohjeet ilmoituksen tekemiseen ja luvan hakemiseen löytyvät AVI(siirryt toiseen palveluun):n sivulta. Valvira on julkaissut 2.1.2023 Ohjeen (siirryt toiseen palveluun)yksityisille terveydenhuollon palvelujen tuottajille.

Hyvinvointialueen viranhaltijan tulee tarkastaa tilat ja laitteet sekä sairaankuljetusajoneuvo ja sen varustus sekä antaa tarkastuskertomus viipymättä palvelujen tuottajalle. Niiden yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien, joilta vaaditaan lupa toiminnan aloittamiseen, tulee pyytää käyttöönottotarkastus Satakunnan hyvinvointialueelta. Laadittava tarkastuskertomus liitetään aluehallintovirastolle lähetettävään ilmoitukseen.

Toimitiloja ei tarkasteta keskeneräisinä. Käyttöönottotarkastus on kuitenkin syytä varata hyvissä ajoin, kun on tiedossa, milloin tilat ovat valmiina toiminnan käynnistämiseksi. Edellytämme, että ennen tarkastuksen ajankohtaa palveluntuottaja toimittaa vapaamuotoisen saatteen, esitäytetyn tarkastuskertomuslomakkeen (1. sivun kohdat 1–3 täytetään sekä kohtaan 8. muita lisätietoja kuvataan toiminnan luonnetta ja laajuutta koskevat tiedot, mikäli nämä eivät käy ilmi saatteesta) ja mahdollisen laiteluettelon hyvinvointialueen kirjaamoon.

Lisätietoja yksityisen terveydenhuollon lupa-asioista antaa vs. valvontapäällikkö Essi Hällynen 044 701 2030 essi.hallynen@sata.fi

Postiosoite:
Yksityiset terveyspalvelut
Satakunnan hyvinvointialue, Kirjaamo
Kirjaamon postiosoite: Sairaalantie 3, 28500 Pori
Sähköposti: kirjaamo@sata.fi

Kirjeitse toimitettava pyyntö tarkastuksesta sekä liitteet toimitetaan nitomattomana. Sähköpostitse toimitettaessa tulee huomioida, että ilmoituksen tai liitteiden sisältäessä henkilötietoja, tulee sähköposti lähettää suojattuna/ luottamuksellisena. 

Palvelusetelituottajaksi hakeutuminen

Satakunnan hyvinvointialue on ottanut käyttöön PSOP palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän (Parasta Palvelua). Palveluseteleiden käyttöönotto PSOP:ssa tapahtuu vaiheittain. PSOP järjestelmän kautta hallinnoidaan palveluseteliprosessia palveluseteleiden myöntämisestä palvelutapahtumien kirjaamiseen ja laskutukseen. Palveluseteli on yksi tapa järjestää palveluita ja päätös palvelusetelin myöntämisestä tehdään hyvinvointialueella palvelun tarpeen arvioon perustuen.

Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan PSOP järjestelmässä hakeutumalla haluttuun palveluun. Palvelusetelituottajaksi hakeutuessaan palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan sääntökirjan ehtoja. 

PSOP järjestelmässä hakemukseen täytetään yrityksen tiedot, laskutustiedot, toimipaikan tai toimipaikkojen tiedot sekä toimipaikkakohtaiset hinnastot. Hinnaston lisätieto- kohtaan tulee kirjoittaa tieto millä alueella tai alueilla palvelua tuotetaan. Hakemukseen liitetään sääntökirjassa pyydetyt liiteasiakirjat.  ”Seloste henkilötietojen käsittelytoimista”- liitteeksi tallennetaan sääntökirjan kahdelta viimeiseltä sivulta löytyvä ”Käsittelytoimien kuvaus”- osio täytettynä.

Satakunnan hyvinvointialue hyväksyy palvelusetelituottajat. Hyväksytyt palveluntuottajat löytyvät PSOP:n palveluntuottajien vertailusta.

Sääntökirjat

Palveluntuottajien valvonta 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaalla/potilaalla on oikeus laadukkaaseen palveluun ja hoitoon. Jokaisen palveluntuottajan vastuulla on huolehtia, että tämä toteutuu. Lisäksi hyvinvointialue palveluiden järjestäjänä toteuttaa palveluiden valvontaa. Valvonnan tehtävänä on varmistaa, että asiakkaan oikeus tasalaatuisiin palveluihin ja hyvään kohteluun toteutuvat. Valvonta kohdistuu sekä yksityisiin, ostopalveluihin että hyvinvointialueen itse tuottamiin palveluihin. Valvonnalla huolehditaan myös, että lakeja ja sopimuksia noudatetaan.   

Valvontatyötä toteuttaa hyvinvointialueen valvontayksikkö, mikä vastaa hyvinvointialueen järjestäjätason omavalvonnasta, ohjaa ja valvoo sekä hyvinvointialueen itse tuottamia palveluita, että hyvinvointialueella toimivia yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluita.  

Valvontayksikössä työskentelevät valvontakoordinaattorit toteuttavat palvelutuotannon ennakoivaa ohjausta ja valvontaa, suunnitelmallista valvontaa ja reaktiivista jälkikäteistä valvontaa. Koordinaattorit myös neuvovat ja ohjaavat palveluntuottajia sekä asiakkaita. Näin pyritään varmistamaan, että toiminta on laadukasta lainsäädännön, ohjeistusten ja sopimusten mukaisesti. 

Yhteystiedot

Vs. valvonta- ja laatujohtaja:
Katri Siiri-Valovirta
katri.siiri-valovirta@sata.fi
044 701 3411

Vs. valvontapäällikkö
Essi Hällynen
essi.hallynen@sata.fi
044 701 2030

Ilmoitus- ja lupa-asiat: Valvontakoordinaattori
Helena Myllymäki
helena.k.myllymaki@sata.fi
044 701 6336

Heli Salo-Kivinen
Hallintopäällikkö
heli.salo-kivinen@sata.fi
050 517 1022

Valvontakoordinaattorit

Saara Vajavaara
saara.vajavaara@sata.fi
044 747 5827

Marika Paunu
marika.paunu@sata.fi
050 473 5357

Heidi Eloranta
heidi.eloranta@sata.fi
041 732 2412

Mari Virkkunen
mari.virkkunen@sata.fi
041 732 2573

Minna Valli
minna.m.valli@sata.fi
041 732 2572

Sari Vihervuori
sari.vihervuori@sata.fi
041 732 2569

Juha Lepistö
juha.lepisto@sata.fi
041 732 2571