Siirry sisältöön

Nuorisovaltuusto

Puheenjohtaja
Jaakko Kulmala 
jtkulmala.jk(at)gmail.com

Nuorisovaltuuston toimintasääntö

Toimintasääntö on hyväksytty aluehallituksen kokouksessa 3.4.2023

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto on lakisääteinen vaikuttamistoimielin (Laki hyvinvointialueesta 611/2021) nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Aluehallituksen on huolehdittava vaikuttamistoimielinten toimintaedellytyksistä.

Vaikuttamistoimielimille tulee taata tosiallinen mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä lasten ja nuorten, ikääntyneen väestön tai vammaisten henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta. Vaikuttamistoimielimet tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen hyvinvointialueella.

Tarkoitus ja asema

Satakunnan hyvinvointialueen nuorisovaltuusto (lyhyemmin SataNuva) on nuorten vaikuttajaryhmä, jonka tehtävä on nuorten äänen vahvistaminen Satakunnan hyvinvointialueella ja hyvinvointialueen kehittämisessä. SataNuva selvittää hyvinvointialueen nuorten näkemyksiä Satakunnan kehittämiseen.

Hyvinvointialueen nuorisovaltuuston tehtävänä on tuoda päätöksenteko ja hyvinvointialueen kehittäminen lähemmäksi satakuntalaisten nuorten arkea. Satakunnan hyvinvointialueen nuorisovaltuusto järjestää erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia tehtäviensä toteuttamiseksi ja nuorten äänen kuuluvuuden ja yhteisöllisyyden edistämiseksi Satakunnassa.

Nuorisovaltuuston tehtävänä on koota hyvinvointialueen nuorten näkemyksiä laajasti ja tuoda niitä mukaan hyvinvointialueen kehittämistyöhön ja päätöksenteon tueksi ja yhteistyössä kuntien nuorisovaltuustojen kanssa kannustaa hyvinvointialueen nuoria osallistumaan hyvinvointialueen kehittämiseen. Satakunnan hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tekee yhteistyötä muiden vaikuttamistoimielinten kanssa myös alueellisella tasolla.

SataNuva valmistelee esityksiä ja aloitteita hyvinvointialueen toimielimille ja muille tahoille sekä seuraa niiden käsittelyä ja päätöksentekoa. Alueellinen nuorisovaltuusto vaikuttaa myös nuoria koskettaviin alueellisiin ja kuntarajoja ylittäviin teemoihin kuten kaavoitukseen, ilmastokysymyksiin, liikenteeseen ja koulutukseen. Asiasta on tehty Satakuntaliiton kanssa yhteistyösopimus, joka on hyväksytty maakuntahallituksessa sekä aluehallituksessa syksyllä 2022.

Hyvinvointialueen nuorisovaltuusto toimii Satakunnan nuorten äänenä, joten alueen nuoria tulee osallistaa esimerkiksi kyselyin ja viestintää tehdään nuorilta nuorille.

Nimeäminen ja kokoonpano

Lain mukaan Satakunnan aluehallituksen on asettava nuorisovaltuusto.

Nuorisovaltuusto valitaan vuodeksi kerrallaan. Satakunnan hyvinvointialueen nuorisovaltuusto koostuu vähintään 16 jäsenestä. Aluehallitus nimittää kuntakohtaisen jäsenen ja varajäsenen nuorisovaltuustoon hyvinvointialueen kuntien vastaavien toimielinten esityksestä hyvinvointialuelain 32§:n mukaisesti siten, että kustakin nuorisovaltuustosta valitaan vähintään yksi edustaja. Nuorisovaltuuston toimikausi jatkuu siihen asti, kun uusi nuorisovaltuusto on valittu ja nimetty. Aluehallitus huolehtii, että valmistelussa kootaan rakenteeltaan tasapuolinen kokoonpano. Kaikille jäsenille valitaan varajäsen.

Satakunnan hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon voidaan nimetä hakuajankohtana 13–20-vuotias satakuntalainen nuori.

Nuorisovaltuustoon voidaan valita lisäksi muita henkilöitä. Kunnallisten edustajien lisäksi avoimen haun kautta valitaan 5 nuorta, jotta jokaisella alueen nuorella olisi mahdollisuus lähteä toimintaa, ilman että kuuluu kunnalliseen nuorisovaltuustoon. Avoimia paikkoja markkinoidaan laajasti muun muassa kouluissa ja oppilaitoksissa, kuntien nuorisotiloilla sekä sosiaalisen median kautta. Avoimet paikat täytetään hakemusten perusteella ja kunnista nimetyt nuorisovaltuuston edustajat käsittelevät hakemukset nimettöminä ilman tunnistetietoja ja pyrkivät täydentämään ryhmästään mahdollisimman moniäänisen. Kuntien nuorisovaltuuston jäsenet eivät voi hakea avoimen haun kautta. Avoimen haun hakemuksissa hakijan tulee kertoa ikänsä ja kotikuntansa sekä perustella motiivinsa tulla mukaan hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon.

Nuorisovaltuusto päättää keskenään tehtävien ja vastuiden jaosta.

Nuorisovaltuuston toimikauden järjestäytymiskokousta johtaa kokouksen alussa valittu puheenjohtaja. Sihteerinä toimii kokouksen alussa valittu sihteeri. Puheenjohtaja johtaa kokousta, kunnes hyvinvointialueen nuorisovaltuuston puheenjohtaja on valittu.

Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan toimikaudeksi kerrallaan puheenjohtajan ja hänelle varapuheenjohtajan (tai 2 varapuheenjohtajaa). Valtuusto päättää itse varapuheenjohtajien määrästä. Sihteerinä toimii nuorisovaltuuston jäsen, hyvinvointialueelta nimetty nuorisovaltuuston ohjaaja, tai muu poliittisesti sitoutumaton henkilö, kenellä on tuntemusta hyvinvointialueen toimialoista.

Jokainen varsinainen jäsen voi ilmoittaa halukkuudestaan eri rooleihin. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Satakunnan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston valitaan erillisellä puheenjohtajavaalilla toimikaudeksi kerrallaan. Sihteeri valitaan toimikaudeksi kerrallaan. Mikäli sihteeri on estynyt osallistumasta, valitaan sihteeri kokoukseen nuorisovaltuutettujen joukosta. Pöytäkirjantarkastajat valitaan kokouskohtaisesi kiertävästi.

Mikäli nimetty jäsen joutuu jostakin syystä eroamaan nuorisovaltuustosta kesken toimikauden, esittää kunnan nuorisovaltuusto tai vastaava vaikuttajaryhmä hänen tilalleen uuden jäsenen ja varajäsenen, jonka aluehallitus nimeää. Vapaalta paikalta jäseneksi tulleen erotessa kesken toimikauden, varajäsenestä tulee varsinainen jäsen. Mikäli varajäseniä ei ole, käsitellään jäljelle jääneet hakemukset seuraavassa kokouksessa ja valitaan näistä tilalle uusi jäsen.

Hyvinvointialueen nuorisovaltuusto voi toimia, vaikka vapaat paikat eivät täyttyisikään. Tällä varmistetaan se, että myös ne nuoret voivat osallistua, ketkä eivät kuulu kunnalliseen nuorisovaltuustoon.

Aluehallitus asettaa hyvinvointialueen nuorisovaltuustolle kummivaltuutetut poliittisista ryhmistään. Kummivaltuutetut osallistuvat pyydettäessä nuorisovaltuuston kokouksiin ja käy toimielinten esityslistalla olevia asioita läpi yhdessä nuorten kanssa. Kummivaltuutetut edistävät aktiivisesti nuorten osallisuutta. Valtuustokummi sitoutuu edistämään nuorisovaltuuston tavoitteita ja kertoo nuorisovaltuuston terveisiä oman valtuustoryhmän kokouksissa. Kummi jättää tarvittaessa nuorten puolesta valtuustoaloitteita aluevaltuustoon ja toimii nuorten äänenä valtuuston sekä hallituksen kokouksissa.

Satakunnan hyvinvointialueen nuorisovaltuustolle on asetettava myös Satakunnan hyvinvointialueelta puoluepoliittisesti sitoutumaton henkilö ohjaamaan ja koordinoimaan nuorisovaltuustotoimintaa. Ohjaajan vastuulla on toiminnan käynnistäminen, nuorten tukeminen sekä kokouksissa ohjaaminen.

Tehtävät

Nuorisovaltuuston tehtävänä on:

  1. toimia tiiviissä yhteistyössä alueensa kuntien nuorisovaltuustojen kanssa sekä hyvinvointialueen muiden vaikuttamistoimielinten kanssa;
  2. tehdä aloitteita, esityksiä ja kannanottoja aluehallitukselle ja lautakunnille; 
  3. tiedottaa aktiivisesti käsittelemistään asioista hyvinvointialueen viestinnän kautta;
  4. tehdä oma toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä toimintakertomus;
  5. kannustaa hyvinvointialuetta vahvistamaan nuorten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia;
  6. toimia hyvinvointialueella kohderyhmän asiantuntijana ja valmistella siltä saamiaan toimeksiantoja;
  7. seurata palvelujen toteuttamistoimia erityisesti kohderyhmän näkökulmasta ja tarvittaessa ottaa kantaa asioihin ja muutenkin huomioida ne toiminnan suunnittelussa;
  8. osallistua oikeuksien valvontaa edistäviin koulutuksiin ja tilaisuuksiin.

Kokoukset

Satakunnan hyvinvointialueen nuorisovaltuusto kokoontuu vähintään 4 kertaa vuodessa puheenjohtajan ja sihteerin kutsumana. Kokoukset voidaan tarvittaessa järjestää etäkokouksina. Työvaliokunta ja valmistelevat työryhmät määrittelevät tehtäviensä mukaisesti sopivat kokoontumisajat. 

Hyvinvointialue vastaa nuorisovaltuuston toimintaedellytyksistä aluehallituksen nuorisovaltuuston vuosittain hyväksymässä toimintasuunnitelmassa ja siihen perustuvassa talousarviossa osoitetun rahoituksen mukaisesti. Rahoituksella katetaan ensisijaisesti nuorisovaltuustolle osoitettujen kokoustilojen kokousten järjestämisen ja mahdollisen muun sidosryhmäyhteistyön kustannukset.  

SataNuvan jäsen ilmoittaa mahdollisesta esteestä kokouskutsuun vastaamalla. Esteestä ilmoitetaan ajoissa, jotta mahdollinen varajäsen saa tiedon. Jäsenille toimitetaan esityslista ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, kun läsnä ovat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä yhteensä puolet äänioikeutetuista Satakunnan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston jäsenistä.

Järjestäytymiskokouksessa sovitaan tulevan vuoden kokousaikataulut.

Nuorisovaltuustolla on oikeus kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita ja vierailijoita hallintosäännön mukaisesti.

Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä ja pitää huolta kokouksen sujumisesta. Jos puheenjohtaja on estynyt saapumasta kokoukseen, varapuheenjohtaja toimii kokouksen puheenjohtajana. Läsnä olevat jäsenet todetaan nimenhuudolla. Asiat käsitellään laaditun listan mukaisessa järjestyksessä, ellei työjärjestystä päätetä muuttaa kokouksen kohdassa työjärjestyksen hyväksyminen.

Kummivaltuutetut osallistuvat kokouksiin ja toimivat linkkinä aluevaltuustoon ja aluehallitukseen.

Vaikuttamistoimielimet kokoontuvat yhdessä vähintään kerran vuodessa.

Talous

Nuorisovaltuusto esittää vuosittain oman toimintansa talousarvion aluehallituksen hyväksyttäväksi.

Talousarviossa otetaan huomioon nuorisovaltuuston tehtävät ja toiminta, sekä muun muassa jäsenten kokouspalkkiot ja matkakulut niin kuin hyvinvointialueen hallintosäännössä on mainittu lautakunnan jäsenten palkkioita ja korvauksia koskien.

Sihteerin ja hyvinvointialueen edustajan kustannukset katetaan ao. henkilöiden toimialueiden talousarvioissa. 

Nuorisovaltuusto voi päättää sille talousarviossa osoitetun toimintamäärärahan käytöstä sekä muiden toimielinten sille päätettäväksi annetuista asioista.

Viestintä

Nuorisovaltuusto viestii itsenäisesti käsittelemistään asioista omia tai hyvinvointialueen tiedostuskanavia käyttäen, mutta ei käytä hyvinvointialueen puhevaltaa. Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan tiedottajan, joka hoitaa kokouksista, toiminnasta ja erilaisiin työryhmiin osallistumisista tiedottamisen ja viestinnän esimerkiksi sosiaalisen median kanaviin. Viestintää tehdään nuorilta nuorille.

Hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitetaan nuorisovaltuustolle osio, jossa se voi esitellä toimintaansa ja julkaista siihen liittyviä saavutettavuusvaatimukset täyttäviä kokousasiakirjoja ja muuta aineistoa. Osion ylläpidosta vastaa nuorisovaltuuston sihteeri tai joku muu hyvinvointialueen nimeämä henkilö.

Kokousasiakirjojen julkaisu

Kokousasiakirjat ovat julkisia, tarkastetut asiakirjat julkaistaan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastavat kaksi kokouksessa valittua pöytäkirjan tarkastajaa. Jos pöytäkirjan tarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa, pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

Toimintasäännön muuttaminen

Toimintasääntöä muutetaan tarvittaessa nuorisovaltuuston esityksestä ja aluehallituksen päätöksellä.