Siirry sisältöön

Järjestöyhteistyö

Satakunnan hyvinvointialueella ja järjestöillä on yhteinen tavoite edistää maakunnan asukkaiden hyvinvointia. Hyvinvointialue tekee yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä alueella hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Hyvinvointialueen tulee edistää myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien järjestöjen toimintaedellytyksiä. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021, 7 §)

Hyvinvointialue voi tukea eri tavoin Satakunnassa toimivia rekisteröityjä yhdistyksiä ja yhteisöjä (jäljempänä viitataan yleishyödyllisiin yhdistyksiin, säätiöihin ja yhteisöihin sanalla järjestöt), joiden toiminnoilla edistetään satakuntalaisten terveyttä, hyvinvointia ja/tai turvallisuutta. Järjestöjen tekemä työ voi myös tukea hyvinvointialuetta tavoitteiden saavuttamisessa.

Avustettavan toiminnan tulee tukea, täydentää tai monipuolistaa Satakunnan hyvinvointialueen lakisääteistä toimintaa eli sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluita edellyttäen, että avustuksen ei arvioida aiheuttavan lainkaan, taikka aiheuttavan vain vähäisiä kilpailua ja markkinoiden toimintaa vääristäviä vaikutuksia.  Järjestöjen tulee toteuttaa avustettavaa toimintaa lainsäädännön ja valtakunnallisten ohjausasiakirjojen asettamissa puitteissa noudattaen hyvinvointialuestrategian ja järjestämissuunnitelman painopisteitä, strategisia periaatteita sekä alueellisen hyvinvointisuunnitelman painopisteitä. 

Järjestöavustukset

Toiminta-avustus

Toiminta-avustusta voi hakea vuosittain määriteltynä hakuaikana, joka tarkentuu osana talousarvioprosessia. Vuoden 2024 toiminta-avustusten hakuaika on 13.11.-10.12.2023. Toiminta-avustusta voidaan kohdentaa pysyväisluonteiseen tai uutta käynnistävään toimintaan, joka vastaa hyvinvointialueen asukkaiden hyvinvoinnin todennettuihin vajeisiin. Avustuksiin käytettävä kokonaissumma tarkentuu vuosittain aluevaltuuston hyväksymän talousarvion yhteydessä.

Toiminta-avustusten yleiset periaatteet

Avustuksen saajan tulee osoittaa näyttöä kohderyhmälle suunnatusta vaikuttavasta toiminnasta ja kohderyhmän osallistamisesta toiminnan kehittämiseen. Toiminnan tarvetta, tavoitteita, toimenpiteitä, seurantaa ja arviointia kuvataan hakemuslomakkeeseen.

Avustuksen saajalla tulee olla valmius toimia yhteistyössä hyvinvointialueen palvelujen, verkostojen ja muiden toimijoiden kanssa. Valmiudella tarkoitetaan esimerkiksi osallistumista yhteiseen vuoropuheluun ja kehittämiseen. Avustuksen saajan tulee kuvata hakemuksessa, millaista yhteistyötä avustuksen saaja on valmis tekemään edellä mainittujen tahojen kanssa. Hyvinvointialue voi nimetä toiminta-avustuksen saajalle myös järjestökummin, joka toimii järjestön ja hyvinvointialueen välisen yhteistyön kehittämisen yhdyshenkilönä.

Avustettavan toiminnan tulee perustua todennettuihin hyvinvoinnin vajeisiin tai kohdistua väestöryhmiin, joilla oman vaikutusvaltansa ulkopuolella olevien tekijöiden takia on riski joutua eriarvoiseen asemaan, kuten lapsiin ja nuoriin, ikääntyneisiin, pitkäaikaissairaisiin tai vammaisiin henkilöihin, mielenterveys- tai päihdepalveluja tai kriisiapua tarvitseviin, asunnottomiin, toimeentulovaikeuksissa oleviin, maahanmuuttajataustaisiin henkilöihin tai vähemmistökieli- ja -kulttuuriryhmiin.

Avustusta myönnettäessä kiinnitetään huomiota toiminnan laajuuteen, toteutukseen, vaikuttavuuteen sekä hyvinvointialueen arvojen ja strategisten periaatteiden toteutumiseen. Yksittäinen toiminta-avustus voi olla suuruudeltaan enintään 25 % koko toiminta-avustuksiin varatusta määrärahasta.

Avustuksen hakijalta edellytetään omaa rahoitusosuutta tai muuta osoitettua ja eriteltyä aktiivista panosta toiminnan järjestämiseksi (esimerkiksi vapaaehtoistyö) sekä samalle hakijalle mahdollisesti aiemmin myönnettyjen avustusten käyttötarkoituksen toteutumisen kuvaamista. Hakijan tulee kuvata myös muu rahoitus, jota se saa tai on hakenut samaa kohderyhmää koskevaan toimintaan.

Järjestö voi toteuttaa avustettavaa toimintaa yhden tai useamman kunnan alueella, mutta satakuntalaisella henkilöllä tulee olla mahdollisuus kotikunnasta riippumatta osallistua järjestön toimintaan.

Avustusta voidaan myöntää ainoastaan hakijoille, joiden hakemus on saapunut annettuun määräaikaan mennessä.

Avustuksen saajan edellytetään julkistavan joko toimintakertomuksessaan tai muulla avustuksen myöntäjän edellyttämällä tavalla tiedon, että yhteisö on saanut hyvinvointialueelta avustusta. Avustuksen saajan tulee kuvata tiedot avustettavasta toiminnasta Lähellä.fi –verkkopalvelussa tai Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi -palvelutietovarannossa.

Lähellä.fi – Järjestöjen toiminta yhdessä paikassa

Lähellä.fi on valtakunnallisesti ja alueellisesti toimiva maksuton ja helppokäyttöinen verkkopalvelu, jonka avulla ihminen löytää itselleen tukea ja apua sekä harrastus- ja vapaaehtoistoimintaa. Verkkopalvelussa järjestöt ja muut yleishyödylliset toimijat voivat ilmoittaa säännöllistä toimintaansa ja tapahtumia. Palvelun tarkoituksena on helpottaa ihmisten hakeutumista hyvinvointia ja terveyttä edistävän toiminnan pariin. Myös asiakastyötä tekevät ammattilaiset löytävät Lähellä.fi-palvelusta tietoa järjestöjen tarjoamasta tuesta ja toiminnasta.

Järjestöjen palveluita yhteen kokoavasta Lähellä.fi-verkkopalvelusta on toteutettu integraatio Palvelutietovarantoon (PTV). Integraation myötä mahdollistetaan nyt yhdistysten toiminnan saaminen paremmin näkyville. Lue integraatiosta lisää osoitteessa: https://www.lahella.fi/lahellafi-ja-ptv(siirryt toiseen palveluun)

Varmista, että järjestösi tarjonta löytyy Lähellä.fi-palvelusta. Ilmoita toiminnastasi ja hyödynnä maksuton näkyvyys. Tutustu Lähellä.fi-palveluun: https://www.lahella.fi/(siirryt toiseen palveluun)

Rekisteröidy palveluun täällä: https://www.lahella.fi/forms/create-group(siirryt toiseen palveluun)

Lisätietoja: Mirva Valkama, järjestökoordinaattori mirva.valkama@yhteisokeskus.fi, 044 986 1242

Mikäli myönnetystä avustuksesta maksetaan palkkoja tai palkkioita, avustuksen saajan on huolehdittava ennakonpidätyksen toimittamisesta sekä muista lakisääteisistä maksuista ja työnantajavelvoitteista. Avustuksen saajan tulee noudattaa yhdistyslainsäädäntöä sekä hyvää kirjanpitotapaa.

Avustuksen saajan edellytetään sitoutuvan toimialueensa eettisiin periaatteisiin.

Avustuksen hakijan tulee hakemuksessa vakuuttaa, etteivät hakijajärjestön vastuuhenkilöt ole allekirjoitusta edeltävien viiden vuoden aikana syyllistyneet talousrikoksiin. Mikäli avustuksen saaja havaitsee, että joku vakuutuksessa mainituista tahoista on vakuutuksessa mainittuna ajankohtana tai avustuksen käyttöaikana syyllistynyt talousrikokseen, on avustuksensaajan välittömästi ryhdyttävä toimiin vahinkojen minimoimiseksi sekä ilmoitettava asiasta hyvinvointialueelle.

Avustuskelpoiset hakijat voivat hakea avustuksia yhdessä ja toteuttaa toimintaa yhteisvastuullisesti. Yhteisvastuullisessa toiminnassa hakijoiden tulee sopia päävastuullisesta hakijasta, jolle avustus maksetaan ja joka vastaa avustuksen käytön raportoinnista. Jos hakijat hakevat avustusta yhdessä ja toteuttavat toimintaa yhteisvastuullisesti, niiltä edellytetään keskinäistä kirjallista yhteistyösopimusta. Kopio yhteistyösopimuksesta tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen hyte@sata.fi ennen kuin myönnetty avustus voidaan maksaa.

Avustuksen saajan edellytetään tekevän suunnitelman siitä, millaisten menetelmien avulla avustuksen saaja aikoo seurata ja arvioida avustetulle toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja toiminnan vaikuttavuutta.

Hakuaika ja hakuinfot

Toiminta-avustukset vuodelle 2024 ovat haettavissa 13.11.-10.12.2023 välisenä aikana. Vain määräaikana saapuneet hakemukset voidaan ottaa huomioon.

Hakuinfot

Pori: Satakunnan yhteisökeskus ma 20.11. klo 17–18.30

Rauma: Kaupungintalon valtuustosali ti 28.11. klo 17–18.30

Teams-infot: Ke 15.11. klo 14–15.30 ja ke 22.11. klo 14–15.30

Lisäksi kaksi avointa Teams-klinikkaa, joihin voi tulla kysymään neuvoa tai ohjeita hakulomakkeen täyttämiseen. Teams-klinikka avoinna ma 4.12. klo 9–11 ja pe 8.12. klo 9–14.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

Hakulomake

Hakulomake liitteineen toimitetaan toiminta-avustusten hakuaikana ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen hyte@sata.fi, josta kuitataan saapunut hakemus vastaanotetuksi. Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuutta hakemuksen lähettämiseen sähköpostitse, voi hakemuksen liitteineen toimittaa kirjepostilla osoitteeseen:

Satakunnan hyvinvointialue
HYTE-koordinaattori Mira Heimo-Mulinga (A7)
Sairaalantie 3, 28500 PORI

Vain hakuaikana saapuneet hakemukset voidaan ottaa huomioon. Hakemuksen puutteelliset tiedot tai tarvittavien liitteiden puuttuminen voivat johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Hakijayhteisö vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä sitoutuu noudattamaan hakulomakkeessa mainittuja yleisiä hakuehtoja.

Rahoituksen käytön seuranta

Avustuksen saajan on toimitettava selvitys saamansa avustuksen käytöstä seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä. Raportointi tapahtuu erillisellä sähköisellä raportointilomakkeella, joka julkaistaan tällä verkkosivulla joulukuussa 2023. Raporttiin tulee sisällyttää sanallinen kuvaus avustuksella toteutetusta toiminnasta sekä erittely toiminnan kustannuksista. Lisäksi raportissa tulee arvioida asetettujen tavoitteiden saavuttamista sekä toteutetun toiminnan vaikuttavuutta.

Mikäli avustussumma on 10.000 euroa tai enemmän, tulee raporttiin liittää lisäksi

 • tuloslaskelma ja tase
 • toimintakertomus
 • tilintarkastuskertomus/toiminnantarkastuskertomus.

Mikroyhdistysten osalta talouden raportointi tapahtuu tarvittaessa soveltaen Yhdistyslain (503/1989) 37 a § sekä Valtioneuvoston asetusta mikroyhdistysten tilinpidosta (887/2023).

Talouden raportointi toimitetaan hyvinvointialueen HYTE-yksikköön viimeistään toukokuun loppuun mennessä.

Ellei avustusta ole käytetty hyvinvointialueen ohjeiden mukaisesti ja myönnettyyn tarkoitukseen, on avustuksen saaja velvollinen palauttamaan saamansa avustuksen.

Avustuksen hakija sitoutuu siihen, että hyvinvointialue on oikeutettu tarkastamaan hakijayhteisön avustusta koskevan kustannuspaikan/tilin tiedot ja toiminnan.

Avustamisen ulkopuolelle jäävä toiminta

Hyvinvointialueen avustamisen ulkopuolelle jäävät normaaliin järjestön toiminnan organisointiin kuuluvat toiminnat, kuten hallinnon kokouspalkkiot ja viestintä (pl. viestintä avustettavasta toiminnasta), sekä merkkipäivän juhlallisuudet. Järjestön hallinnolliset yleiskulut voivat muodostaa enintään 10 % toiminta-avustuksen määrästä.

Avustusta ei myönnetä hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevan palvelun tuottamiseen. Avustusta ei saa käyttää investointeihin tai kiinteän omaisuuden hankintaan tai yhdistyksen omistamien tilojen kunnostamiseen.

Pääsääntöisesti avustusta myönnetään vain yleishyödylliseen toimintaan. Avustusten myöntämisessä huomioidaan valtiontukisääntely ja myönnettävän avustuksen kilpailu- ja kauppavaikutukset. Valtion tukia ei voida Euroopan unionin oikeuden mukaisesti myöntää yritystoimintaan. Käsite yritys kattaa myös yhdistykset, säätiöt ja kolmannen sektorin toimijat siltä osin, kuin ne harjoittavat taloudellista toimintaa tarjoten markkinoilla tavaroita tai palveluita.

Hakemusten pisteytys

Hyvinvointialue jakaa toiminta-avustuksiin varatut määrärahat ehdot täyttävien toimintojen kesken pisteytyksen avulla. Pisteytyksen lisäksi huomioidaan avustusmäärärahan jakautuminen alueellisesti sekä eri kohderyhmille.

Maksimipisteet 30

Pisteytys
 1. Avustusta haetaan toimintaan, joka perustuu todennettuihin tarpeisiin ja hyvinvoinnin vajeisiin.
  0 p = toiminnan tarvetta ei ole perusteltu todennetuilla hyvinvoinnin vajeilla.
  4 p = toiminnan tarve on perusteltu todennetuilla hyvinvoinnin vajeilla.
 2. Hakija esittää realistisen ja perustellun arvion siitä, kuinka paljon kohderyhmän edustajia toiminnalla voidaan tavoittaa.
  0 p = ei ole esitetty arviota tai esitetty arvio ei ole realistinen.
  2 p = esitetty arvio on realistinen, mutta sitä ei ole perusteltu.
  4 p = esitetty arvio on realistinen ja se on perusteltu esim. tilastotiedoilla tai   aikaisempien vuosien osallistujamäärillä.
 3. Hakija kuvaa konkreettisia, realistisia toiminnalla tavoiteltavia hyvinvoinnin, terveyden ja/tai turvallisuuden edistymisen tuloksia.
  0 p = ei ole kuvattu tuloksia tai kuvatut tulokset eivät ole realistisia.
  2 p = kuvatut tulokset ovat realistisia, mutta ei konkreettisia.
  4 p = realistiset ja konkreettiset tavoitellut tulokset on kuvattu.
 4. Hakija kuvaa konkreettisen, realistisen suunnitelman menetelmineen, jonka avulla se aikoo seurata ja arvioida asetettujen tavoitteiden saavuttamista sekä toiminnan vaikuttavuutta.
  0 p = suunnitelmaa ei ole esitetty.
  2 p = seuranta- ja arviointisuunnitelma on kuvattu, mutta sen toteuttaminen käytännössä ei ole realistista hakijan resursseilla.
  4 p = kuvattu seuranta- ja arviointisuunnitelma on realistinen.
 5. Avustettava toiminta toteuttaa hyvinvointialueen strategisia periaatteita.
  Ei täytä avustusehtoja = Toiminta ei toteuta hyvinvointialuestrategian arvoja tai strategisia periaatteita.
  6 p = Toiminta toteuttaa yhtä tai useampaa hyvinvointialuestrategian arvoa ja/tai strategista periaatetta.
 6. Hakija kuvaa valmiuksiaan yhteistyöhön hyvinvointialueen palvelujen, verkostojen ja muiden toimijoiden kanssa.
  0 p = Ei kuvausta yhteistyövalmiuksista.
  2 p = Yhteistyövalmiuksia kuvattu.
 7. Toiminnan avulla voidaan tukea hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien palvelujen keskinäistä yhteistyötä ja yhteensovittamista (esimerkiksi perus- ja erityistason palvelujen välillä, sosiaalipalvelujen ja terveyspalvelujen välillä tai sosiaali- ja terveys- sekä pelastuspalvelujen välillä).
  0 p = toiminnan avulla ei voida tukea hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien palvelujen keskinäistä yhteistyötä ja yhteensovittamista.
  2 p = toiminnan avulla voidaan tukea hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien palvelujen keskinäistä yhteistyötä ja yhteensovittamista.
 8. Toiminnan avulla voidaan tukea hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien palvelujen sekä yleishyödyllisten toimintojen välistä yhteistyötä ja yhteensovittamista (esimerkiksi sosiaali- tai terveyspalvelujen ja yhdistysten toimintojen välillä tai pelastuspalvelujen ja yhdistysten toimintojen välillä).
  0 p = toiminnan avulla ei voida tukea hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien palvelujen sekä yleishyödyllisten toimintojen välistä yhteistyötä ja yhteensovittamista.
  2 p = toiminnan avulla voidaan tukea hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien palvelujen sekä yleishyödyllisten toimintojen välistä yhteistyötä ja yhteensovittamista.
 9. Toiminnan avulla voidaan tukea yleishyödyllisten toimintojen välistä yhteistyötä ja yhteensovittamista (esimerkiksi yhdistysten välillä tai yhdistysten ja säätiöiden välillä).
  0 p = toiminnan avulla ei voida tukea yleishyödyllisten toimintojen välistä yhteistyötä ja yhteensovittamista.
  2 p = toiminnan avulla voidaan tukea yleishyödyllisten toimintojen välistä yhteistyötä ja yhteensovittamista.

Alta voit ladata järjestöjen avustusperiaatteet tulostettavassa muodossa.

Hankeavustus

Hyvinvointialue voi tukea hankeavustuksella toimintaa, johon järjestö hakee ulkopuoliselta rahoittajalta (esim. STEA, ESR, THL tai STM) avustusta kehittämisluonteisiin, määräaikaisiin tehtäviin. Hyvinvointialueen avustus ei voi olla ainoa rahoituskanava. Hyvinvointialueen rahoitus toimii toiminnan täydentävänä julkisena rahoituksena.

Avustuksia koskevat neuvottelut käydään ao. hanketta koskevien palvelutuotannon asiantuntijoiden sekä HYTE- ja TKIO-vastuuyksikön kanssa yhteistoiminnallisesti.

Hankeavustusten hakuaika on jatkuva, avustuksia voidaan myöntää määrärahojen puitteissa.

Suunnitteleeko järjestönne kehittämishanketta, johon toivotte Satakunnan hyvinvointialuetta mukaan? Neuvottelu kannattaa aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ottamalla yhteyttä sähköpostitse hankeyhteistyo@sata.fi , viestin otsikoksi ”Järjestöjen hankeavustus”.

Toiminnallinen yhteistyö

Hyvinvointialue tarjoaa hallinnassaan olevia toimitiloja mahdollisuuksien mukaan järjestöjen ja toimintaryhmien yleishyödyllisen toiminnan käyttöön maksutta tilojen käyttöohjeiden mukaisesti. Tilojen käyttömahdollisuus ei ole sidoksissa siihen, avustaako hyvinvointialue järjestöä rahallisesti vai ei.

Lähtökohdat tilojen osalta:

 • Hyvinvointialue voi hakemuksesta antaa hallinnassaan olevia (joko omistamiaan tai vuokraamiaan) tiloja sosiaali- ja terveysjärjestöjen käyttöön maksutta tilapäistä käyttöä varten toiminnallisena avustuksena.
 • Mikäli järjestö perii järjestämistään tilaisuuksista pääsymaksun, niin Satakunnan hyvinvointialue perii käyttöön antamastaan tilasta vuokraa erillisen tilahinnoittelun mukaan. Hinnasto päätetään hyvinvointialueella erikseen.
 • Satakunnan hyvinvointialue varaa oikeuden rajoittaa tilojen käyttöä erityistilanteissa.

Järjestöt voivat saada hyvinvointialueelta toimintaedellytystensä tukemiseksi maksutta myös asiantuntijatukea, viestintää avustettavista toiminnoista hyvinvointialueen viestintäkanavissa sekä hyvinvointialueen asukkaiden ohjausta avustettaviin toimintoihin. Yhteistyö tarjoaa myös hyvinvointialueelle mahdollisuuden saada järjestöiltä tärkeää tietoa järjestöjen toimintaympäristöjen ilmiöistä. Toiminnallisen yhteistyön avulla edistetään hyvinvointialueen ja järjestöjen keskinäistä yhteistyötä sekä tietoisuuden lisäämistä ja vuoropuhelun kanavia. Toiminnallisen yhteistyön hakuaika on jatkuva. Pitkäkestoista yhteistyötä, joka edellyttää hyvinvointialueen työntekijä- tai muuta resurssia, arvioidaan soveltuvin osin toiminta-avustusten myöntämisten yleisten periaatteiden mukaisin kriteerein.