Siirry sisältöön
Palvelu

Lapsen elatus

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen ja vanhemmilla on velvollisuus huolehtia siitä kykyjensä mukaan. Vanhemmalle voidaan vahvistaa velvollisuus suorittaa elatusapua, mikäli lapsi ei pysyvästi asu hänen luonaan tai jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta.

Vanhemmat voivat sopia lapsen elatuksesta keskenään joko suullisesti tai kirjallisesti. Tällaista vanhempien keskinäistä sopimusta ei kuitenkaan voida panna täytäntöön pakkotoimin (ulosotto).

Jotta sopimuksen voi tarvittaessa panna täytäntöön pakkotoimilla, sen täytyy olla kirjallisessa muodossa ja hyvinvointialueen perheoikeudellisissa palveluissa lastenvalvojan vahvistama.

Vanhempien sopimus, jossa luovutaan lapsen oikeudesta saada elatusapua vastaisuudessa, on kuitenkin sellaisenaan mitätön.

Sopimus täytyy laatia oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella. Hyvinvointialueen lastenvalvoja vahvistaa sopimuksen, jos se ei ole lapsen edun vastainen. Vahvistettu sopimus vastaa lainvoimaltaan tuomioistuimen antamaa ratkaisua.

Elatussopimuksen allekirjoittavat

  • se vanhempi, joka sitoutuu suorittamaan elatusapua sekä
  • lapsen huoltaja.

Jos lapsi on otettu huostaan, elatussopimuksen tekemistä varten voidaan joutua määräämään edunvalvoja.

Elatustuen tarkoitus on turvata alaikäisen lapsen oikeus riittävään elatukseen silloin, kun hänen molemmat vanhempansa eivät osallistu hänen elatukseensa. Elatustuen toimeenpanosta vastaa Kansaneläkelaitos (Kela).

Lapsella on oikeus elatustukeen, jos

  • Elatusvelvollinen vanhempi ei ole maksanut elatusapua eräpäivään mennessä ja vähintään yhden kokonaisen kuukauden elatusapu on maksamatta.
  • Elatusapu on vahvistettu elatustukea pienemmäksi elatusvelvollisen vanhemman taloudellisen tilanteen vuoksi.
  • Elatusapua ei ole vahvistettu lainkaan maksettavaksi elatusvelvollisen taloudellisen tilanteen vuoksi.
  • Olet adoptoinut lapsen ilman kumppania.
  • Avioliiton ulkopuolella syntyneellä lapsella ei ole vahvistettua isää tai kahta elatusvelvollista vanhempaa.
  • Lapsi on syntynyt äidin ja hänen naispuolisen kumppaninsa avioliittoon, mutta lapsella ei ole vahvistettua toista vanhempaa eikä äidin kumppani ole adoptoinut lasta.
  • Elatusavun vahvistaminen samanaikaisesti isyyden tai äitiyden kanssa on ollut oikeudellisesti mahdotonta. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, kun useampaa kuin yhtä henkilöä on yritetty vahvistaa vanhemmaksi samanaikaisesti.