Siirry sisältöön

Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hanke

Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja Satakunnassa. Kehitystyötä tehdään valtakunnallisen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen myötä maakunnassa valmistellaan ja otetaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, jossa asiakas saa tarvitsemansa avun sujuvasti yhdellä yhteydenotolla. Kehittämisen keskiössä on asiakaslähtöinen ajattelu ja Satakunnan erityispiirteiden, myös vahvuuksien, tunnistaminen.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteet ovat:

 • Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden, oikea-aikaisuuden ja jatkuvuuden parantaminen
 • Toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan työhön
 • Palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
 • Palveluiden monialaisuuden ja yhteen toimivuuden varmistaminen
 • Kustannusten nousun hillitseminen (saavutetaan muiden tavoitteiden toimenpiteiden toteutuessa)

Kiinnostaisiko tehdä ylemmän korkeakoulun opinnäytetyö hankkeen kehittämistyöhön? Katso tallenne opinnäytetyö-infosta(siirryt toiseen palveluun), ja ole yhteydessä!

Satakunnan tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen hankejohtajana toimii Johanna Santanen. Hanketyöntekijöiden yhteystiedot löydät puhelinluettelosta. Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi(@)sata.fi

Johanna Santanen
va. hankejohtaja
044 701 0210
johanna.santanen(@)sata.fi

Ennaltaehkäisevät ja varhaisen tuen palvelut

Hankekoordinaattorit: Tellu Rosenqvist, Laura Ramstadius, Sari Luoma (Sata-Ankkuri)

Tavoitteet

Ennaltaehkäisevät ja varhaisen tuen palvelut -osahankkeessa vahvistetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, kuten elintapaohjausta, ehkäisevää päihdetyötä, ehkäisevää mielenterveystyötä sekä vanhemmuuden tukea. Kaikissa painopisteissä tavoitteena on palvelurakenteen painopisteen muutos pois raskaista, korjaavista palveluista lisäämällä ennaltaehkäiseviä ja varhaisen vaiheen palveluja.

Toimenpiteet

 • Satakunnassa jatketaan elintapaohjauksen toimintamallin juurruttamista sekä vahvistetaan vaikuttavien menetelmien käyttöönottoa ja juurrutusta käytäntöön. Yksilö- ja yhteisötason elintapaohjauksessa huomioidaan kaikki elintapahaasteet ja elintapaohjauksen kirjaamiskäytäntöjä yhtenäistetään.
 • Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön rakenteita vahvistetaan sekä lisätään ammattilaisten ymmärrystä ja osaamista ennaltaehkäisevässä työssä sekä varhaisen vaiheen tuessa
 • Hankkeen toimina jatketaan puheeksioton, varhaisen puuttumisen sekä muiden vaikuttavien menetelmien käyttöönottoa
 • Osahankkeessa kehitetään ja vahvistetaan matalan kynnyksen ja jalkautuvan työn toimintamalleja kaikissa kunnissa samalla vahvistaen 3. sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä. Myös Ankkuri-toiminta laajennetaan maakunnalliseksi yhteisesti sovittavan toimintamallin mukaisesti.
 • Hankkeessa koulutetaan ja otetaan käyttöön vanhemmuuden tuen, parisuhdetyön, perhe- ja eroneuvonnan sekä perhesosiaalityön ja sosiaaliohjauksen näyttöön perustuvia menetelmiä. Lisäksi vahvistetaan ammattilaisten osaamista Satakunnassa jo käytössä olevien vaikuttavien menetelmien käytössä.

Sata-ankkuri

Ankkuritoiminta perustuu moniviranomaisyhteistyöhön, jossa eri viranomaiset työskentelevät yhdessä poliisiasemalta käsin. Ankkuri-tiimi muodostuu poliisin, sosiaalityöntekijän, sosiaaliohjaajan ja sairaanhoitajan muodostamasta ryhmästä.

Ikääntyneiden palvelut

Hankekoordinaattori Sari Grönfors

Tavoite

Ikääntyneiden palvelut -osahankkeen tavoitteena on ikääntyneiden ja vammaisten kotiin vietävien palvelujen, erityisesti ennaltaehkäisevien ja toimintakykyä ylläpitävien palveluiden, kotihoidon sekä omais- ja perhehoidon kehittäminen. Tavoitteet voidaan saavuttaa eri toimijoiden ja ammattiryhmien hyvällä yhteistyöllä ja sen kehittäminen onkin tärkeää. Teemoina on etenkin sosiaalityön, etähoidon ja kotikuntoutuksen, kotisairaaloiden palliatiivisen- ja saattohoidon, hammashoidon kehittäminen yhteistyössä kotihoidon sekä asumisyksiköiden kanssa.

Kuntoutus

Tavoitteet

Osahankkeen tavoitteina ovat parempi kuntoutustarpeen tunnistaminen ja asiakaslähtöinen, oikea-aikainen, yhdenvertainen ohjautuminen terapia- ja kuntoutuspalveluihin. Vaikuttavilla toimintakäytännöillä pyritään vaikuttamaan mielekkään arjen, paremman toimintakyvyn ja sosiaalisen osallisuuden saavuttamiseksi sekä työllistymisen ja työssä jatkamisen mahdollistamiseksi.

Toimenpiteitä

 • Yhtenäistetään kuntoutustyöryhmien toimintaa ja siihen liittyviä toimintoja
 • Valmistellaan alueelle työ- ja toimintakyvyn arviointiin perustuvat kuntoutuspalveluihin ohjautumisen perusteet valtakunnallinen ohjeistus huomioiden
 • Hyödynnetään etäkuntoutusmahdollisuuksia entistä laajemmin
 • Yhtenäistetään ja laajennetaan suoravastaanottotoimintaa
 • Edistetään ja yhtenäistetään vaikutusten ja vaikuttavuuden mittaamista, osallistutaan STM:n toimintakykymittareiden kokeiluhankkeeseen
 • Parannetaan kuntoutus- ja työkyvyn tuen tarpeen tunnistamista ja tukemista yhteistyössä muiden hankkeiden kanssa
 • Löydetään keinoja asiakasohjaukseen kuntoutusprosessien rinnakkaisten ja samanaikaisten palveluiden huomioimisessa

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Satakunnan hyvinvointialueen lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämisen osahankkeessa toimii kolmen ammattilaisen SI-SOTE-tiimi. Kehitämme yhdessä kuntien sosiaali- ja terveys- ja sivistystoimen kanssa tulevaisuuden lapsi- ja perhepalveluja. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat mm. järjestöt, seurakunta, oppilaitokset sekä hankkeissa toimivat ammattilaiset. Osallisuus on meille tärkeä arvo ja siksi kokemusasiantuntijat ovat tiiviisti mukana kehittämistyössä. Kehittämisessä noudatamme yhteiskehittämisen periaatteita, jossa henkilöstön tietotaito on vahvasti mukana. Muodostamme maakunnallisia rakenteita, jotta tasavertaiset ja laadukkaat lasten, nuorten sekä perheiden palvelut olisivat kaikkien saatavilla hyvinvointialueella.

Tavoitteena on kehittää varhaisen tuen palveluja ja SI-SOTE palvelujen yhteistyötä. Lisäksi kehittämiskokonaisuuteen kuuluu lastensuojelu. Hankkeessa halutaan tukea yhteistyötä perustason ja erikoistason kesken sekä edistää LAPE-muutosohjelma(siirryt toiseen palveluun) kaudella aloitettujen vaikuttavien toimintamallien ja työtapojen käyttöönottoa ja juurtumista. Esimerkkinä systeeminen työote.

Satakunnassa toimii maakunnallinen LAPE-yhteistyöryhmä ja perhekeskusverkosto. Hankkeessa käynnissä olevia toimenpiteitä ovat esimerkiksi: Perhekeskuskonseptointi ja sähköinen perhekeskuskehittäminen, Pyydä Apua! – nappi ja vauva- ja perhemyönteisyysohjelman jalkauttaminen Satakuntaan. Työssä tuetaan kohtaamispaikka toiminnan kehittämistä alueilla ja kehitetään uusia työtapoja kuten Satakunnan yhteinen Vanhempien webinaari(siirryt toiseen palveluun).

Olethan rohkeasti meihin yhteydessä!

LAPE-tiimi:
Johanna Santanen, va. hankejohtaja
Mari Pihl, perhekeskuskoordinaattori
Saija Tanhuanpää, hankekoordinaattori oppilashuolto
Anna-Maija Heikkilä, hankekoordinaattori Maksuttoman ehkäisyn kokeilu

Päihde- ja mielenterveyspalvelut

Hankekoordinaattorit Mari Rakkolainen

Tavoitteet ja toimenpiteet

 • Satakunnassa mallinnetaan päihde- ja mielenterveyspalvelut osana hyvinvointialueen palvelukokonaisuuksia. Palvelukokonaisuuksissa sovitaan tavoitteet sekä asiakasryhmille että palveluiden tuottamiselle. Uusia toimintamalleja otetaan käyttöön.
 • Palveluiden painotusta siirretään raskaista erityistason palveluista perustason päihde- ja mielenterveyspalveluihin. Hyvinvointialueen päihde- ja mielenterveyspalvelut muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jossa asiakkaan tarve ohjaa palveluiden toteutumista.
 • Osallisuuden vahvistaminen: Alueella otetaan käyttöön useita erilaisia osallisuuden edistämisen toimintamalleja. Osallisuuden kokemusta arvioidaan alueella.
 • Riippuvuus- ja mielenterveyspalveluissa lisätään asiakkaan kodissa ja muissa elinympäristössä toteutuvia liikkuvia palveluita.
 • Ammattilaisten osaamista asunnottomuuden uhan tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa sekä asunnottomuuteen liittyvien erityiskysymysten huomioimiseen lisätään
 • Ammattilaisten päihde-, muu riippuvuus- ja mielenterveysosaaminen lisääntyy perustasolla ja erikoistasolla.
 • Päihdepalveluihin pääsyn parantamiseksi koulutettujen kokemusasiantuntijoiden osaamista hyödynnetään päihdepalvelujen vastaanottotyössä ja jalkautuvaa päihdetyötä lisätään kehittämällä työparikäytäntöjä perustason palvelujen kanssa.
 • Perus- ja erityistason työntekijöiden päihdeosaamista vahvistetaan ja konsultaation saamista päihdetyön erityispalveluista helpotetaan. Etä- ja digivastaanottojen mahdollisuuksia lisätään.
 • Korvaushoitoasiakkaiden arviointi- ja hoitokäytännöt yhtenäistetään
 • Sairaaloiden vuodeosastoilla toteutettavien katkaisu- ja vieroitushoitojen toimintakäytäntöjä kehitetään ja yhdenmukaistetaan

Sote-keskus kehittäminen

Tavoite

Osahankkeen tavoitteena on rakentaa maakunnallinen sote-keskuksien toimintatapa, jonka avulla pystytään tarjoamaan oikea-aikaista ja vaikuttavaa apua sekä turvaamaan hoidon ja palvelun jatkuvuus. Satakunnan toimintatavan keskiössä ovat aito monialaisuus, asiakaslähtöinen tuki sekä digitaalisten välineiden tehokas käyttö.

Osahankkeessa lisätään myös päihde- ja mielenterveystyön osaamista ja integrointia sote-keskuksen malliin. Tavoitteena on ottaa käyttöön muun muassa vaikuttavien menetelmiä, kuten puheeksi otto, mini-interventio, toipumisorientaatio, HOT ja kouluttaa niiden käyttöön.

Tiimimallin koordinaattorit:

Lotta Armfelt
Nina Arponen
Pauliina Hietasalo
Satu Hietaharju
Kaisu Härkälä
Kaija Joensuu
Johanna Kyyhkynen
Jaana Oksa
Margit Peltomäki