Siirry sisältöön

Työterveyslaitoksen ”Mitä kuuluu” –työhyvinvointikysely toteutettiin hyvinvointialueella – Tuloksia hyödynnetään työhyvinvointiohjelmassa

Uutinen

Satakunnan hyvinvointialueella toteutettiin yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa koko henkilöstöä koskeva työhyvinvointikysely ”Mitä kuuluu” loka-marraskuussa 2023. Samaan aikaan kyselyyn osallistui viisi muuta hyvinvointialuetta. Tuloksissa näkyy hyvinvointialue-uudistus.

Työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä ilmeneviä kehittämiskohteita. Teemoina olivat työstä saatu palaute, työhön panostus, lähiesihenkilötyö, psykologinen turvallisuus, muutoskokemukset sekä työkyky. Kyselyyn vastasi 5 426 työntekijää vastausprosentin ollessa 52.

Tulosten mukaan jopa 86 % vastaajista panostaa työhönsä. Lähes kolme neljäsosaa vastaajista koki esihenkilöiden johtavan oikeudenmukaisesti. Nuoret olivat muita ikäryhmiä tyytyväisempiä esihenkilötyön.

– Satakunnan hyvinvointialueen tuloksissa ilahduttaa erityisesti oikeudenmukaiseksi koettu esihenkilötyö kaikissa ikäryhmissä. Tämä on tärkeää siksi, että nuoret, vasta alalle tulleet kiinnittyvät työpaikkaan ja saavat tukea omalta esihenkilöltään. Pitkään alalla olleilleen kokemus oman esihenkilön oikeudenmukaisesta toiminnasta puolestaan vahvistaa työpaikan pitovoimaa ja tukee työuralla jatkamista, vanhempi asiantuntija Mervi Halonen Työterveyslaitokselta kertoo.

Kaksi kolmasosaa vastaajista koki työyhteisöjen yhteistyön toimivaksi ja lähes 70 % vastaajista koki, että tietoa jaetaan. Toimialueista lasten, nuorten ja perheiden palvelut erottuivat positiivisesti työyhteisön toimivuuden sekä lähijohtamisen osalta.

Joka neljäs vastaaja koki työstressiä, jossa työhön panostetaan paljon, mutta työtä ei koeta palkitsevaksi. Stressikokemukset vaihtelivat paljon eri ammattiryhmien välillä. Yli 50-vuotiaista lukien työstressikokemukset kasvoivat. Vähiten stressiä kokivat nuoret. Nuoret ikäryhmät arvioivat vaikutusmahdollisuuksia muita positiivisemmin. 40–60-vuotiaista yli puolet koki vaikutusmahdollisuuksiensa olevan vähäisiä työhönsä.

Yli kolmannes kaikista vastaajista palautui hyvin työstä. Huomattavaa oli, että nuoret palautuivat vanhempia huonommin työstä. Erityisen hyvää palautuminen oli pelastuslaitoksella. Psykologinen turvallisuuden tunne oli suurinta nuorissa ikäluokissa.

Toimialueiden välillä työhyvinvointikokemukset vaihtelivat paljon. Työkuormitusta sekä palautumattomuutta työstä koettiin eniten erityis- ja sairaalapalvelujen toimialueella sekä lasten, nuorten ja perheiden toimialueella. Lasten, nuorten ja perheiden toimialueella työhyvinvointia lisää kuitenkin hyvä johtaminen ja yhteistyö. Pelastuslaitoksella työoloihin liittyvät asiat ovat kunnossa, mutta kehitettävää on toimintakulttuurissa sekä yhteistyössä. Satakunnan hyvinvointialueen esihenkilöiden työkuormitus ja palautumisen puute oli hieman suurempaa kuin muilla hyvinvointialueilla.

Ikäryhmien vertailussa 40–49-vuotiaiden ja yli 60-vuotiaiden työntekijöiden työkyky oli heikompi kuin keskimäärin hyvinvointialueella. Tulokset kertovat hyvinvointialueuudistuksen aiheuttaneen kuormittuneisuutta ja stressiä, mutta kokemukset vaihtelevat paljon ammattiryhmien, ikäluokan ja toimialueiden välillä.

– Käynnissä oleva iso organisaatiouudistus on vielä kesken ja uudistuksen juurruttaminen edellyttää yhteistä kehittämistä työntekijöiden kanssa, Mervi Halonen Työterveyslaitokselta toteaa.

– Vaikka kuormitustekijöitä tunnistetaan, niin Satakunnan hyvinvointialueella on paljon voimavaratekijöitä työyhteisöissä. Myönteistä on, että lähijohtaminen koetaan oikeudenmukaiseksi ja yhteistyö lisää työhyvinvointia, työyhteisöpäällikkö Katri Mannermaa Satakunnan hyvinvointialueelta sanoo.

Työhyvinvointikyselyn tuloksia hyödynnetään Satakunnan hyvinvointialueen työhyvinvointiohjelman perustana. Toimenpiteet yhdistetään aiemmin syksyllä Kevalta saatuun työelämän kehittämishankerahoitukseen.