Siirry sisältöön

Tilapäinen valiokunta uuden aluehallituksen valitsemiseksi, henkilökohtainen apu –palvelun palkkataso sekä ikääntyneiden ostopalvelut esillä aluehallituksessa

Uutinen

Aluehallitus päätti pyytää 6.2.2023 kokouksessaan hyvinvointialueen valtuustoa asettamaan tilapäisen valiokunnan aluehallituksen toimintakyvyn arvioimista ja aluevaltuuston luottamuksen selvittämistä varten ja pyytää valtuustoa nimeämään puheenjohtajan tilapäiselle valiokunnalle.

Vaikeavammaisten henkilöiden henkilökohtainen apu –palvelun palkkataso tarkistettiin

Henkilökohtainen apu -palvelu on tarkoitettu vaikeasti vammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäistoiminnoista. Aluehallitus päätti, että Satakunnan hyvinvointialueen aluehallituksen 12.12.2022 tekemää päätöstä henkilökohtainen apu -palvelun palkkatasosta tarkistetaan siten, että uusien ja olemassa olevien henkilökohtainen apu -palvelun työsopimusten kustannukset korvataan asiakkaille enintään alalla noudatettavan työehtosopimuksen vähimmäispalkkatason mukaisesti. Ennen 1.1.2023 tehtyjen työsopimusten osalta korvataan asiakkaalle kuitenkin edellisestä poikkeava ja korkeampi palkkataso siihen asti, kunnes asianomainen työsopimus päättyy.

Ikääntyneiden ostopalveluiden kilpailutus käynnistynyt

Hyvä yhteistyö on Satakunnan hyvinvointialueen ikääntyneiden, vammaisten sekä päihde- ja mielenterveyspalveluiden ostopalveluiden valmistelussa on erittäin tärkeää. Hyvinvointialueella ja palveluntuottajien välillä saavutettiin kussakin palvelukokonaisuudessa palvelutuotannon ja toimintaedellytykset turvaava, molempia osapuolia tyydyttänyt, neuvotteluratkaisu. Sopimuksen piirissä olevat ns. suuret palveluntuottajat muodostavat noin 80 % palvelukokonaisuuksien kokonaisvolyymistä. Suurimpien palveluntuottajien kanssa käytyjen neuvottelujen lopputulosten pohjalta pienemmille palveluntuottajille, jotka muodostavat 20 % kokonaisvolyymista, tarjottu hinnankorotus pidettiin kussakin palvelukokonaisuudessa samankaltaisena tasapuolisuusnäkökohdat huomioiden. Suhteellisesti pienille palvelutuottajille on tullut vähintäänkin saman verran hinnankorotusta kuin isoille. Esimerkkinä voidaan mainita, että ikääntyneiden palveluasumisen keskimääräiseksi vuorokausihinnaksi on neuvottelujen tuloksena muodostunut 153,45 €, kun ennen neuvotteluja keskimääräinen vuorokausihinta on ollut 133,36 €.

Palvelukokonaisuuksissa uudet sopimukset on tarkoitus saattaa voimaan ikääntyneiden palveluasumisessa 1.4.2023 alkaen, vammaisten asumispalveluissa 1.6.2023 sekä päihde- ja mielenterveystyön palveluissa 1.1.2024 alkaen. Ikääntyneiden palveluiden kilpailutus on alkanut markkinavuoropuhelulla. Hyvinvointialueen tarkoituksena on toteuttaa kilpailutus siten, että kaikille palveluntuottajille turvataan tosiasialliset ja tasapuoliset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun.

Länsi-Suomen yhteistyöalueen järjestämissopimus hyväksyttiin

Länsi-Suomen yhteistyöalueen järjestämissopimus hyväksyttiin vuosille 2023 – 2024 sekä hyvinvointialueen johtaja tekemään sopimukseen vähäisiä muutoksia ja tarkennuksia. Länsi-Suomen yhteistyöalueen erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen osapuolten tavoitteena on järjestämissopimuksella ja muilla yhteistyöjärjestelyillä jatkaa tiivistä ja toimivaa yhteistyötä sopimusosapuolien välillä. Yhteisenä strategisena tavoitteena on turvata yhtenäinen ja tieteellisesti korkealaatuinen hoito, henkilöstö, koulutus, ja yhteistyö Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pohjanmaan toiminta-alueella.