Siirry sisältöön

Satakunnan hyvinvointialueen tietovarannot

Tietovarannolla tarkoitetaan Satakunnan hyvinvointialueen tehtävien hoidossa tai muussa toiminnassa syntyvien tietoaineistojen kokonaisuutta. Kustakin tietovarannosta on kuvattu käyttötarkoitus, tietovarantoon sisältyvät tietoaineistot, tietojärjestelmäpalvelut, joissa tietovarantoon sisältyvää tietoa käsitellään, sekä hakutekijät, joilla tietovarannosta voidaan hakea tietoa.

Hallinto

Käyttötarkoitus: Organisaation johtaminen ja päätöksenteko sekä vireille tulevien asioiden ja asiakirjojen käsittely

Tietoaineistot: Hallintoasioiden ohjaus; Toiminnan suunnittelu, järjestäminen, toteuttaminen ja kehittäminen; Päätöksenteko ja johtaminen; Tarkastustoimi; Kotimainen yhteistyö; Laillisuusvalvonta; Oikeudellisten etujen valvonta; Organisaation omavalvonta; Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteen uudistaminen.

Tietojärjestelmäpalvelut: asianhallintajärjestelmä, hallinnon järjestelmät.

Hakutekijät: asianumero, asian nimike, asiaryhmä, toimeksiantaja, henkilötunnus, nimi.

Henkilöstö

Käyttötarkoitus: Henkilöstöhallintoon, palkanmaksuun, rekrytointiin ja osaamiseen liittyvien tietojen hallinta.

Tietoaineistot: Henkilöstöasioiden ohjaus; Palvelussuhdeasiat; Palkan, palkkioiden ja korvausten maksaminen; Osaamisen kehittäminen; Työhyvinvoinnin edistäminen.

Tietojärjestelmäpalvelut: asianhallintajärjestelmä, henkilöstöhallinnon järjestelmät, koulutusten hallintajärjestelmä, rekrytointijärjestelmä, huollon järjestelmät.

Hakutekijät: nimi, henkilötunnus.

Talous

Käyttötarkoitus: Kirjanpidon, osto- ja myyntilaskujen ja maksuliikenteen hoitaminen, talouden suunnittelu ja seuranta sekä hankinnat.

Tietoaineistot: Talousasioiden ohjaus; Talouspolitiikka; Talouden suunnittelu ja seuranta; Verotus; Rahoitus ja varainhallinta; Kirjanpito ja maksuliikenne; Omaisuuden hallinta; Hankintatoimi; Omien palvelujen, tilojen ja laitteiden myynti sekä vuokraus.

Tietojärjestelmäpalvelut: asianhallintajärjestelmä, hankintajärjestelmä, taloushallinnon järjestelmät.

Hakutekijät: asianumero, asian nimi, tarjouspyyntönumero.

Sosiaalihuolto

Käyttötarkoitus: Sosiaalipalvelujen järjestäminen ja asiakkaan hallinnollisten tietojen

Tietoaineistot: Sosiaalihuollon järjestäminen, ohjaus ja valvonta; Iäkkäiden palvelut, Lapsiperheiden palvelut, Lastensuojelu, Perheoikeudelliset palvelut, Työikäisten palvelut, Vammaispalvelut

Tietojärjestelmät: asianhallintajärjestelmä, asiakastietojärjestelmät

Hakutekijät: asianumero, henkilötunnus, nimi.

Terveydenhuolto

Käyttötarkoitus: Potilaan tutkimusten ja hoidon suunnittelu, toteutus ja seuranta, sairaalan oman toiminnan tilastointi, hoidon ja tutkimusten kustannusten laskutus sekä potilaan hallinnollisten asioiden käsittely.

Tietoaineistot: Palveluprosessin hallinta; Ennaltaehkäisevä terveydenhoito; Potilaan ensihoito ja sairaankuljetus; Potilaan hoito; Potilaan hoitoon ja diagnostiikkaan liittyvät tutkimukset; Vainajaan liittyvät terveydenhuollon tehtävät; Potilaan hoitoon liittyvä yhteistyö; Tukipalvelut; Potilasasiamiestoiminta.

Tietojärjestelmät: asianhallintajärjestelmä, potilastietojärjestelmä, kuvantamisen järjestelmät, laboratoriojärjestelmä, valvontajärjestelmät, muut potilaan hoitoa tukevat järjestelmät.

Hakutekijät: asianumero, toimeksiantaja, henkilötunnus, nimi.

Oppilas- ja opiskelijahuolto

Käyttötarkoitus: Koulukuraattorin ja koulupsykologin palvelujen järjestäminen. Koulupsykologien toiminnassa kertyvät asiakirjat ovat potilasasiakirjoja. Koulukuraattorin toiminnassa kertyvät tiedot ovat pääasiassa asiakaskertomuksia.

Hakutekijät: oppilaan/opiskelijan nimi, oppilaan/opiskelijan henkilötunnus

Pelastustoimi

Käyttötarkoitus: Pelastustoimen järjestäminen

Tietoaineistot: Onnettomuuksien ehkäisy, Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden valvonta, Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunta, Pelastustoiminta, Varautuminen ja väestönsuojelu

Tietojärjestelmät: asianhallintajärjestelmä, pelastustoimen järjestelmät

Hakutekijät: asianumero, toimeksiantaja, nimi, rakennustunnus, osoite

Tukipalvelut

Käyttötarkoitus: Ydintehtävien hoitamista tukevien palveluiden järjestäminen.

Tietoaineistot: Tiedonhallinnan ja viestintäpalveluiden ohjaus; Tiedon hallinta ja tietopalvelu; Turvallisuusasioiden ja yleisten järjestysasioiden ohjaus; Järjestyksenvalvonta; Väestönsuojelu ja poikkeusoloihin varautuminen; Ympäristöasioiden ohjaus; Ympäristöterveydenhuolto; Kulttuuripalvelut.

Tietojärjestelmät: asianhallintajärjestelmä, huollon järjestelmät, hallinnon järjestelmät, tiedonhallinnan järjestelmät, valvontajärjestelmät.

Hakutekijät: asianumero, asian nimike, asiaryhmä, toimeksiantaja.

Maankäyttö, rakentaminen ja asuminen

Käyttötarkoitus: Maan hankinta ja luovuttaminen, kiinteistöjen rakentaminen, ylläpito ja käyttö sekä asuntojen vuokraaminen.

Tietoaineistot: Maankäytön, rakentamisen ja asumisen ohjaus; Rakentaminen, ylläpito ja käyttö; Asuminen.

Tietojärjestelmäpalvelut: asianhallintajärjestelmä, huollon järjestelmät.