Siirry sisältöön

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste

Satakunnan hyvinvointialue julkaisee uutiskirjeitä niin sisäisesti henkilöstölle kuin ulkoisesti sidosryhmille. Satakunnan hyvinvointialue käsittelee henkilötietoja lakisääteisten tehtäviensä hoitamista varten. Satakunnan hyvinvointialue noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja huolehtii, että tietoturva on asianmukaisella tasolla.

Kirjeen tilaajista tallennetaan sähköpostiosoite ja nimi. Näistä tiedoista vain sähköpostiosoitteen antaminen on pakollista. Myös sellaisia rekisteröidyn antamia lisätietoja voidaan käsitellä, jotka ovat tarpeen uutiskirjeen kohdentamiseksi esimerkiksi organisaation toimialan mukaan. Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin on tarpeellista uutiskirjeen lähettämiseksi (kunnes tilaus peruutetaan tai uutiskirjepalvelun olemassaolo lakkaa).

Uutiskirjeen tilaajalla on jokaisen uutiskirjeen vastaanottamisen yhteydessä mahdollisuus perua tilaus. Tilauksen voi perua myös ilmoittamalla asiasta hyvinvointialueen viestintään (viestinta@sata.fi). Uutiskirjeen tilauksen peruneiden henkilötiedot tuhotaan välittömästi.

Tilaajiin ei kohdisteta tarkkailua, seurantaa tai valvontaa uutiskirjeen tilaamisen tai vastaanottamisen yhteydessä.

Tässä ilmoituksessa kerromme tarkemmin, kuinka Satakunnan hyvinvointialue käsittelee henkilötietojasi uutiskirjeiden lähettämistä varten.

1. Rekisterinpitäjä

Satakunnan hyvinvointialue päättää ja vastaa henkilötietojen käsittelystä tässä ilmoituksessa kerrottua tarkoitusta varten eli Satakunnan hyvinvointialue on näiden tietojen osalta rekisterinpitäjä. 

Yhteystietomme ovat:
Satakunnan hyvinvointialue
Sairaalantie 3
28500 Pori

Satakunnan hyvinvointialue tietosuojavastaavan sähköpostiosoite on tietosuoja(at)sata.fi

Yhteyshenkilö uutiskirjeiden henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa on viestintäpäällikkö Sini Gahmberg, puh 02 473 5774.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietojasi eri aihealueisiin liittyvien uutiskirjeiden lähettämiseksi. Satakunnan hyvinvointialue käyttää Creamailer-järjestelmää uutiskirjeiden postituksessa.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu aina voimassa olevaan lainsäädäntöön. Satakunnan hyvinvointialueen tehtävät on määritelty laissa Laki hyvinvointialueesta 611/2021.

Tämän ilmoituksen mukaisen tarkoituksen lainmukainen käsittelyperuste on:
Suostumus (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a-alakohta)
Yleinen etu (tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan e-alakohta)

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Nimi, sähköpostiosoite. Näistä tiedoista pakollinen tieto on vain sähköpostiosoite.

5. Mistä lähteistä henkilötiedot on kerätty?

Henkilön oma ilmoitus tai julkinen tieto.

Sidosryhmäuutiskirje, ulkoinen uutiskirje

 • Tiedot on kerätty julkisesta tiedosta hyvinvointialueen ja kuntien internetsivuilta.
 • Uutiskirje kertoo hyvinvointialueen päättäjille sekä alueen kuntien päättäjille ajankohtaiset uutiset hyvinvointialueen palveluista ja niiden kehittämisestä.

Lääkärien rekry-uutiskirje, ulkoinen uutiskirje

 • Tiedot on kerätty tilaajien omalla ilmoituksella rekrytapahtumissa.
 • Uutiskirje kertoo avoimista työpaikoista ja työntekemisestä hyvinvointialueella aiheesta kiinnostuneille lääkäreille tai lääkäriopiskelijoille.

Satainno-verkoston uutiskirje, ulkoinen

 • Tiedot on kerätty uutiskirjeen tilaajien omalla ilmoituksella sekä julkisesta tiedosta organisaatioiden internetsivuilta.
 • Uutiskirjeessä tiedotetaan satakuntalaisen sote-alan tutkimuksen ja kehittämisen toimenpiteistä ja tapahtumista.

Työkyky-uutiset -uutiskirje, sisäinen ja ulkoinen uutiskirje

 • Tiedot on kerätty uutiskirjeen tilaajien omalla ilmoituksella sekä julkisesta tiedosta organisaatioiden internetsivuilta.
 • Uutiskirje kertoo työkykyohjelman laajentamistoimenpiteistä ja ajankohtaisista tapahtumista.

Kestävän kasvun 2 -uutiskirje, sisäinen ja ulkoinen uutiskirje

 • Tiedot on kerätty uutiskirjeen tilaajien omalla ilmoituksella sekä julkisesta tiedosta organisaatioiden internetsivuilta.
 • Uutiskirje kokoaa Kestävän kasvun 2 -hankkeen ajankohtaiset uutiset.

Osaamisen kehittämisen uutiskirje, sisäinen uutiskirje

 • Tiedot on kerätty tilaajien omalla ilmoituksella.
 • Uutiskirje on kohdennettu hyvinvointialueen esihenkilöille ja henkilöstölle. Se kokoaa ajankohtaista tietoa tulevan kauden koulutuksista.

6. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti Satakunnan hyvinvointialueen ulkopuolelle.

7. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

Satakunnan hyvinvointialue ei tee automaattista päätöksentekoa perustuen mm. henkilöiden profilointiin.

9. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietojen säilyttämisajat määräytyvät arkistolain (831/1994) ja Satakunnan hyvinvointialueen tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti. Satakunnan hyvinvointialue säilyttää voimassa olevan lainsäädännön perusteella tässä ilmoituksessa tarkoitettuja henkilötietoja toistaiseksi.

Jos kyseessä on tähän yhteystietorekisteriin liittyvä pyyntö, voit osoittaa pyynnön hyvinvointialueen kirjaamoon: kirjaamo@sata.fi.

10. Mitä oikeuksia sinulla on?

Voit koska tahansa peruuttaa tai muuttaa uutiskirjetilaustasi jokaisesta uutiskirjeestä löytyvästä linkistä.

Tietosuojalainsäädäntö takaa sinulle tiettyjä oikeuksia, joilla voit varmistaa perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli haluat käyttää oikeuttasi, tee tarkastus- ja oikaisupyynnöt hyvinvointialueen internetsivujen kautta: Tietopyyntölomakkeet(siirryt toiseen palveluun).

Tietyissä tapauksissa oikeuksiasi voidaan rajoittaa tietyissä tilanteissa esimerkiksi Satakunnan hyvinvointialueen lakisääteisen velvoitteen vuoksi tai jos käsittely tapahtuu tieteellistä tutkimusta, tilastointia tai arkistointia varten. Jos oikeuksiasi on rajoitettu, Satakunnan hyvinvointialue toteuttaa lainsäädännön edellyttämät asianmukaiset ja tarpeelliset suojatoimenpiteet.

Jos Satakunnan hyvinvointialue pysty tunnistamaan sinua aineistosta, niin oikeutta mm. tietojen tarkastamiseen, oikaisuun, poistoon ja käsittelyn rajoittamiseen ei sovelleta.

10.1. Oikeus suostumuksen peruuttamiseen

Jos käsittelemme henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella, sinulla on oikeus peruuttaa tällainen antamasi suostumus. 

Huomaa, että lähtökohtaisesti muuhun kuin tieteelliseen tutkimukseen liittyvä tietojen käsittely perustuu lainsäädäntöön eikä antamaasi suostumukseen. 

10.2. Oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot

Sinulla on oikeus saada tietää, käsitteleekö Satakunnan hyvinvointialue sinuun liittyviä henkilötietoja. Lisäksi sinulla on oikeus tietää, mitä sinuun liittyviä henkilötietoja käsitellään ja kuinka niitä käsitellään. Sinulla on myös oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista siltä osin kuin jäljennöksen antamisella ei ole haitallisia vaikutuksia muiden oikeuksiin ja vapauksiin tai jos Satakunnan hyvinvointialueella ei ole lakiin perustuvaa perustetta kieltäytyä tietojen luovuttamisesta.

10.4. Oikeus tietojensa poistamiseen

Sinulla voi olla oikeus tietojen poistamiseen Satakunnan hyvinvointialueen rekistereistä. Jos tietojen käsittely perustuu Satakunnan hyvinvointialueen lakisääteisen tehtävän hoitamiseen tai tietojen säilyttämiselle on jokin muu lakiin perustuva velvoite, oikeuttasi tietojen poistamiseen on todennäköisesti rajoitettu.

10.5. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyissä tapauksissa. Rajoittamisoikeus voi tulla kyseeseen esimerkiksi, jos sinua koskevat henkilötiedot ovat mielestäsi virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä. Tässä tapauksessa voimme käsitellä henkilötietojasi vain suostumuksellasi, oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen vuoksi, yleisen edun vuoksi tai jonkun toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi.

10.6. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla voi olla oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyissä tapauksissa. Vastustamisoikeus voi tulla kyseeseen esimerkiksi, jos käsittelyyn liittyy automaattista päätöksentekoa profiloinnin perusteella tai jos tietoja käytetään suoramarkkinointitarkoituksiin.

10.7. Oikeus saattaa asia valvontaviranomaisen käsiteltäväksi

Sinulla on oikeus saattaa Satakunnan hyvinvointialueen toiminnan lainmukaisuus Tietosuojavaltuutetun arvioitavaksi.

Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi