Siirry sisältöön

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija-arvio Satakunnan hyvinvointialueesta on valmistunut – toimeen on jo tartuttu

Uutinen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntija-arvio Satakunnan hyvinvointialueesta on julkaistu ja se on julkaisuvapaa 31.1.2023.

Aktiivinen toiminta käynnissä henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi

Satakunnan hyvinvointialue on alueen suurin työnantaja. Tavoitteena on vahvistaa henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia. Hyvinvointialue on käynnistänyt toimenpiteitä henkilöstön saatavuuden ja riittävyyden turvaamiseksi. Työperäisen maahanmuuton toimintamallia, oppisopimuskoulutusta ja urakehitykseen ja kouluttautumismahdollisuuksiin vaikuttamista jatketaan. Lisäksi on kehitetty etä- ja hybridityöskentelyn mahdollisuuksia. Henkilöstöviestintään on panostettu.

Osaamisvajeeseen pyritään vastaamaan koulutuksella. Lääkärivajeeseen vaikutetaan panostamalla rekrytointiin sekä pyrkimällä lisäämään työn mielekkyyttä, joustoja sekä koulutusmahdollisuuksia. Lisäksi tiimityön malleja on kehitetty.

Satakunnan hyvinvointialue vahvistaa perustason palvelujen saatavuutta ja kehittää sähköisiä palveluita

Hyvinvointialue vahvistaa perustason palveluja, kevyempiä palvelumuotoja sekä ennaltaehkäiseviä palveluja. Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärikäynnit toteutuivat jo keskimääräistä paremmin. Satakunnan sairaanhoitopiirin ja perusterveydenhuollon toimijoiden järjestämien palvelujen yhdistämisessä on edistytty hoitopolkujen toteuttamisessa, erikoissairaanhoidon konsultaatioiden saatavuuden parantamisessa ja erikoislääkärien jalkautumisessa perusterveydenhuoltoon.

Perustason palvelujen saatavuutta on kehitetty erityisesti Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman Satakunnan hankkeessa. Alueen sote-keskuksissa on siirrytty hoidon jatkuvuutta tukevaan omahoitajamalliin, ja merkittävälle osalle palvelujen piirissä olevista asiakkaista on nimetty oma yhteyshoitaja.

Kehittämistoimilla on pyritty vahvistamaan myös ehkäiseviä päihde- ja mielenterveyspalveluja sekä lasten ja nuorten hyvinvointia kehittävän perhekeskustoiminnan jalkauttaminen.

Hankkeessa panostetaan lisäksi varhaiseen tukeen, elintapaohjauksen kehittämiseen ja vanhemmuuden tukemiseen sekä ihmisen oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä on alueella toteutettu esimerkiksi seulonnoilla.

Ehkäiseviin palveluihin on panostettu myös ikääntyneiden palveluissa. Yksi keskeinen keino saatavuuden parantamiseksi on sähköisten palvelujen käyttöönotto, jossa on edistytty erityisesti perhekeskuksen matalan kynnyksen palveluissa ja sote-keskuksen asiakkaiden omahoitoa tukevissa palveluissa.

Lisäksi tavoitteena on madaltaa avun ja tuen hakemisen kynnystä ja tuoda palvelut lähelle asiakasta. Myös liikkuvia palveluja on kehitetty. Palvelutarpeen tunnistamista parannetaan ja taataan asiakkaille tarpeen mukaiset, monikanavaiset asiointipalvelut.

Alueella luodaan virtuaalisia ympärivuorokautisia palveluja. Pyydä apua -nappi on otettu käyttöön lähes koko Satakunnassa, samoin Omaolo-palvelu. Mobiiliapuri-sovellus tukee potilaan ja ammattilaisen välistä yhteydenpitoa ja tiedonkulkua.

ICT-järjestelmien yhdistämisessä ollaan edistytty

Lähtötilanne ICT-järjestelmien yhdistämisessä on ollut hajanainen, koska palvelut siirtyvät useilta eri järjestäjiltä. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välisessä integraatiossa on edistytty luomalla koko alueen kattavia hoitopolkuja, parantamalla erikoissairaanhoidon konsultaatioiden saatavuutta ja edistämällä erikoislääkärien jalkautumista perusterveydenhuoltoon. Hoito- ja palveluketjuja on kuvattu ja kehitetty myös osana kehittämishankkeita. Sairaanhoitopiirillä ja alueen suurimmilla sote-järjestäjillä on jo käytössä yhteinen potilastietojärjestelmä.

Tavoitteena on, että integraatiota tukeva koko alueen kattava yhtenäinen potilastietojärjestelmä olisi käytössä vuonna 2023 ja asiakastietojärjestelmä vuonna 2024.

Turvallisen siirtymän malli käytössä ylimenovaiheessa

Hyvinvointialueen käynnistymisvaiheessa on pyritty varmistamaan palvelujen katkeamaton saatavuus asukkaille turvallisen siirtymän –mallilla. Tähän kuuluu esimerkiksi palvelunumeron perustaminen.

Vuoden vaihteen siirtymään on sisältynyt myös henkilöstön turvalliseen siirtymän varmistaminen sekä palkanmaksun toimivuus. Myös muita työsuhteisiin kuuluvia asioita, kuten työterveyshuoltoa, on valmisteltu vuoden 2022 aikana. Henkilöstöviestintää on tehty aikataulutetusti ja siirtymiseen liittyviä infotilaisuuksia henkilöstölle on pidetty säännöllisesti.

Taustaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tehtävänä on 1.7.2021 voimaan tulleen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain (612/2021) mukaisesti laatia vuosittain sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva asiantuntija-arvio valtakunnallisesti, yhteistyöalueittain ja hyvinvointialueittain. Uusin raportti on julkaistu 31.1.2023.

THL:n laatimat arviot perustuvat sekä määrälliseen että laadulliseen aineistoon. Arvioinnissa on hyödynnetty aluekohtaisia indikaattoritietoja, joista merkittävä osa pohjautuu kansalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuusmittaristoon. Tietopohja on ajankohdan 17.6.2022 mukainen.

Arviointien keskeisenä tietopohjana ovat toimineet lisäksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran ja aluehallintovirastojen valvontahavainnot. Ajantasaisen tilannekuvan muodostamisessa on hyödynnetty alueiden hallinnollisia dokumentteja sekä kansallisten viranomaisten tuoreimpia laskelmia ja selvityksiä. Lisäksi on käyty keskusteluita valmistelusta vastaavien toimielinten edustajien sekä kuntayhtymien ja kuntien edustajien kanssa.

Satakunnan hyvinvointialue on väestöltään keskisuuri sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjä.

Arviointiraportti on keskeisessä roolissa, kun STM ja Satakunnan hyvinvointialue käyvät vuosittaiset neuvottelunsa.