Siirry sisältöön

Satakunnan hyvinvointialueen ensimmäinen vuosi oli täynnä onnistumisia

Uutinen

Satakunnan hyvinvointialueen toiminta alkoi vuodenvaihteessa 2023 ilman merkittäviä häiriöitä. Turvallisen siirtymisen johtamismalli toimi hyvin ja esimies- sekä henkilöstöorganisaation rakentaminen käynnistyi ripeästi. Myös hyvinvointialueen johtamisjärjestelmä aloitti onnistuneesti, ja vuoden aikana kaikkien johtoryhmtyöskentely saatiin hyvin käyntiin.

Ensimmäisen vuoden aikana liki 10 000 työntekijän organisaatio rakensi uusia toimintatapoja ja yhteensovitti vanhoja. Taloushallinon prosessit saatiin toimimaan ja niitä sujuvoitettiin. Muutosohjelman kautta ryhdyttiin hillitsemään kustannuksia ja tehostamaan toimintaa. Useita tietojärjestelmiä yhtenäistettiin ja koko hyvinvointialueen kattava uusi ja nykyaikaiset tietoturvavaatimukset täyttävä tietoverkko synnytettiin.

Hallinnolliset prosessit selkeytyivät ja digitalisoituivat, ja esihenkilöille tarjottiin monipuolista tukea. Hallinnon ja päätöksenteon osaamista kasvatettiin ja järjestelmäosaamiseen panostettiin. Hallintosääntövalmistelu ja uuden toimielinrakenteen valmistelu aloitettiin osana muutosohjelmaa. Hankkeet ja lukuisat koulutukset edistivät ammattitaitoa ja palveluiden kehittämistä.

Palveluita yhdenvertaistettiin kautta toimialueiden. Palveluiden järjestäminen monipuolistui ja palvelusetelien käyttö laajeni. Jatkossa erilaisia tapoja järjestää palvelua kehitetään edelleen.

Sote-keskuksissa palveluita yhtenäistettiin ja tiimimallin toteutusta vietiin eteenpäin. Satakunnassa perusterveydenhuollon hoitotakuu toteutui 88 henkilöllä sadasta 14 vuorokauden kuluessa. Terveyspalveluissa saatiin vuoden aikana haasteita aiheuttanutta takaisinsoittoa toimimaan paremmin. Puhelinpalvelun ruuhkia helpotti myös onnistuneesti käyttöön otettu digitaalinen asiointi, jota laajennetaan ja kehitetään edelleen. Monet uudet digipalvelut kuten eri chatit otettiin käyttöön sujuvasti.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa perhekeskustoimintamalli laajennettiin koko Satakuntaan ja toimintaa vakiinnutettiin. Sosiaali- ja terveyspalvelut sovitettiin yhteen kaikissa lasten, nuorten ja perheiden palveluissa ja läheistä yhteistyötä tehtiin kuntien sivistystoimen kanssa erityisesti oppilashuollossa.

Ikääntyneiden palveluissa lisättiin etähoidon ja teknologian hyödyntämistä, otettiin käyttöön keskitetty asiakasohjaus ja yhtenäinen toimintakyvyn arviointi sekä vahvistettiin lääkäripalveluja. Toimintaohjeita ja -periaatteita yhtenäistettiin ja uusia järjestelmiä otettiin käyttöön.

Erityis- ja sairaalapalveluissa psykiatrian uuden S-rakennuksen valmistuminen paransi yhteistyötä ja mahdollisti uusia toimintatapoja. Yhteistyö ja vuoropuhelu erityis- ja perustason välillä lisääntyi. Konsultaatiotiimit laajenivat ja uusia toimintamalleja otettiin käyttöön. Suun terveydenhuollossa toimintaa yhtenäistettiin ja kirurginen osaaminen lisääntyi. Kalustoa uusittiin ja liikkuvia palveluita kehitettiin.

Opetussairaalatoiminta ja suun terveydenhuolto menestyivät valtakunnallisesti vuoden aikana. Satasairaalan anestesiologian ja tehohoidon yksikkö oli viiden tähden koulutuspaikka ja paras perehdyttäjä. Suuhygienisti Topi Nyman valittiin vuoden suuhygienistiksi.

Pelastuslaitos tuli sote-uudistuksen myötä osaksi hyvinvointialuetta. Toimialueella tehtiin organisaatiouudistus ja saatiin valmiiksi uusi palvelutasopäätös. Vuoden 2023 aikana pelastustoiminta siirtyi korkean varautumisen ja turvallisuuden vaatimusten mukaisesti toteutettuun turvallisuusverkkoon.

Satakunnan hyvinvointialueen ensimmäisenä vuonna pidettiin tiiviisti yhteyttä – asiakkaisiin, henkilöstöön ja lukuisiin sidosryhmiin. Kuntatapaamisia järjestettiin ja kahvikiertue kiersi maakuntaa. Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä asiakaslehti Salli sai hyvää palautetta, ja se tavoittaa satakuntalaiset laajasti.  

Asiakaskokemukseen panostettiin monin tavoin. Asiakaspalvelun puhelinvaihteen toiminta laajeni koko hyvinvointialueelle, OLKA-pisteitä avattiin uusissa yksiköissä ja asiakasraatitoiminta käynnistyi.

Satakunnan hyvinvointialueen ensimmäinen vuosi piti sisällään paljon uuden oppimista ja yhteensovittamista. Kokonaisuudessaan toiminnassa saavutettiin lukuisia konkreettisia parannuksia. Prosessien kehittäminen ja tehostaminen jatkuvat ensimmäisen vuoden opein ja monella osa-alueella ollaan jo hyvässä vauhdissa.