Siirry sisältöön

Satakunnan hyvinvointialueen aluevaltuusto keskusteli palveluverkon loppuraportista ja päätti pelastustoimen palvelutasosta ja investointisuunnitelmaesityksestä

Uutinen

Aluevaltuusto päätti kokouksessa 16.10. äänestyksen jälkeen äänin 39 (jaa) -30 (ei) jatkaa pelastustoimen palvelutasopäätöksen käsittelyä. Palautusesityksen esitti Jukka Heinonen ja sitä kannatti Petri Huru.

Tämän jälkeen Jukka Heinonen esitti kannatettuna, että esitystä muutetaan palautusesityksessä mainituilta osin. Äänestyksen tuloksena äänin 43 (jaa) – 12 (ei) – 14 (tyhjä) aluehallituksen pohjaesitys hyväksyttiin.

Aluehallitus päätti 9.10. kokouksessa esittää aluevaltuustolle pelastustoimen palvelutasopäätöksestä päättämistä alla esitettyjen keskeisten periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti.

  • Palvelutasopäätöksen keskeiset periaatteet ja tavoitteet
  • Nykyinen pelastustoiminnan palvelutaso säilytetään.
  • Onnettomuuksien ehkäisyssä kiritään kiinni koronapandemian aiheuttamaa suoritevelkaa.
  • Pyritään vastaamaan pelastustoimen lisääntyneisiin suunnittelun, raportoinnin ja tietojohtamisen tehtäviin.
  • Pyritään kehittämään sekä pelastustoimen varautumista, että tukemaan muiden toimijoiden varautumista tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan.
  • Pyritään integroitumaan muun hyvinvointialueen toimintaan toiminnallisia ja kustannushyötyjä tavoitellen.
  • Resurssi- eli rahoituslisäyksiä ei tavoitella.
  • Toiminnan ja kehittämisen minimitaso on suoriutua lakisääteisistä tehtävistä vähintään säädösten mukaisesti.

Hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätös on voimassa 1.1.2024 – 31.12.2025.

Sisäministeriön asetus pelastustoimen palvelutasosta määrittää tarkemmin palvelutasopäätöksen sisällön ja rakenteen. Lisäksi valtioneuvosto vahvistaa pelastustoimen strategiset tavoitteet. Palvelutasopäätöstä tehtäessä pitää ottaa huomioon kansallisesti merkittävät riskit, alueella esiintyvät uhkat ja niistä aiheutuvat riskit sekä määritellä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat, tuotettavat palvelut ja niiden taso.

Investointisuunnitelmaesitys hyväksyttiin

Satakunnan hyvinvointialueen lainanottovaltuutta ei tällä hetkellä ole. Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueen investointisuunnitelmaesityksen, joka toimitetaan sosiaali- ja terveysministeriölle sekä sisäministeriölle. Talousarvion valmistelua tullaan jatkamaan sen pohjalta.

Palveluverkkoselvityksen loppuraportti merkittiin tiedoksi äänestyksen jälkeen

Aluehallitus päätti kokouksessaan 12.12.2022/374 § käynnistää Satakunnan hyvinvointialueella palveluverkon selvittämiseen liittyvän projektin, jonka tavoitteena on ollut valmistella päätöksentekoon esitys siitä, millä laajuudella ja alueellisella kattavuudella Satakunnan hyvinvointialue tarjoaa toiminnallisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla palveluita huomioiden väestön palvelutarpeen erot sekä digitaalisten ja muiden etäpalvelujen luomat mahdollisuudet.

Taustalla on ollut tarve laatia suunnitelma tulevaisuudessa tuotettavista palveluista, niiden järjestämisestä sekä sijainneista, joissa palvelut eri tavoin tuotetaan. Projektin loppuraportti on valmistunut ja julkistettu 2.10.2023. Loppuraportin luonnos on esitetty henkilöstölle, poliittisille päättäjille ja alueen kunnanjohtajille 29.9.2023.

Kokouksessa keskustan Joonas Immonen esitti muutosesityksen loppuraportin tiedoksi merkitsemiseen seuraavasti: Valtuusto toteaa, että raportti ei sellaisenaan anna riittävää pohjaa palvelurakennetta koskevan päätöksen pohjaksi.

Lisäksi Immonen esitti, että aluevaltuusto edellyttää, että aluehallitus täydentää raporttia ainakin seuraavilta osin: Vaikuttavuusarvio peruspalvelujen vahvistamistavoitteen näkökulmasta kiinteiden toimipaikkojen sulkemisen aiheuttamat toiminta- ja investointi kustannusten muutokset hyvinvointialueella, Kela-kuljetusten kustannusten kasvu ja asiakkaille ja omaisille aiheutuvat kustannukset. Henkilöstön työmatkojen pidentymisen vaikutukset työvoiman saatavuuteen ja henkilöstön työhyvinvointiin. Korvaavien digi- ja liikkuvien palvelujen testauksen ja käyttöönoton aikataulu.

Kolmanneksi esityksessä ehdotettiin, että aluevaltuusto edellyttää, että aluehallitus lähettää täydennetyn raportin lautakuntiin lausunnolle ja tuo esityksen sen jälkeen aluevaltuuston päätettäväksi.

Esitystä kannatettiin. Äänestyksen tuloksena aluevaltuusto päätti äänin 33 (jaa) – 31 (ei) merkitä palveluverkkoselvityksen loppuraportin tiedoksi aluehallituksen esityksen mukaisesti.