Siirry sisältöön

Sosiaalityöntekijöiden urapolut

Tarjoamme sosiaalityöntekijöille satojen mahdollisuuksien urapolut joka puolella maakuntaa. Meillä voit toimia sosiaalityöntekijänä lasten ja perheiden, ikääntyneiden ja aikuisten sekä vammaisten kanssa. Tutustu alta ja hae töihin Sata-alueelle!

Satakunta on lähellä, vain 110 km Tampereelta ja 210 km Helsingistä! Suurimmat kaupunkimme ovat Pori ja Rauma, mutta meillä on myös viisi muuta kaupunkia sekä monta pientä länsirannikon helmeä.  Elämä Satakunnassa koostuu edullisesta ja tilavasta asumisesta ja arki on lyhyiden välimatkojen ansioista mutkatonta. Koska elämä ei ole vain työtä niin Satakunnasta löytyy vapaa-ajallekin runsaasti tekemistä; Suomen parhaista surffausmahdollisuuksista laajaan kulttuuritarjontaan.

Meillä Satakunnassa on avoin ja kannustava työilmapiiri, joustava työaika, etätyömahdollisuus ja kattavat työterveyspalvelut. Käytössämme on liikunta- ja kulttuurietu hyvinvoinnin tueksi.

Mikäli et löydä alla olevista tiedoista sopivaa urapolkua tai yhteyshenkilöä, ole yhteydessä rekrytointi@sata.fi.

Lapsi halaa aikuista sylissä.

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityössä työkenttääsi kuuluvat kaikki elämän eri sävyt, joten työ on hyvin monipuolista ja vaikuttavaa. Saat käyttää ammattitaitoasi laajasti niin yksilötyössä, erilaisissa verkostoissa ja rakentaa hyvinvoivempaa yhteiskuntaa.

Aikuissosiaalityössä toimit palvelutarpeen arvioijana, asiakkaan kanssa suunnitelmien laatijana ja erityisesti aktiivisen muutostyön mahdollistajana. Mikä parasta, saat tehdä työtä niin yksilöiden kuin kokonaisten perheiden ja yhteisöjen parissa.

Kaikki työ perustuu kunnioittavaan kohtaamiseen, rohkeaan puheeksiottamiseen ja mahdollisimman laajaan kokonaisuuden hallintaan. Erityisenä työotteena on alati laajentuva yhteistyö terveyspalveluiden kanssa. 

Lisätietoja antaa:

Anna Isoviita,
vastuuyksikön päällikkö sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen vastaanottopalvelut
p. 044 577 2746 tai etunimi.sukunimi(at)sata.fi

Ikääntyvien palvelut

Ikääntyneiden parissa tehtävä sosiaalityö eli gerontologinen sosiaalityö perustuu sosiaalisten ongelmien tilannearviointiin, ratkaisuprosesseihin, syrjäytymisen ehkäisemiseen ja asiakkaiden omatoimisen selviytymisen edistämiseen sosiaalityön keinoin.

Työskentelyn tavoitteena on saada aikaan positiivista muutosta asiakkaan elämään ja arkeen. Ikääntyneiden palveluiden sosiaalityöntekijän työ on monipuolista ja haastavaa. Sosiaalityöntekijänä kohtaat asiakkaamme erilaisissa elämäntilanteissa. Työskentelet iäkkäiden henkilöiden lisäksi heidän läheistensä ja verkostojen kanssa. Tarjoamme työn tueksi osaavan, kokeneen ja ammattitaitoisen tiimin, jossa työskentelee muita sosiaalityöntekijöitä sekä palveluohjaajia. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä moniammatillisen verkoston kanssa.

Lisätietoja antaa:

Pirjo Mäkilä.
vastuuyksikön päällikkö, kotona asumista tukevat palvelut
puh. 044 701 6701 tai etunimi.sukunimi(at)sata.fi

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Lapsiperhesosiaalityössä työskennellään perheiden kanssa, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Työssä korostetaan lapsen etua kaikissa päätöksissä sekä toimenpiteissä. Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden sosiaalityöntekijät myöntävät asiakkaille esimerkiksi perhetyötä, kotipalvelua, tukisuhdetoimintaa ja sosiaaliohjausta sekä tekevät itse sosiaalityötä. Lisäksi teemme verkostotyötä perheen asioihin liittyvien toimijoiden kanssa. Tarjoamme perheelle yhdessä laadittujen tavoitteiden mukaista tukea silloin kun elämäntilanne on kuormittava.

Työhömme kuuluu myös lastensuojeluilmoitusten käsitteleminen, lastensuojelutarpeen arviointien sekä lapsiperheiden palvelutarpeen arvioiden tekeminen uusien asiakkuuksien kohdalla.  Tämän työskentelyn aikana suunnittelemme asiakkuuden jatkopolkuja yleisiin palveluihin, sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkuuteen. Lastensuojeluilmoitusten aiheet ovat moninaisia ja hoidettavaksemme tulee toisinaan kiireellisiä kriisitehtäviä sosiaalipäivystyksen kautta. Yhteistyö lastensuojelun kanssa toimii hyvin.

Satakunnan hyvinvointialue on kehittämismyönteinen. Satakunnassa tehdään paljon yhteistyötä neljän perhekeskuksen välillä, jotta yhteisiä lapsiperheiden sosiaalityön asioita saadaan kehitettyä. Alueellamme työntekijät saavat ammatillista tukea mm. työnohjauksen ja systeemisen työotteen kautta. Paikallisesti perhekeskuksissa on toimintaa ja yhteistä työtä neuvolapalveluiden, opiskeluhuollon, kuntoutuspalveluiden, psyykkisen tuen palveluiden ja lapsiperheiden sosiaalipalveluiden välillä.

Lisätietoja antaa:

Anna Kuromaa,
vastuualuejohtaja, lasten, nuoren ja perheidenpalvelut
p. 044 403 2619 tai etunimi.sukunimi(at)sata.fi

Lastenvalvoja

Lastenvalvojan lakisääteisiin tehtäviin kuuluvat lapsen vanhemmuutta, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta sekä elatusta koskevien lakien mukaiset tehtävät. Lisäksi tehtävänä on sosiaalihuoltolain mukaisiin valvottuihin ja tuettuihin tapaamisiin liittyviä tehtäviä sekä olosuhdeselvitysten laatiminen käräjäoikeudelle yhdessä työparin kanssa. 

Tehtävään vaaditaan sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa (817/2015, 7 ja 32 §) mainittu pätevyys ja sosiaalihuoltolaissa (1301/2014, 27a §) määritelty lastenvalvojan kelpoisuus, sosiaalityöntekijä tai muu tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Ensisijaisesti toivotaan sosiaalityöntekijän kelpoisuutta.

Työ edellyttää perhelainsäädännön tuntemusta, hyviä ihmissuhde-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, ymmärrystä lapsen kehitystason mukaisista valmiuksista sekä kykyä puolueettomuuteen ja asiakkaiden elämäntilanteiden ymmärtämiseen. Kokemus asiakastyöstä vaativissa sosiaalialan tehtävissä luetaan eduksi. Työ on monipuolista ja itsenäistä, ja tukenasi ovat kokeneet kollegat Satakunnan hyvinvointialueen perheoikeudellisten palveluiden tiimissä. 

Lisätietoja antaa:

Tarja Valtonen,
perheoikeudellisten palvelujen esihenkilö
puh. 044 422 4411 tai etunimi.sukunimi(at)sata.fi

Lastensuojelun avohuolto

Lastensuojelussa työotteemme on lähtökohtaisesti yksilöitä ja perheitä voimaannuttava. Tavoitteenamme on mahdollistaa perheille tunne siitä, että heidät kohdataan asiassaan subjekteina. Lapsi on aina työskentelymme keskiössä.

Yhteistä ymmärrystä yksilöiden ja perheiden tilanteista on mahdollistamassa systeeminen työote. Satakunnassa lastensuojelun systeemistä työmallia on rakennettu jo vuodesta 2018. Jokaisessa systeemisessä tiimissä on oma perheterapeutti tuomassa moniammatillista osaamista ja arviota perheiden tilanteisiin. Sosiaalityöntekijällä on vastuulapsen asioista ja rinnalla tiimisi vahva tuki, on Satakunnan lastensuojelussa perinteisenä arvona, että työntekijöitä tuetaan myös yli tiimirajojen. Tahtotilanamme on rakentaa yhdessä työntekijöiden kanssa asiantuntijatyöyhteisöä, jossa työntekijämme tuntevat aitoa työnimua ja halua sitoutua työyhteisöömme pitkäjänteisesti. Tavoitteena on yhdessä Sinun kanssasi rakentaa pysyvyyttä niin asiakkaillemme kuin meille työntekijöille.

Lisätietoja antaa:

Leila Linnainmaa, vastuuyksikön päällikkö
p.044 701 6147, tai etunimi.sukunimi(at)sata.fi

Lastensuojelun sijaishuolto

Sijaishuollosta on kyse, kun huostaanotetun lapsen huolto ja kasvatus järjestetään kodin ulkopuolella.  Pääsääntöisesti huostaan otettu lapsi on joko perhehoidossa tai lastensuojelulaitoksessa. Sijaishuollon tehtävänä on turvata lapselle tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Lastensuojelu on suhteille rakentuvaa työtä ja siksi sijaishuollossakin lapsen ja työntekijän välille syntyvä luottamus on tärkeä rakennusaine vaikuttavalle sijoitusajalle.

Satakunnan hyvinvointialueella sijaishuolto toimii eri toimipisteissä, keskiössä on systeeminen työote. Johtavia sosiaalityöntekijöitä on kaksi ja heillä on omat alueet ja henkilöstö, joiden hyvinvoinnista ja osaamisen tukemisesta pitävät huolta.  Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat tekevät paljon töitä työparina,  kummankin ammattiosaamista hyödyntäen. Lapsen vastuusosiaalityöntekijä vastaa ja koordinoi siitä, että lapsi saa sen tuen ja palvelun, jota hän tarvitsee. Sosiaaliohjaaja taas toimii perhehoitajan vastuutyöntekijänä ja koordinoi perhehoitajan tarvitsemaa tukea ja ohjausta. Myös vanhemmille järjestetään sijoituksen aikaista tukea ja perheen jälleen yhdistämisen mahdollisuutta arvioidaan säännöllisesti, kuitenkin lapsen etu edellä.

Lisätietoja antaa:

Johanna Ylikoski, sijaishuollon vastuuyksikön päällikkö
puh. 044 793 3331  tai etunimi.sukunimi(at)sata.fi

Ankkuri-toiminta

Ankkuritiimin sosiaalityöntekijä työskentelee moniammatillisessa tiimissä yhdessä sosiaaliohjaajan, poliisin ja terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Sosiaalityöntekijän tehtävänä on varhainen puuttuminen alaikäisten rikolliseen käyttäytymiseen sekä lähisuhdeväkivaltaan lapsiperheissä. Sosiaalityöntekijä vastaa lastensuojeluilmoitusten käsittelystä, palvelutarpeen arvioinnista ja lastensuojelutarpeen selvittämisestä sekä tarvittaessa kiireellisistä lastensuojelutoimenpiteistä. Ankkuritiimin sosiaalityöntekijänä pääsee tekemään myös ilmiötason sosiaalityötä. Verkostotyö mm. koulujen kanssa on tärkeä osa tehtävää.

Lisätietoja antaa:

Sari Luoma,
sosiaalityöntekijä
puh. 044 701 6138 tai etunimi.sukunimi(at)sata.fi

Sosiaali- ja kriisipäivystys

Sosiaali- ja kriisipäivystys toimii koko Satakunnan hyvinvointialueella ympärivuorokautisesti, palvellen koko maakunnan väestöä sekä muita alueella tilapäisesti oleskelevia, akuutin sosiaalipalvelun tarpeessa olevia henkilöitä. Sosiaalipäivystystyö on jatkuvasti kehittyvää asiakkaiden kokonaisvaltaista ja konkreettista auttamistyötä, jota tehdään yhdessä muiden viranomaistoimijoiden kanssa. Sosiaali- ja kriisipäivystyksellä varmistetaan, että kiireellisiä toimenpiteitä vaativissa tilanteissa sosiaalipalvelut ja akuutti kriisiapu ovat välittömästi asiakkaan saatavilla.

Sosiaali- ja kriisipäivystys tarjoaa asiakkaille ja muille viranomaisille puhelinneuvontaa, ohjausta ja paikan päälle tulevaa apua. Sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijä vastaa työvuorossa akuuteista ja välttämättömistä sosiaalityön tehtävistä yhdessä työparinsa kanssa, sekä osallistuu kriisityön tehtäviin. Työtehtäviin lukeutuvat lastensuojelu, vanhusten ja vammaisten sosiaalityö, asunnottomien sosiaalityö, maahanmuuttajien sosiaalityö, aikuissosiaalityö, päihteidenkäyttöön liittyvä sosiaalityö ja onnettomuustilanteisiin liittyvä sosiaalityö.

Sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijät vastaavat muun muassa lastensuojelun päätöksentekoon liittyvistä kiireellisistä tehtävistä. Sosiaali- ja kriisipäivystystyössä keskeistä on myös vahvan päivittäistyön osaamisen päälle rakentuva suuronnettomuustilanteiden psykososiaalisen tuen kokonaisuuden järjestäminen, alkuvaiheen johtaminen ja siihen varautuminen.

Lisätietoja antaa:

Piia Pihlajamäki, vastuuyksikön päällikkö 
puh. 044 701 0459 tai etunimi.sukunimi(at)sata.fi

Palkkaus

Avoinna olevien tehtävien palkat löytyy työpaikkailmoituksista Kuntarekrystä. Voit kysyä lisätietoja palkkaan ja työsuhteeseen liittyen yllä mainituilta yhteyshenkilöiltä.

Avoimet sosiaalityöntekijän paikat