Siirry sisältöön

Pelastustoimen palvelutasopäätös sekä sen keskeiset periaatteet ja tavoitteet aluevaltuuston käsittelyyn

Uutinen

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle pelastustoimen palvelutasopäätöksestä päättämistä alla esitettyjen keskeisten periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätös olisi voimassa 1.1.2024 – 31.12.2025.

Palvelutasopäätöksen keskeiset periaatteet ja tavoitteet

  • Nykyinen pelastustoiminnan palvelutaso säilytetään.
  • Onnettomuuksien ehkäisyssä kiritään kiinni koronapandemian aiheuttamaa suoritevelkaa.
  • Pyritään vastaamaan pelastustoimen lisääntyneisiin suunnittelun, raportoinnin ja tietojohtamisen tehtäviin.
  • Pyritään kehittämään sekä pelastustoimen varautumista, että tukemaan muiden toimijoiden varautumista tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan.
  • Pyritään integroitumaan muun hyvinvointialueen toimintaan toiminnallisia ja kustannushyötyjä tavoitellen.
  • Resurssi- eli rahoituslisäyksiä ei tavoitella.
  • Toiminnan ja kehittämisen minimitaso on suoriutua lakisääteisistä tehtävistä vähintään säädösten mukaisesti.

Sisäministeriön asetus pelastustoimen palvelutasosta määrittää tarkemmin palvelutasopäätöksen sisällön ja rakenteen. Lisäksi valtioneuvosto vahvistaa pelastustoimen strategiset tavoitteet. Palvelutasopäätöstä tehtäessä pitää ottaa huomioon kansallisesti merkittävät riskit, alueella esiintyvät uhkat ja niistä aiheutuvat riskit sekä määritellä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat, tuotettavat palvelut ja niiden taso.

Aluehallintovirasto on antanut palvelutasopäätöksestä lausuntonsa. Palvelutasopäätöksen valmistelua on myös tehty turvallisuuden ja varautumisen lautakunnan ja aluehallituksen iltakoulun evästyksen perusteella.

Investointisuunnitelmaesitys aluevaltuustolle

Satakunnan hyvinvointialueen lainanottovaltuus on tällä hetkellä 0 euroa. Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle hyväksyttäväksi hyvinvointialueen investointisuunnitelmaesityksen, joka toimitetaan sosiaali- ja terveysministeriölle sekä sisäministeriölle. Talousarvion valmistelua tultaisiin jatkamaan sen pohjalta.

Täydentävän järjestöavustuksen myöntäminen

Aluehallitus on 24.10.2022 päättänyt, että järjestöavustuksia maksetaan yhteensä 321 691 euroa vuonna 2023. Vuoden 2023 avustussumma on tuolloin päätetty vastaavaksi kuin vuonna 2022. Tällä menettelyllä on pyritty turvaamaan järjestöjen toimintaedellytykset vuodeksi 2023.

Aluehallitus päätti nyt kokouksessaan 9.10.2023 täydentää 24.10.2022 tekemäänsä järjestöavustuspäätöstä. Täydentävä järjestöavustus, yhteensä 284 500 euroa, myönnetään Tukiranka ry:lle, Mannerheimin lastensuojeluliiton Satakunnan piiri ry:lle ja Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry:lle (Tukiranka ry 185 000 e, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piiri ry 69 500 e ja Porin Mielenterveysyhdistys Hyvis ry 30 000 e).

Kullaankodon vanhainkodin toiminnan lopettamisen valmistelu alkaa

Aluehallitukselle annettiin tiedoksi, että Kullaankodon vanhainkodin toiminnan lopettamista aletaan valmistella. Syynä ovat muun muassa merkittävät puutteet rakennuksen palo- ja poistumisturvallisuudessa ja wc-saniteettitiloissa.

Valmistelun aikana jokaisen Kullaankodon vanhainkodin asukkaan ja omaisen kanssa käydään keskustelu, mihin ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikköön he toivovat siirtoa.

Henkilöstön osalta toiminnan lopettamisessa on kyse työpaikan sijainnin vaihtumisesta. Toimenpiteillä ei tavoitella työvoiman vähentämistä. Kullaankodon tiloissa sijaitsevan kotihoidon työntekijöiden tukikohdan sekä kouluterveydenhoitajan ja neuvolan tilojen osalta neuvotellaan Ulvilan kaupungin kanssa ensisijaisesti jatkamisesta nykyisissä tiloissa. Hoito- ja tukipalveluhenkilökunta sijoitetaan muihin hyvinvointialueen toimipisteisiin.

Osana valmistelutyötä käynnistetään mahdollisen muutoksen kohteena olevalle henkilöstölle yhteistoimintamenettely. Yt-neuvottelujen jälkeen asiassa edetään päätöksentekoon hallinto- ja toimintasääntöjen mukaisin päätösvaltuuksin.