Siirry sisältöön
Palvelu

Erityispoliklinikka

Erityispoliklinikka koostuu viidestä työryhmästä: vanhustyöryhmä, yleissaisairaala psykiatrinen työryhmä, päihdetyöryhmä, vakautustyöryhmä ja toiminnalliset terapiat.

Vanhuspsykiatrinen työryhmä

Tutkii ja hoitaa Satasairaalan alueella vanhuspsykiatrian erityistason haasteellisia tapauksia. Antaa laajalti asiantuntija-apua kunnille. Tarjoaa myös konsultaatiota ja mentorointia.

Poliklinikan vastaanottoja on myös Raumalla, Porissa ja Kankaanpäässä.

Yleissairaalapsykiatrinen työryhmä

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan aikuisia potilaita, joilla on somaattisiin sairauksiin liittyvä / sekä mielenterveydellisiä ongelmia. Lisäksi poliklinikan lääkärit ja sairaanhoitajat tekevät pyydettäessä konsultaatiokäyntejä Satasairaalan somatiikan osastoille.Työryhmään kuuluvat ylilääkäri, erikoislääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä ja kaksi sairaanhoitajaa.

Poliklinikkakäynnit ovat ilmaisia.

Päihdepsykiatrinen työryhmä

Arvioi ja hoitaa potilaita, joilla on vaikea päihdeongelma ja lisäksi muita sairauksia. Pääsääntöisesti potilaamme ovat aikuisia.

Hoitajan vastaanotto on mahdollinen myös Porissa, Raumalla, Kankaanpäässä ja Huittisissa.

Vakautustyöryhmä

Hoitaa epävakaasti oireilevia potilaita. Hoidossa yhdistetään skeematerapiaa ja dialektista käyttäytymisterapiaa.

Toiminnallinen terapia

Psykiatrisen toimintaterapian tavoitteena on tukea asiakkaan psyykkistä voimaantumista sekä suoriutumista ja osallistumista elämän eri osa-alueilla.

Psykiatrisessa toimintaterapiassa vahvistetaan asiakkaan valmiuksia ja taitoja käyttäen toimintaa terapeuttisesti sekä vuorovaikutuksessa asiakkaan ja terapeutin välillä. Vastaanotto on mahdollinen myös Porissa, Raumalla, Kankaanpäässä ja Huittisissa.

Liikuntaterapia

Liikuntaterapiassa järjestetään monia liikuntamuotoja yksilö ja rymämuotoisena. Fyysisen kunnon kehittyminen ehkäisee monia somaattisia sairauksia, sekä vaikuttaa myönteisesti mielialaan ja ahdistuksen hallintaan. Liikuntaterapian tavoitteena ovat kehonkuvan hahmottaminen ja tunteiden purkaminen. Terapialla pyritään myös aktivoimaan ja ylläpitämään jaksamista.

Musiikkiterapia

Musiikkiterapiassa käytetään musiikkia vuorovaikutuksen välineenä. Se ei edellytä asiakkaalta musiikillisia taitoja tai musikaalisuutta. Musiikkiterapian menetelmiä ovat muuan muassa soittaminen, laulaminen, musiikin kuuntelu, liikkuminen musiikin mukaan, improvisointi ja laulujen tekeminen. Musiikkiterapiaa järjestetään joko yksilö tai ryhmämuotoisena.

Käsityöterapia

Käsityöterapia auttaa tulemaan tietoiseksi omasta itsestään, koska käsityöt vaikuttavat kokonaisvaltaisesti niin mieleen, tunteisiin kuin kognitiivisiin taitoihinkin, vaikuttaen myönteisesti elämänhallintaan ja elämänlaatuun. Käsityöterapiassa työskennellään yksilöllisen suunnitelman ja aikataulun mukaan.

Toimintaterapia

Psykiatrinen toimintaterapia mahdollistaa valmiuksien ja taitojen kehittymisen:

tunnetaidoissa (tunteiden tunnistaminen, sietäminen, säätely, käsittely, ilmaisu ja voimaantuminen), vuorovaikutus- ja sosiaalisissa taidoissa, itsetuntemuksessa (itsetunnossa, minäkuvassa ja identiteetissä), oman toiminnan ohjauksessa ja päivittäisiin suorituksiin liittyvissä taidoissa (itsestä huolehtiminen, ajan käytön hahmottaminen ja hallinta sekä asioiminen) .Psykiatrinen toimintaterapia toteutuu: asiakkaan luonnollisessa, toimintaympäristössä, arjen todellisissa tilanteissa, verkostoyhteistyönä perheen, läheisten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa sekä vastaanotolla.

Kuvataideterapia

Taideterapia on psykoterapeuttinen hoitomuoto, jonka tavoitteena on edesauttaa asiakkaan luovuutta ja sitä kautta psyykkistä hyvinvointia. Taideterapia sopii kaikille psyykkisistä oireista kärsiville, mutta oma kiinnostus luovaan työskentelyyn on tärkeä lähtökohta. Terapiaa järjestetään joko yksilö- tai ryhmämuotoisena terapiana.

Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjauksessa arvioidaan yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti asiakkaan tuen ja kuntoutuksen tarvetta. Yhdessä asiakkaan kanssa kartoitetaan palveluiden ja palvelujärjestelmien soveltuvuutta ja autetaan asiakasta löytämään oma kuntoutuspolkunsa. Kuntoutusohjaus voi pitää sisällään myös ammatillista kuntoutusta, koulutus- ja työmahdollisuuksien sekä niihin liittyvien kuntoutustoimenpiteiden selvittämistä, niistä sopimista ja tarvittaessa seurantaa. Kuntoutusohjauksessa huomioidaan aina myös kuntoutuksenaikaiset sosiaalietuudet.

Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia sopii henkilöille, joilla on esim pitkittynyttä tai toistuvaa kipua, vaikeuksia liikkumisessa, haasteita oman kehon hahmottamisessa tai traumataustaa. Harjoitteet luodaan asiakkaan voimavarojen, jaksamisen ja tarpeiden mukaisesti yksilö tai ryhmä muotoisena.

Yhteystiedot

Ylihoitaja puhelin 044 707 4422

Osastonhoitaja puhelin 044 707 9859

Vanhuspsykiatrinen työryhmä

Käyntiosoite

Harjavallan sairaala, rakennus 7, 1.kerros Sairaalantie 14 29200 Harjavalta

Sihteeri, puhelin 02 535 4563

Yleissairaalapsykiatrinen työryhmä

Aukioloajat maanantaista perjantaihin kello 8.00-16.00.

Käyntiosoite

Satasairaala, M-rakennus, 0. kerros Sairaalantie 3 28500 Pori

Poliklinikka, puhelin 02 627 6771


Päihdepsykiatrinen työryhmä

Aukioloajat maanantaista perjantaihin kello 8.00-16.00.

Käyntiosoite

Harjavallan sairaala, rakennus 4, 1. kerros Sairaalantie 14 29200 Harjavalta

Sihteeri, puhelin 044 707 4565

Vakautustyöryhmä

Aukioloajat maanantaista perjantaihin kello 8.00-16.00.

Käyntiosoite

Harjavallan sairaala, rakennus 4, 0. kerros Sairaalantie 14 29200 Harjavalta

Hoitaja, puhelin 044 707 9442


Toiminnallinen terapia

Liikuntaterapia, puhelin 050 339 2404

Musiikkiterapia, puhelin 050 598 5111

Käsityöterapia, puhelin 044 707 4460

Toimintaterapia, puhelin 044 707 9422

Kuvataideterapia, puhelin 050 598 5111

Kuntoutusohjaus, puhelin 044 707 4471

Psykofyysinen fysioterapia, puhelin 050 473 55556