Siirry sisältöön

Laboratorion laatupolitiikka

Tehtävämme on tuottaa oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti luotettavia ja hyödynnettäviä tutkimustuloksia potilaan tilan selvittämisen tueksi. Olemme tärkeässä roolissa edistämässä jokaisen satakuntalaisen terveyttä ja hyvinvointia. Tuotamme päivystävänä ja alueellisena laboratoriona näytteenoton, kliinisen kemian, hematologian ja kliinisen mikrobiologian palveluita satakuntalaisten tarpeeseen. Meille jokainen asiakas on tärkeä ja jokainen potilastutkimusnäyte arvokas.

Laatupolitiikan perustana ovat Satakunnan hyvinvointialueen arvot ja periaatteet. Palvelemme yhdenvertaisesti, kohtaamme inhimillisesti, toimimme ammatillisesti ja uudistamme vastuullisesti. Jokainen työntekijä on sitoutunut näihin arvoihin työssään. Laboratorion toimintajärjestelmä rakentuu hyvinvointialueen periaatteiden pohjalta. Toimintajärjestelmällä pyritään varmistamaan yhdenvertainen ja hyvä asiakaspalvelu, analytiikan korkeatasoisuus, sidosryhmien osallistaminen, jatkuva oppiminen ja parantaminen sekä toimintojen yhdenmukaisuus. Toimintajärjestelmää ja menettelytapoja arvioidaan säännöllisesti ja järjestelmällisesti. Noudatamme toiminnassamme standardia SFS-EN ISO 15189:2013 ja olemmekin Finas -akkreditoitu testauslaboratorio.

Henkilökuntamme on osaavaa ja ammattitaitoista. Jokainen työntekijä perehdytetään työtehtäväänsä ennen itsenäistä työskentelyä. Henkilökunnan osaamista myös arvioidaan säännöllisesti. Näin varmistamme toimintaohjeistusten noudattamisen, oikeat ja luotettavat tulokset sekä työntekijän ja potilaan turvallisuuden.

Edistämme sujuvaa ja tehokasta toimintaa luomalla ja kehittämällä prosesseja, joiden avulla varmistamme yhtenäiset ja arkea helpottavat toimintatavat ja sen, että asiakkaille tarjottavat palvelut ovat tasalaatuisia. Johtamisessa pyrimme innostavan työilmapiirin luomiseen, yhteisöohjautuvuuteen sekä turvalliseen ja vaikuttavaan toimintaan.

Laatu ja sen kehittäminen ovat tärkeä osa toimintaamme. Ymmärrämme, että laatu ei synny itsestään vaan se vaatii jatkuvaa kehittämistä ja yhteiseen laatutasoon ja toimintatapoihin sitoutumista. Edellytämme jokaisen työntekijämme sitoutumista laadun tuottamiseen ja painotamme myös johdon ja esihenkilöiden vastuuta siinä, että toiminnalle ja palveluille asetetut laatutavoitteet tulee saavutettua. Osallistamme henkilökuntaa laadun ja toiminnan kehittämiseen, koska jokainen työntekijä on oman työnsä paras asiantuntija. Edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme samaa laatutasoa kuin itseltämme. 

Seuraamme laatuindikaattoreita säännöllisesti ja asetamme tavoitteita toiminnalle ja sen kehittämiselle. Näiden avulla pyrimme täyttämään kaikkien sidosryhmien tarpeet ja odotukset sekä edistämään työhyvinvointia ja asiakastyytyväisyyttä. Työhyvinvointia ja asiakastyytyväisyyttä mitataan säännöllisesti kyselyillä. Tulokset käsitellään ja niiden perusteella toimintaa kehitetään. Jokaisella työntekijällä on myös mahdollisuus esittää kehitysehdotuksia toiminnan parantamiseksi. Olemme valmiita uudistamaan rohkeasti toimintaamme ja palveluitamme toimintaympäristön muuttuessa sekä omien havaintojemme ja saamamme palautteen perusteella.