Siirry sisältöön
Palvelu

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu

Sovittelu tarjoaa lakisääteisen mahdollisuuden käsitellä rikos- ja riita-asioita osapuolten välillä. Sovittelu on vapaaehtoista, puolueetonta, maksutonta ja luottamuksellista. Sovittelussa osapuolet kohtaavat toisensa sovittelijoiden läsnäollessa ja saavat itse vaikuttaa asiansa ratkaisuun. Sovittelussa voidaan sopia muun muassa korvausasioista ja se voidaan ottaa huomioon syyteharkinnassa tai rangaistusta mitattaessa.

Sovittelutapaamiset järjestetään pääsääntöisesti asianosaisten kotipaikkakunnalla. Sovittelijat toimivat sovittelutoimiston ammattihenkilöstön ohjauksessa ja neuvonnassa. He ovat tehtävään koulutettuja, puolueettomia ja salassapitosäädöksiin sitoutuneita vapaaehtoisia.

Mitä sovittelu on?

Sovittelu tarjoaa lakisääteisen mahdollisuuden rikosten ja riitojen aiheuttamien ristiriitojen selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi. Sovittelu on maksuton palvelu, jossa rikoksen tai riidan osapuolilla on mahdollisuus puolueettomien sovittelijoiden välityksellä kohdata toisensa luottamuksellisessa sovitteluneuvottelussa.

Sovittelu voidaan toteuttaa sellaisten osapuolten kesken, jotka ovat henkilökohtaisesti ja vapaaehtoisesti ilmaisseet suostuvansa sovitteluun. Alaikäisten osalta myös huoltajien on oltava suostuvaisia sovitteluun.

Sovittelijoina toimivat tehtävään koulutetut vapaaehtoiset sovittelijat, jotka toimivat sovittelutoimiston ammattihenkilöstön ohjauksessa.

Sovittelualoite

Sovittelualoitteen voi tehdä rikoksen tai riidan osapuoli, poliisi, syyttäjä tai muu viranomainen. Jos rikoksesta epäilty tai uhri on alaikäinen, voi sovittelualoitteen tehdä myös heidän huoltajansa. Myös edunvalvoja voi tehdä sovittelualoitteen.

Lähisuhdeväkivaltaa sisältävässä asiassa sovittelualoitteen voi tehdä ainoastaan poliisi tai syyttäjä.

Jos haluat asiasi sovitteluun, ota yhteyttä sovittelutoimistoon.

Sovittelun kulku

Sovittelualoite

Aloitteen tekee yleensä poliisi tai syyttäjä. Myös rikoksen tai riidan osapuoli voi itse tehdä aloitteen ottamalla suoraan yhteyttä sovittelutoimistoon. Sovittelutoimisto selvittää, arvioi ja päättää soveltuuko asia sovitteluun. Päätöksestä voi valittaa Turun hallinto-oikeuteen.

Sovittelupaikka

Sovittelutapaamiset järjestetään pääsääntöisesti asianosaisten kotipaikkakunnalla. Osapuolten ollessa eri paikkakunnilta, päätöksen sovittelupaikasta tekee sovittelutoimisto.

Sovittelussa läsnä

Sovitteluun tulee osallistua henkilökohtaisesti. Läsnä ovat rikoksen tai riidan osapuolet sekä kaksi koulutettua puolueetonta sovittelijaa. Alaikäisen mukana pitää olla myös huoltaja. Tulkin käyttö sovittelussa on mahdollista. Tulkin tilaamisesta vastaa sovittelutoimisto. Sovittelussa voi olla myös läsnä, avustaja, tukihenkilö tai edunvalvoja.

Sovittelutapaaminen

Sovittelutapaamisessa käydään läpi tapahtunut rikos tai riita. Sovittelussa osapuolet ovat tasa-arvoisessa asemassa ja kaikille annetaan mahdollisuus tulla kuulluksi omassa asiassaan.

Sovittelun yhtenä tavoitteena on auttaa osapuolia löytämään keskenään heitä tyydyttävät ratkaisut ja keinot aiheutuneiden haittojen hyvittämiseksi.
Jos osapuolet pääsevät sovintoon, laaditaan sopimusasiakirja.

Sovittelun voi halutessaan keskeyttää missä vaiheessa tahansa.

Sopimus ja seuranta

Osapuolten päästessä asiassaan sopimukseen, sovittelutoimisto toimittaa aloitteen tehneelle viranomaiselle kopion sopimuksesta. Mikäli sopimukseen liittyy seuranta, sovittelutoimisto huolehtii sopimuksen seurannasta ja tiedottaa asiaa käsittelevälle viranomaiselle sopimuksen täyttymisestä.

Sovittelupaikka

Satakunnan sovittelutoimiston sivutoimipisteet sijaitsevat Raumalla (Satamakatu 22, 2. krs) ja Kokemäellä (Tulkkilantie 8, Kokemäen poliisiasema). Sivutoimipisteissä tapaamiset ovat vain sovitusti. Sovittelutapaamisia on mahdollisuus järjestää myös alueen muilla paikkakunnilla.

Yhteystiedot

Satakunnan sovittelutoimisto
Eteläpuisto 10 B, 4. krs
28100 Pori
puh. 044 701 8820
satakunnan.sovittelutoimisto@sata.fi