Siirry sisältöön

Muutosohjelman tilanteesta raportoitiin hallitukselle

Uutinen

Aluehallitus 9/2024

Sata-alueen hyvinvointialueen muutosohjelman toimenpiteiden etenemisestä ja tavoiteltujen kustannushyötyjen realisoitumisesta raportoitiin aluehallitukselle. Muutosohjelma täsmentää hyvinvointialueen strategian konkreettisiksi johdettaviksi tavoitteiksi ja toimenpidekokonaisuuksiksi. Muutosohjelmaan on sisällytetty sekä lyhyen että pitkän aikavälin sopeuttamistoimia, joiden kautta kokonaiskehittämisen tavoitteet ja talouden tasapainottaminen on tarkoitus saavuttaa.

Muutoskokonaisuuksien tunnistetut hyötypotentiaalit tuottavuuden parantamiseen vuoden 2025 loppuun mennessä ovat yhteensä 92 miljoonaa euroa. Muutosohjelma on osa talouden tasapainottamista. Muutosohjelmaan on kirjattu vuodelle 2024 tavoitelluiksi kustannushyödyiksi 31,4 miljoonaa euroa, joista vuoden 2024 talousarviossa huomioitiin 12,3 miljoonaa euroa. Muutosohjelman toimenpiteitä jää toteutettavaksi vuoden 2024 talousarviossa huomioitujen lisäksi vielä 19,1 miljoonaa euroa. Muutosohjelman laajuus ja rakenteelliset muutokset huomioon ottaen kehittämistyö on hidasta ja riski siihen, että taloudelliset kustannushyödyt eivät toteudu ovat realistiset.

Hyvinvointialueen vuoden 2023 tilikauden tulos oli alijäämäinen 50,8 miljoona euroa, vuoden 2024 talouden ennuste tammi-maaliskuun kirjanpidon perusteella on alijäämäinen 61,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2024 alijäämän toteutuessa on hyvinvointialueella kumulatiivista alijäämää yhtensä 112,6 miljoonaa euroa. Kumulatiivinen alijäämä tulee kattaa vuoden 2026 loppuun mennessä. Tiedossa kuitenkin on, että työehtosopimusten mukaiset korotukset tulevat nostamaan vuoden 2024 henkilöstökuluja. Vuoden 2024 talousarvio tulee ylittymään myös palveluiden ostoissa sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoissa.

Riskinä on, ettei muutosohjelman ja siihen sisältyvän palveluverkkohankkeen taloudelliset tavoitteet toteudu täysimääräisesti vuosina 2023–2025. Lisätoimenpiteillä, kuten yhteistoimintamenettelyllä ja jatkuvalla kulujen hallinnalla, varmistetaan talouden sopeuttaminen. Parhaillaan käytävissä yhteistoimintamenettelyissä tavoitteena on 15 miljoonan euron sopeutus henkilöstökuluissa. Tätä tavoitetta ei ole huomioitu vuoden 2024 talousarviossa eikä vuotta 2025 koskevassa taloussuunnitelmassa, jonne mahdolliset säästöt ensisijaisesti kohdentuvat.

Tilintarkastusyhteisö BDO Oy on tehnyt Satakunnan hyvinvointialueen tilintarkastusta aluehallituksen 26.3.2024 käsittelyn jälkeen. Tilintarkastuksessa havaittiin tarve tarkistaa konsernitilinpäätöksen eliminointikirjausta Kiinteistö Oy Rauman Sairaalan purkukirjauksen osalta. Tehtyjen korjausten myötä konsernin alijäämä kasvoi 1 458 419,32 euroa sen ollessa yhteensä – 53 740 901,84 euroa. Aluehallitus päätti hyväksyä korjaukset Satakunnan hyvinvointialueen vuoden 2023 tilinpäätökseen ja ehdottaa aluevaltuustolle tilinpäätökseen sisältyvän sitovien käyttötalouden määrärahojen ylityksen kolmella toimialueella.