Siirry sisältöön

Lainanottovaltuus myönnettiin – Hyvinvointialueen muutosohjelmaan sisältyvä palveluverkkosuunnitelma hyväksyttiin STM:ssä ja SM:ssä

Uutinen

Aluehallitus 1/2024

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä sisäministeriö ovat hyväksyneet Satakunnan hyvinvointialueen investointisuunnitelman osasuunnitelmat. Satakunnan hyvinvointialueelle on myönnetty lainanottovaltuutta vuodelle 2024 yhteensä 41 050 000 euroa tietyin ehdoin. Satakunnan hyvinvointialue on saanut 21.12.2023 vahvistuksen siitä, että lainanottovaltuuden ehdot on täytetty ja että Satakunnan hyvinvointialue voi nostaa uutta lainaa ja edetä investointisuunnitelman toimeenpanossa. Hyvinvointialueen tulee raportoida lainanottovaltuuden myöntämisen edellytyksenä olleen muutosohjelman toteutumisesta valtionvarainministeriölle puolivuosittain, ja aluehallitukselle raportoidaan muutosohjelman etenemisestä säännöllisesti.

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto vahvistaa eräiden kotiin annettavien palveluiden asiakasmaksumuutokset. Asiakasmaksulain mukaisesti hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä. Palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen.

Muutoksia maksuihin ovat jäähdytetyn, kotiin kuljetettavan aterian hinnan laajentaminen koskemaan koko hyvinvointialuetta 1.2.2024 alkaen, tilapäisen kotihoidon maksuperusteen muuttaminen tuntiveloituksesta käyntikohtaiseen veloitusperusteeseen sekä kuntouttavaan päivätoiminnan asiakasmaksujen korotukset 1.4.2024 alkaen. Säännöllisen kotihoidon maksuun aiemmin sisältynyt etäpäivätoiminnan maksu vaihdettiin uudeksi maksuksi 1.4.2024 alkaen. Lisätietoa maksuista: Kotiin annettavien palveluiden ja omaishoidon kotiin vietävän lähihoitajapalvelun asiakasmaksut | Satakunnan hyvinvointialue (cloudnc.fi)(siirryt toiseen palveluun).

Ikääntyneiden palveluiden kotihoidon palveluseteliarvot hyväksyttiin

Aluehallitus hyväksyi Satakunnan hyvinvointialueella ikääntyneiden palveluiden kotihoidon palvelusetelin arvot 1.4.2024 alkaen. Palvelusetelillä tarkoitetaan järjestämisvastuussa olevan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelun saajalle myöntämää sitoumusta korvata palvelun tuottajan antaman palvelun kustannukset hyvinvointialueen ennalta määräämään arvoon asti. Asiakas maksaa saamastaan palvelusta omavastuuosuuden, joka jää jäljelle, kun yksityisen palveluntuottajan hinnasta vähennetään asiakkaalle myönnetyn palvelusetelin arvo. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin hyvinvointialueen tulee ohjata hänet hyvinvointialueen järjestämään palveluun.

Palveluseteli on yksi tapa järjestämisvastuuseen kuuluvien palveluiden järjestämiseen. Palvelusetelien avulla pyritään lisäämään asiakkaan ja potilaan valinnan mahdollisuuksia, parantamaan palvelujen saatavuutta sekä edistämään hyvinvointialueen sosiaali- ja terveystoimen sekä sen elinkeinotoimen ja yksityisten palvelujen tuottajien yhteistyötä.

Hyvinvointialueen omana toimintana tuotetussa sekä ostopalveluna tuotetussa säännöllisessä kotihoidossa asiakkaan maksuosuus määräytyy hänen bruttotulojensa mukaan. Riippumatta siitä, tuotetaanko asiakkaan palvelutarpeen mukainen palvelu hyvinvointialueen omana toimintana, ostopalveluna tai palvelusetelillä tulee asiakkaan palvelusta maksaman osuuden määräytyä samoin perustein.

Tuloslaskelma, Harjavallan sairaalan muutostyöt ja hankintojen periaatteet käsiteltiin

Satakunnan hyvinvointialueen tammi-marraskuun tuloslaskelma osoittaa noin 28,4 Me alijäämää. Tilinpäätösennuste vuoden 2023 tuloksesta on 57,4 Me alijäämäinen.

Päätettiin entisen Harjavallan sairaalan muutostöihin liittyvän investointihankkeen käynnistämisestä. Määrärahat sisältyvät vuoden 2024 investointisuunnitelmaan.

Aluehallitus päätti hyväksyä hankintojen periaatteet noudatettavaksi strategiakaudella 2023-2025. Keskeisimmät asiakokonaisuudet ovat hankintojen yleiset ja kategoriakohtaiset periaatteet. Hankintojen periaatteissa määritellään hankintojen yleiset raamit, jotka ohjaavat kaikkia hankintoja, sekä hankintakokonaisuuskohtaiset tarkemmat tason linjaukset ja toimenpiteet linjausten jalkauttamiseksi hankintoihin.

Lisäksi hallitus käsitteli valtuustoaloitteita, ja esittää, että aluevaltuusto merkitsee lausunnot tiedoksi vastauksina valtuustoaloitteesiin. Aloitteet koskivat Satakunnan hyvinvointialueen hallintosäännön ja strategian päivittämistä, palkkiosäännön päivittämistä vammaisneuvoston palkkioiden osalta, sosiaalisen luototuksen käyttöönottoa, vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen järjestämistä.