Siirry sisältöön

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma sekä Länsi-Suomen YTA:n yhteistyösopimus esillä aluehallituksessa

Uutinen

Aluehallitus 10/2024

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy Sata-alueen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman sekä niihin sisältyvät erillissuunnitelmat. Alueellinen laaja hyvinvointikertomus koostuu kahdesta osasta. Kertomusosassa kuvataan alueellista hyvinvoinnin nykytilaa, eri sosiaaliryhmien välisiä, alueellisia tai sukupuolten välisiä eroja hyvinvoinnissa ja terveydessä sekä turvallisuudessa. Hyvinvointisuunnitelmassa kuvataan tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla vastataan kertomusosiossa esiin nousseisiin hyvinvoinnin ja terveyden haasteisiin.

Laaja alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma laaditaan valtuustokausittain osallistamalla eri tahot näiden tekemiseen sekä sisäisesti hyvinvointialueella, että ulkoisesti kunnissa, järjestöissä ja muissa verkostoissa. Hyvinvointiraportti laaditaan vuosittain. Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja eriarvoisuuden vähentämisen strategisen johtamisen työkaluna ja yhteistyön välineenä kuntien, hyvinvointialueen ja järjestöjen välillä. Se sovittaa alueelliset erillissuunnitelmat (lapset, nuoret ja perheet, ikääntyneet, kulttuurihyvinvointi ja ehkäisevä päihdetyö) yhdeksi kokonaisuudeksi.

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle Länsi-Suomen yhteistyöalueen (YTA) yhteistyösopimuksen hyväksymistä. Länsi-Suomen yhteistyöalueen muodostavat ja yhteistyösopimuksen sopijaosapuolia ovat Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Satakunnan hyvinvointialue ja Pohjanmaan hyvinvointialue. Yhteistyösopimus on eri näkökulmista koostuva laaja kokonaisuus, ja siinä on valtakunnalliset linjaukset huomioon ottaen sovittava hyvinvointialueiden eri asioiden työnjaosta, yhteistyöstä ja yhteensovittamisesta. Yhteistyösopimukseen on saatu kommentit myös STM:ltä.

Aluehallitus käsitteli aluevaltuutettu Vesa Jalosen oikaisuvaatimusta koskien palveluverkkoon liittyviä päätösvaltuuksia. Vaatimuksena oikaisuvaatimuksessa on, että aluehallitus kumoaa päätöksensä, koska aluehallitus on ylittänyt toimivaltansa. Aluevaltuusto on kokouksessaan 15.4.2024 päättänyt hallintosäännön muutoksesta siten, että palveluverkkoon liittyvät aluevaltuuston ja aluehallituksen päätösvaltuudet on kirjattu hallintosääntöön. Aluevaltuuston päätöksellä hallintosääntöön lisätyt aluevaltuuston ja aluehallituksen päätösvaltuudet vastaavat aluehallituksen 27.2.2024 hyväksymässä soveltamisohjeessa kuvattuja päätösvaltuuksia. Kyseessä on aiemmin hyväksyttyjen soveltamisohjeiden päätösvaltuuksien kirjaaminen hallintosääntöön, jonka aluevaltuusto on hyväksynyt. Näin ollen aluehallituksen päätös samaan asiaan liittyen ei ole tarkoituksenmukainen ja se voidaan kumota.

Aluehallitus päätti ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto myöntää Sampsa Katajalle eron aluevaltuuston puheenjohtajan tehtävästä ja aluevaltuutetun tehtävästä sekä aluevaltuusto valitsee Katajan tilalle uuden aluevaltuuston puheenjohtajan ja aluevaltuutetun. Aluehallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuutetuksi kutsutaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi kokoomuksen ja kristillisdemokraattien vaaliliiton ensimmäisen varavaltuutettu Juha Joutsenlahti. Tilapäinen valiokunta, joka perustettiin aluevaltuuston puheenjohtajiston erottamiseksi, on kokouksessaan 10.5.2024 todennut, että asia on rauennut eronpyynnön johdosta.