Siirry sisältöön

Hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimien työ on alkanut 

Uutinen

Lakisääteiset vaikuttamistoimielimet eli nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto ovat käynnistäneet kevään aikana toimintansa. Varsinaisten lakisääteisten vaikuttamistoimielinten lisäksi Satakunnan hyvinvointialueella toimii myös elinvoima- ja yhteistyöneuvottelukunta. 

Aluehallitus on nimennyt vanhusneuvostolle, vammaisneuvostolle sekä elinvoima- ja yhteistyöneuvottelukunnalle puheenjohtajiston hyvinvointialueen luottamushenkilöistä, jotta yhteys vaikuttamistoimielinten ja aluehallituksen välillä säilyisi vahvana.

Vaikuttamistoimielimet toteuttavat osallisuutta

Hyvinvointialueen on taattava asiakkailleen mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan. Jotta tämä toteutuisi, hyvinvointialuelaki edellyttää, että aluehallitus asettaa nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston. Vaikuttamistoimielimet valitaan valtuustokaudelle kerrallaan ja kuhunkin vaikuttamistoimielimeen nimetään 16 jäsentä yksi kustakin Satakunnan kunnasta.

 Vaikuttamistoimielimissä toteutetaan osallisuutta, joka on kuulemista ja kuulluksi tulemista. Osallinen ihminen voi vaikuttaa elämänsä kulkuun ja yhteisiin asioihin. Osallisuutta edistämällä voidaan vähentää eriarvoisuutta ja syrjäytymistä, saada eri yhteiskuntaryhmät kohtaamaan.

Osalliseksi itsensä kokeva motivoituu ja sitoutuu palveluihin, jolloin osallisuudesta seuraa myös taloudellista hyötyä palveluiden tuottajille ja koko yhteiskunnalle.

Vaikuttamistoimielimet tekevät aloitteita, esityksiä ja kannanottoja

Kullakin vaikuttamistoimielimellä on toimintasääntö, joka ohjaa hyvinvointialueen ja kunkin vaikuttamistoimielimen yhteistyötä. Vaikuttamistoimielinten tehtävänä on muun muassa: 

  • toimia tiiviissä yhteistyössä alueensa kuntien nuorisovaltuustojen, vanhusneuvostojen ja vammaisneuvostojen kanssa sekä hyvinvointialueen muiden vaikuttamistoimielinten kanssa;
  • tehdä aloitteita, esityksiä ja kannanottoja aluehallitukselle;    
  • viestiä aktiivisesti käsittelemistään asioista hyvinvointialueen viestinnän kautta;   
  • tehdä kullekin vuodelle oma toimintasuunnitelma, talousarvio ja toimintakertomus;   
  • toimia hyvinvointialueella oman viiteryhmänsä asiantuntijana.

Hyvinvointialue vastaa vaikuttamistoimielinten toimintaedellytyksistä aluehallituksen hyväksymän toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti.