Siirry sisältöön

Hyvinvointialueen tilinpäätös 2023 ja hankintasuunnitelma 2024 hyväksyttiin

Uutinen

Aluehallitus päätti hyväksyä Satakunnan hyvinvointialueen vuoden 2023 tilinpäätöksen sekä jättää sen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle tarkastettavaksi. Tilinpäätöksen käsittely jatkuu aluevaltuustossa.

Yhteenveto vuodesta 2023

Järjestämisvastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista siirtyi vuoden 2023 alusta Satakunnan hyvinvointialueelle. Järjestämisvastuun siirtymä kunnilta ja muilta luovuttaneilta organisaatioilta onnistui turvallisesti ilman suuria häiriöitä, riskitekijöistä huolimatta. Toimintavuoden alussa luotiin myös hallinnon ja päätöksenteon prosessit. Välttämättömät järjestelmät onnistuttiin luomaan, vaikka päätöksenteon prosessit hakivat edelleen muotojaan.

​Uudistuksen tavoitteina ovat sujuvat, toimintavarmat ja yhdenvertaiset palvelut. Toiminnallisesti ja taloudellisesti kestävä palvelujärjestelmä edellyttää uusia järjestämisen ja tuottamisen tapoja ja menetelmiä, kuten kotiin vietäviä palveluja sekä liikkuvia ja digipalveluja. Tämän kehityksen polku saatiin vuoden aikana alulle.

​Henkilöstön saatavuudessa oli haasteita erityisesti lääkäreiden, psykologien ja sosiaalityöntekijöiden osalta. Talousarvion tarkistuksessa lisättiin henkilöstön koulutusmäärärahoja laajan vaikuttamisen seurauksena. Henkilöstöpalvelut järjestivät laajan kattauksen sisäisiä koulutuksia sekä laati useita henkilöstöä ja työhyvinvointia ja -turvallisuutta koskevia ohjeita. Yhteistoimikunta kokoontui kuukausittain käsittelemään henkilöstöä koskevia asioita. 

​Julkisen talouden tilanne sekä kasvava valtion velka asettivat lisäpaineita hyvinvointialueiden rahoituksen suhteen. Voimassa olevan rahoituslain sisältö on haasteellinen erityisesti palvelutarpeen kriteerien, siirtymätasauksen, indeksien, jälkikäteistarkastusten ja omavastuun, alijäämän kattamisen, lainanottovaltuuksien, lisärahoituksen sekä arviointimenettelyiden osalta. 

​Hyvinvointialueella käynnistettiin laaja muutosohjelma rahoituslain ajallisen tiukkuuden vuoksi. Käytännössä tämä tarkoittaa laajoja sopeutus- ja tuottavuustoimia tavoitteena 92 miljoonan euron säästöt. Konkreettisesti haasteena on saada aikaan 8 % vähennys toimintamenoista. Talouden alijäämät koskien vuosia 2023 ja 2024 tulee kattaa vuoden 2026 loppuun mennessä. Satakunnan hyvinvointialueen alijäämä vuodelta 2023 on 50,8 miljoonaa euroa. Muutosohjelman osana olevaa palveluverkkoa koskeva suunnitelma päätettiin loppuvuodesta. Valtiovarainministeriön myöntämä lainanottovaltuus edellyttää, että toimintaa ja taloutta pystytään sopeuttamaan muutosohjelman viitoittamalla tiellä.

Satakunnan hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarviossa tilikauden tulostavoitteeksi määriteltiin – 55,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 tilikauden tulos oli -50,8 miljoonaa euroa. Alijäämä oli 240 e / asukas.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden toimialueen tilikauden tulos ylitti talousarvion 2,2 miljoonaa euroa, toteumaprosentin ollessa 103 %. ​Aikuisten palvelujen toimialueen tilikauden tulos ylitti talousarvion 19,3 miljoonaa euroa, toteumaprosentin ollessa 112 %. Ikääntyneiden toimialueen tilikauden tulos alitti talousarvion 25,0 miljoonaa euroa, toteumaprosentin ollessa 89 %. ​Erityis- ja sairaalapalvelujen toimialueen tilikauden tulos alitti talousarvion 7,7 miljoonaa euroa, toteumaprosentin ollessa 98 %. ​Pelastuslaitos toimialueen tilikauden tulos alitti talousarvion 0,6 miljoonaa euroa, toteumaprosentin ollessa 97 %. Konsernipalvelujen toimialueen tilikauden tulos ylitti talousarvion 9,8 miljoonaa euroa, toteumaprosentin ollessa 105 %. Hyvinvointialueen hallinnon tilikauden tulos (ilman valtion rahoitusta) alitti talousarvion 2,3 miljoonaa euroa, toteumaprosentin ollessa 75 %.

Hankintasuunnitelma 2024 hyväksyttiin

Hankintasuunnitelmaan on koottu vuodelle 2024 suunnitellut hankinnat. Hankintasuunnitelman tarkoituksena on luoda kattava kokonaiskuva vuoden aikana hyvinvointialueella suoritettavista hankinnoista, jolloin hankintojen strateginen suunnittelu on laadukkaampaa ja operatiivinen toteuttaminen paremmin aikataulutettua. Aluehallitus hyväksyi hankintasuunnitelman ja hankintaprosessiin liittyvät toimenpiteet.

Hallintosäännön päivittäminen

Aluevaltuusto on kokouksessaan 27.11.2023 päättänyt aluevaltuutettujen aloitteen pohjalta, että hallintosääntöön lisätään aluevaltuuston tehtävät ja toimivalta –kohtaan, että aluevaltuusto laissa säädettyjen tehtävien lisäksi päättää palveluverkosta ja siihen tehtävistä muutoksista. Aluevaltuuston päätöksen jälkeen on käyty eri toimielimissä sekä virkamiesvalmisteluun liittyen keskustelua siitä, mitä kyseinen aluevaltuuston päättämä kirjaus tarkoittaa ja miten sitä tulisi soveltaa. Aluehallitus vastaa aluevaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta sekä on todennut, että hallintosääntöä on tältä osin muutettava, koska kirjaus aiheuttaa jatkuvia haasteita päätöksenteolle. Aluehallitus on kokouksessaan 27.2.2024 hyväksynyt soveltamisohjeen, jossa on pyritty kuvaamaan päätösvallan rajat palveluverkon osalta yksiselitteisemmin. Kyseinen soveltamisohje on otettu pohjaksi muutoksille, joita nyt esitetään hallintosääntöön tehtäväksi.

Aluevaltuustoon viedään päätettäväksi ne palveluverkkoon liittyvät päätökset, joista aluevaltuuston alainen aluehallitus tai viranhaltijat eivät voi päättää. Poliittisten toimielinten päätösvaltuuksin tehtäviin päätöksiin kuuluvat päätökset, jotka vaikuttavat merkittävästi alueiden asukkaiden palveluiden saatavuuteen tai saavutettavuuteen; tällaisia päätöksiä ovat sote-keskusten sijoittuminen Satakunnan hyvinvointialueella, mikä esityksen mukaan kuuluisi aluevaltuuston päätösvaltaan sekä merkittävät, laajavaikutteiset muutokset toimipisteessä tarjottaviin palveluihin, joka kuuluisi aluehallituksen päätösvaltaan. Aluehallitus päättäisi myös asumisyksiköiden perustamisesta ja lakkauttamisesta. Mikäli hyvinvointialueen omaan palvelutuotantoon kuuluvat sosiaalitoimen toimipisteet vaatisivat investointeja, päättää näistä kuitenkin aluevaltuusto osana investointisuunnitelmaa.

Aluevaltuusto on kokouksessaan 11.12.2023 hyväksynyt palveluverkkosuunnitelman, joka toimii tiekarttana ja pohjana palveluverkkoon kuuluvien päätösten jatkovalmistelussa. Kaikkien palveluverkkoon liittyvien päätösten pohjana on asianmukaisesti laaditut vaikutustenarvioinnit riippumatta siitä, onko päätöksentekijänä toimielin vai viranhaltija. Aluehallituksen hallintosääntöön ehdottamat muutokset ovat aluevaltuustolle:

Aluehallitus hyväksyi nuorisovaltuuston jäsenet vuodelle 2024 sekä valitsi edustajaksi aluehallituksen puheenjohtaja Harri Lehtosen tytäryhteisöjen Kiinteistö Oy Satakruunun ja Satasairaala Holding Oy:n yhtiökokouksiin.

Aluevaltuustossa jätettiin vuoden 2023 aikana yhteensä 30 valtuustoaloitetta, joista on käsitelty loppuun 18 aloitetta ja käsittelemättömänä on 12 aloitetta. Käsittelemättömänä olevat kaksi vuonna 2022 jätettyä valtuustoaloitetta ovat valmisteltavana konsernipalvelujen toimialueella.