Siirry sisältöön

Aluehallitus hyväksyi palveluhinnaston 2024 muille hyvinvointialueille sekä käsitteli lastensuojelun henkilöstömitoituksen nostosta johtuvia muutoksia

Uutinen

Aluehallitus päätti hyväksyä Satakunnan hyvinvointialueen palveluhinnaston vuodelle 2024. Satakunnan hyvinvointialueella on edelleen tavoitteena yhtenäinen hinnasto, jolla laskutetaan muita hyvinvointialueita ja tarvittaessa muita asiakkaita. Palveluhinnastolla kerättävät tulot vuoden 2024 talousarviossa ovat noin 20,3 M€, joka on noin 2 % hyvinvointialueen kaikista tuloista.

Palveluhinnaston tuotteet sekä hinnat ovat yhtenevät kaikille samaa palvelua tuottaville yksiköille. Erikoissairaanhoidossa tuotteet sekä hinnat ovat yhtenevät kaikille erikoisaloilla. Palveluhinnaston 2024 tuotteet sekä hinnat perustuvat vuoden 2023 palveluhinnastoon, jota on korjattu ja tarkennettu vuoden 2023 aikana esiin tulleiden puutteiden osalta. Vuoden 2024 palveluhinnaston hintoja on korotettu vähintään hyvinvointialue-indeksin muutoksen mukaisesti, mikäli muita muutostarpeita ei ole tunnistettu. Vuoden 2023 palveluhinnasto on koottu luovuttavien organisaatioiden palveluhinnastojen pohjalta.

Lastensuojelun sosiaalityön henkilöstömitoituksen nosto

Lastensuojelulain muutoksella lastensuojelun sosiaalityöhön säädettiin henkilöstömitoitus. Säännöksen mukaan yhdellä lapsen asiasta vastaavalla sosiaalityöntekijällä voi olla enintään 30 lasta asiakkaanaan 1.1.2024 alkaen. Mitoituksen kiristyminen Satakunnassa asiakasmäärän mukaiseen mitoitukseen tarkoittaa yhteensä viiden vakanssin lisäystä. Kaksi täyttämättä jäänyttä virkaa on siirretty sote-johtajan päätöksellä erityis- ja sairaalapalveluiden toimialueelta lasten, nuorten ja perheiden toimialueelle.

Lakimitoituksesta puuttuvat kolme sosiaalityöntekijän virkaa perustetaan lasten, nuorten ja perheiden palveluiden toimialueelle. Sosiaalityöntekijöiden vakansseista on käyty valmistelua sote-johtajan johdolla sote-toimialueiden kesken. Tavoitteena on, että kokonaisvakanssimäärä sote-toimialueilla ei tule kasvamaan, vaan vakansseja jätetään myöhemmin täyttämättä nyt perustettavien vakanssien lukumäärä.

Aluehallitus päätti perustaa kolme sosiaalityöntekijän virkaa lasten, nuorten ja perheiden palvelualueelle. Lisäksi muutettiin aikuisten palveluiden toimialueella osastonsihteerien virkanimikkeet työsuhteisiksi sairaanhoitajaksi ja jalkaterapeutiksi. Erityis- ja sairaalapalveluissa lääkintämestarin virkanimike yhdenmukaistettiin osastonhoitajaksi.

Aloite perhehoidon palkkioista ja kulukorvauksista

Aluehallitus käsitteli aluevaltuuston aloitetta perhehoidon palkkioista ja kulukorvauksista Satakunnan hyvinvointialueella. Perhehoitoa järjestetään vammaispalveluissa, ikääntyneiden palveluissa sekä lasten, nuorten ja perheiden palveluissa.

Aluevaltuusto on aiemmin päättänyt hyvinvointialueelle yhtenäisen palkkiotason. Perhehoitajalle korvataan hoitopalkkio, joka ikääntyneiden palveluissa kahdessa palkkioluokassa ja vammaispalveluissa kolmessa palkkioluokassa. Kulukorvaus on kaikissa palkkioluokissa 767,85 e kuukaudessa, mitä nostettiin jo edellisen käsittelykerran yhteydessä. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden perhehoidon palkkioluokat on määritelty lastensuojelun kehittämisyksikössä alueellisesti yhtenäisiksi jo ennen hyvinvointialueen aloittamista.

Aluehallitus merkitsi vastineen tiedoksi ja lähetti aloitteen ja vastineen aluevaltuustolle. Palkkioiden ja kulukorvausten tarkastukset käsitellään erikseen vuonna 2024.

Aluehallitus päätti hyväksyä Harjavallan kaupungin tekemän 100 000 € ostotarjouksen metsäalueen myynnistä Harjavallan sairaalan tontilta (8,5 ha), ja valtuutti teknisen johtajan allekirjoittamaan kauppaan liittyvät asiakirjat.