Siirry sisältöön

Aluehallitus ehdottaa Palveluverkkosuunnitelman 2030 hyväksymistä aluevaltuustolle

Uutinen

Satakunnan hyvinvointialueen Palveluverkkosuunnitelma 2030 hyväksyttiin aluevaltuuston käsittelypohjaksi aluehallituksen 4.12.2023 kokouksessa. Päätösehdotus lähtee aluevaltuuston käsittelyyn 11.12.2023.

Palveluverkkosuunnitelma 2030 toimii palveluverkkoon tehtävien muutosten valmistelua ja päätöksentekoa ohjaavana asiakirjana. Päätökset toimipisteiden sulkemisesta ja henkilöstön siirtymisestä toisiin toimipisteisiin tehdään erikseen huomioiden muun muassa vaikutusten arvioinnit sekä yhteistoimintamenettelyyn liittyvät velvoitteet.

Aluehallitus perusti poliittisen ohjausryhmän laatimaan ehdotuksen palveluverkkosuunnitelmaksi, jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkkoa kehitetään. Ohjausryhmä on kokoontunut tiiviisti ja käsitellyt palveluverkkosuunnitelmaa neljässä kokouksessa 14.11., 20.11., 28.11. ja 1.12.2023. Palveluverkkosuunnitelma 2030 hyväksyttiin palveluverkon poliittisen ohjausryhmän 1.12.2023 kokouksessa.

Valtioneuvosto on tehnyt ehdollisen päätöksen Satakunnan hyvinvointialueen lainanottovaltuudesta, jossa valtioneuvosto edellyttää Satakunnan hyvinvointialueelta osana muutosohjelmaa palveluverkkosuunnitelman, joka turvaa hyvinvointialueen lainanhoitokyvyn vuodelle 2024. Lainanottovaltuuden myöntäminen on sidottu käynnissä olevaan muutosohjelmaan ja erityisesti sen osana olevaan palveluverkkosuunnitelmaan. Satakunnan hyvinvointialueen lainanottovaltuus edellyttää poliittisesti hyväksytyn palveluverkkosuunnitelman toimittamista valtiovarainministeriölle.

Muutosohjelman edistymisestä raportoitiin ensimmäisen kerran

Muutosohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden etenemistä ja tavoiteltujen kustannushyötyjen realisoitumista käytiin läpi. Aluehallitus merkitsi muutosohjelman ensimmäisen tilanneraportin tiedoksi. Muutosohjelma täsmentää hyvinvointialueen strategian konkreettisiksi johdettaviksi tavoitteiksi ja toimenpidekokonaisuuksiksi. Raportointi toteutetaan strategian arvojen viitekehyksen mukaisesti jaoteltuna neljään kokonaisuuteen: 1) Palvelemme yhdenvertaisesti 2) Kohtaamme inhimillisesti 3) Toimimme ammatillisesti ja 4) Uudistamme vastuullisesti.

Palvelemme yhdenvertaisesti –kokonaisuudessa kehittämisen osatekijät etenevät suunnitellusti. Näitä ovat muun muassa painopiste kevyissä ja varhaisen vaiheen tuessa, painopiste siirretty erikoissairaanhoidosta perustasolle ja yhteistyö on sujuvaa sekä hoito- ja palveluketjut ovat saumattomia ja asiakas saa apua yhdellä yhteydenotolla. Kohtaamme inhimillisesti –kokonaisuus sujuu muutosohjelman suunnitelman mukaan. Se sisältää brändiin, työnantajakuvaan, asiakaskokemukseen, asiakaspalautteeseen ja HYTE-työhön liittyviä osatekijöitä.

Toimimme ammatillisesti –kokonaisuudessa edistetään toimintamalleja ja käytäntöjä seuraavissa osatekijöissä: veto- ja pitovoimainen työnantaja, yhtenäinen kulttuuri ja toimintamallit, johtamis- ja esihenkilötaidot sekä henkilöstöresurssit ja työnjako tukevat palveluiden tuottamista. Kokonaisuus Uudistamme vastuullisesti etenee hyvin. Kokonaisuuden osatekijöitä ovat mm. rakenteet tukevat sujuvaa päätöksentekoa, sisäinen tietopohja ja tiedon jakaminen edistynyttä, tuotantotapoja järkevöitetään, hankintojen keskittämistä ja skaalaetuja hyödynnetään täysimääräisesti sekä yhteistyö YTA-alueella.

Muutosohjelman muutamissa osatekijöissä työt ovat alkamassa ja työryhmät aloittamassa. Esimerkiksi osatekijä, sote-palveluverkko on sovitettu palvelutarpeeseen ja talouden kantokykyyn, odottaa poliittisia päätöksiä ennen työn aloittamista. Lisäpanostusta tarvitaan myös ICT-toimintamallin, projektitoiminnan ja kokonaisarkkitehtuurin toimintamallin kehittämiseen.

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2026 ja talousarvio vuodelle 2024 hyväksyttiin ja lähetettiin aluevaltuuston 11.12. kokoukseen käsiteltäväksi.