Siirry sisältöön

Aluehallituksen pöydällä ikääntyneiden, vammaisten, päihde- ja mielenterveyspalveluiden ostopalvelut, asiakasmaksut, palvelusetelit sekä korvaukset ja palkkiot

Uutinen

Aluehallitus käsitteli ikääntyneiden, vammaisten sekä päihde- ja mielenterveyspalveluiden ostopalveluita vuodelle 2023. Kaikkien merkittävimpien palvelutuottajien kanssa käytiin neuvottelut ostopalveluiden hintatasosta 1.1.2023 alkaen.

Neuvottelut koskivat ikääntyneiden, vammaisten sekä päihde- ja mielenterveyspalveluiden ostopalveluiden hintatasoa. Neuvotteluissa pyrittiin yhdenmukaiseen hinnoitteluun siihen asti, että Satakunnan hyvinvointialue kilpailuttaa kyseiset palvelut uudestaan. Yhteensä yli 80 % vanhusten, vammaisten sekä päihde- ja mielenterveystyön ostetuista asumispalveluiden asiakaspaikoista on neuvottelutuloksen piirissä.

Aluehallitus hyväksyi neuvotteluissa saavutetut tarkistetut hinnankorotukset (mukaan lukien palvelusetelipalvelut) merkittävimpien palvelutuottajien osalta:

 • vanhusten asumispalveluissa ajalle 1.1.2023 – 31.3.2023 (kustannusten yhteisvaikutus on noin 2,1 miljoonaa euroa)
 • vammaisten asumispalveluissa ajalle 1.1.2023 – 31.5.2023 (kustannusten yhteisvaikutus noin 0,25 miljoonaa euroa)
 • päihde- ja mielenterveyspalveluissa ajalle 1.1.2023 – 31.12.2023 (kustannusten yhteisvaikutus noin 0,56 miljoonaa euroa).

Asiakasmaksut 1.1.2023 alkaen

Aluehallitus päätti ehdottaa aluevaltuustolle hyväksyttäväksi Satakunnan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut 1.1.2023 alkaen. Aluehallituksessa päätettiin yksimielisesti ehdottaa aluevaltuustolle, että kotihoidon arviointikäynti on maksuton. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin muilta osin.

Asiakasmaksuissa on huomioitu nykyisten maksujen kunnittainen vaihtelu. Siirtyvien yhdeksän eri organisaation nykyiset maksupoliittiset linjaukset on käyty läpi, ja maksuja on yhtenäistetty. Palveluiden tuottamistapoja tullaan yhtenäistämään jatkossa hyvinvointialueella. Hyvinvointialueen maksujen tulee olla saman suuruisia yhdenvertaisista palveluista kaikille asiakkaille ja potilaille.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki määrittelee asiakasmaksujen perustan ja säädöksissä on todettu niiden tarkoitus ja tavoitteet. Satakunnan hyvinvointialueen asiakasmaksuja koskevat päätökset tehdään asiakasmaksulain puitteissa, ja hyvinvointialueen asiakasmaksut-ohjetta täydennetään tarvittaessa lainsäädännön uudistuessa. Asiakasmaksut muodostavat 5 prosenttia hyvinvointialueen tulorahoituksesta.

Käyttöön tulevat palvelusetelit 1.1.2023 alkaen

Aluehallitus päätti ottaa käyttöön ja hyväksyttäväksi palvelusetelin 1.1.2023 alkaen seuraavissa palveluissa:

 • Kuntoutuspalvelut, tarkemmin määriteltynä fysioterapia, ratsastusterapia, toimintaterapia, puheterapia, neuropsykiatrinen valmennus, allasterapia ja neuropsykologinen kuntoutus
 • Suun terveydenhuolto
 • Lääkäripalvelut ja diagnostiset tutkimukset
 • Peruukkipalvelu
 • Rintaproteesipalvelu
 • Ikäihmisten ympärivuorokautinen palveluasuminen, yhteisöllinen asuminen ja lyhytaikaishoito
 • Omaishoidon vapaat
 • Vammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminta
 • Vammaisten henkilöiden asumispalvelut
 • Vammaisten henkilöiden lyhytaikainen ja tilapäinen asumispalvelu
 • Ikäihmisten säännöllinen ja tilapäinen kotihoito
 • Sotaveteraanien ja sotainvalidien leskien ja sotaleskien palvelut
 • Ikäihmisten päivätoiminta
 • Lapsiperheiden kotipalvelu
 • Koululaisten näöntutkimus

Satakunnan hyvinvointialueelle siirtyvissä organisaatioissa on hyvät kokemukset palvelusetelimallin käytöstä monissa palveluissa. Asiakkailla on mahdollisuus saada oikea-aikaisesti myös tarvittavaa erityispalvelua. Palvelusetelit voivat tehostaa palvelutuotantoa ja tarjota asiakkaalle mahdollisuuden valinnanvapauteen.

Hyvinvointialueen maksamat korvaukset ja palkkiot 1.1.2023 alkaen

Aluehallitus päätti hyväksyä esityksen mukaiset palkkiot ja kulukorvaukset.

Hyvinvointialue korvaa palkkioita ja kulukorvauksia erilaisista palveluista. Korvausten ja palkkioiden valmistelussa huomioitiin nykyisten palkkioiden kunnittainen vaihtelu, ja maksettavat palkkiot on yhtenäistetty. Palveluita myönnetään asiakkaan palveluarvion perusteella ja niillä tuetaan asiakkaan osallisuutta ja hyvinvoinnin lisääntymistä.

Hyvinvointialuestrategia, palveluverkkoselvitysprojekti, hallintosääntö, omavalvontaohjelmat myös käsittelyssä

Aluehallitus esitti aluevaltuustolle hyväksyttäväksi hyvinvointialuestrategian. Strategian arviointi tapahtuu jatkuvan strategiaprosessin mukaisesti. Päämääränä on Satavarmaa hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta lähellä ihmistä. Satakunnan hyvinvointialueen arvot ovat seuraavat: Palvelemme yhdenvertaisesti, Kohtaamme inhimillisesti, Toimimme ammatillisesti ja Uudistamme vastuullisesti.

Palveluverkkoselvityksen tekemiseksi asetettiin Satakunnan hyvinvointialueen palveluverkkoa selvittävä projekti siten, että projekti jaetaan kahteen vaiheeseen, nykytilaselvitykseen ja skenaariotyövaiheeseen. Projektin toteuttamisesta vastaa projektiryhmä, jota johtaa projektijohtajaksi nimetty Kalevi Mäkipää. Projektin ohjausryhmän puheenjohtajana toimii aluehallituksen puheenjohtaja Harri Lehtonen.

Aluehallitus päätti nimetä hyvinvointialueelle rakennushankekohtaiset rakennustoimikunnat. Parhaillaan rakennettavan Satapsykiatrian rakennustoimikunta nimettiin, ja Satasomatiikka –hankkeen rakennustoimikunta tullaan nimeämään tammikuussa 2023.

Aluehallitus päätti ottaa vastaan kuntien, kuntayhtymien ja pelastuslaitoksen omaisuuden, velkojen, vastuiden ja sopimukset Satakunnan hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle esitysten mukaisesti.

Hallintosäännön 4. version muutamia pykäliä täydennettiin ja muutokset hyväksyttiin esitettäväksi aluevaltuustolle. Aluehallitus päätti hyväksyä sosiaali- ja terveyshuollon, asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelman ja pelastustoimen omavalvonta-ohjelmat. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) –toimikunta perustettiin ja toimikunnan toimintaohje hyväksyttiin.