Siirry sisältöön
Palvelu

Omaishoidon tuki

Omaishoito tarkoittaa vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. 

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet perustuvat lakiin omaishoidon tuesta (937/2005). 

Omaishoidon yleiset myöntämisedellytykset ovat: 

  • henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa 
  • hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaa- maan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla 
  • hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia 
  • omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää 
  • hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista

Omaishoitaja on hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö. Omaishoidon tuesta tehdään hoitajan ja kunnan välillä sopimus. Lisäksi omaishoidon tuesta laaditaan yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma. 

Omaishoidon tuen maksuluokat 2023 

Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Hoitopalkkioon tulee vuosittain indeksitarkastukset. Hoitopalkkiot on jaettu neljään eri maksuluokkaan: 

I maksuluokkahoitopalkkio 622,81 €/kk  
II maksuluokkahoitopalkkio 934,22 €/kk 
III maksuluokkahoitopalkkio 1660,84 €/kk
IV määräaikainen siirtymävaihehoitopalkkio 1245,63 €/kk  
Lisäksi ennakoiva tuki207,60 €/kk 

Jos hoidettava saa säännöllisesti ja runsaasti muita palveluja, esim. kotihoitoa 30 tuntia kuukaudessa tai henkilökohtaista apua 40 tuntia viikossa voidaan palkkioluokkaa alentaa yhtä tai kahta alempaan maksuluokkaan. 

Omaishoidon tuen hakeminen

Omaishoidon tukea voi hakea ilman erillistä hakuaikaa. Tukea haetaan täyttämällä hakemus ja lähettämällä se postitse tai sähköisesti Satakunnan hyvinvointialueen keskitettyyn asiakasohjaukseen.

Omaishoitoa tukevat palvelut  

Omaishoidon lakisääteinen vapaa  

Hyvinvointialueen kanssa omaishoidon tuen sopimuksen tehneellä omaishoitajalla on hoitotyön sitovuuden perusteella 2-3 vuorokauden mittaiseen vapaaseen kuukaudessa. Omaishoitaja voi pitää kertyneet omaishoidon vapaansa kuukausittain tai kerätä vapaapäiviä enintään puolen vuoden ajalta. Omaishoitajan jaksamisen tukemiseksi suositellaan, että vapaat pidetään säännöllisesti kuukausittain. Vapaita ei voi pitää ennakkoon.  Omaishoitajan vapaisiin ei kuulu kuljetuksia. 

Lakisääteisten vapaiden aikana hoidon järjestelyyn vaikuttaa hyvinvointialueen käytössä olevat vaihtoehdot ja sillä on viime sijassa oikeus päättää vapaan järjestämistavasta. Omaishoitajan on hyvä sopia etukäteen omaishoidon tuesta vastaavan työntekijän kanssa vapaan pitämisestä ja sen aikaisesta hoitojärjestelystä.  

Vapaita ei voi käyttää akuutteihin, ennalta suunnittelemattomiin hoidettavasta tai hoitajasta johtuviin keskeytyksiin, esimerkiksi sairaalajaksoihin. 

Ympärivuorokautinen lyhytaikaishoito 

Omaishoidon vapaan aikainen hoito voidaan järjestää hoidettavalle soveltuvassa ympärivuorokautisessa asumispalveluyksikössä. Ensisijaisesti hoito järjestetään hyvinvointialueen omissa yksiköissä.  

Mikäli omaishoitaja tai hoidettava peruu sovitun lakisääteisen vapaan jakson alle kolme päivää ennen vapaan alkamista ilman perusteltua syytä, katsotaan lakisääteinen vapaa käytetyksi, vaikka se ei toteutuisikaan. Asiakasmaksua vapaasta ei peritä, jos se ei tosiasiassa toteudu. 

Yksi hoitovuorokausi kuluttaa yhden vapaan, asiakasmaksu 11,60 €/vrk. Mahdollisissa ylimenevissä hoitopäivissä/vuorokausissa noudatetaan palvelun mukaisia asiakasmaksuja. 

Sijaishoito toimeksiantosopimuksella 

Sijaishoito voidaan järjestää tekemällä omaishoidon tukea koskevassa laissa säädetyt edellytykset täyttävän täysi-ikäisen henkilön kanssa toimeksiantosopimus, jolla tämä sitoutuu ottamaan vastuun hoidettavasta hoitajan vapaiden aikana. Omaishoitaja hankkii itse soveltuvan sijaishoitajan, jonka kanssa toimeksiantosopimus tehdään. Sijaishoitaja ei voi olla lapsen huoltaja. Alaikäisen hoidettavan sijaishoitajaksi ryhtyvän tulee esittää rikostaustaote ennen toimeksiantosopimuksen laadintaa.  

Sijaishoito voi tapahtua joko hoidettavan tai sijaishoitajan kotona. Sijaishoitajalle maksettava palkkio on 1. maksuluokassa olevan hoidettavan sijaishoitajalle 85 €/vrk ja muissa maksuluokissa 105 €/vrk. Palkkio on veronalaista tuloa. 

Yksi hoitovuorokausi kuluttaa yhden vapaan, asiakasmaksua ei peritä. 

Tilapäinen perhehoito  

Omaishoidon lakisääteinen vapaa voidaan järjestää tilapäisenä perhehoitona niin, että hoito tapahtuu joko perhehoitajan tai hoidettavan kotona. Perhehoito voi olla ympärivuorokautista tai osapäiväistä. Perhehoidon käynti- ja tuntimääristä sovitaan erikseen omaishoidon tuesta vastaavan työntekijän kanssa. 

Yksi hoitovuorokausi kuluttaa yhden vapaan, asiakasmaksu 11,60 €/vrk. Mahdollisissa ylimenevissä hoitopäivissä/vuorokausissa noudatetaan palvelun mukaisia asukasmaksuja.