Siirry sisältöön

Kestävän kasvun Satakunta (RRP) -hanke

Hankkeen tarkoituksena on selvittää ja purkaa koronapandemian aiheuttamaa hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa ja nopeuttaa hoitoon pääsyä ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja mukaan lukien digitaaliset palvelut. Rahoituksen avulla kehitettävillä toimenpiteillä edistetään perustason hoitotakuun toteutumista, kavennetaan eriarvoisuutta ja panostetaan ongelmien entistä varhaisempaan tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Hanke edistää soteuudistuksen toteutumista Satakunnassa.

Tavoitteet:

  • Edistetään hoitotakuun toteutumista sekä puretaan koronavirustilanteen aiheuttamaa hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa
  • Edistetään hoitotakuun toteutumista vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista
  • Otetaan käyttöön hoitotakuuta edistävät palvelumuotoillut digitaaliset innovaatiot

Hanke käynnistyi vuoden 2022 loppuun asti kestävällä esiselvitys- ja konseptointivaiheella, jonka aikana on tarkoitus määritellä väestön ja palvelujen kokonaiskuva, sekä piilevä ja näkyvä palveluvelka. Kokonaiskuvan perusteella määritellään ne toimenpiteet ja kohderyhmät, joihin hankkeen toiminnot erityisesti kohdistetaan. 1.9.-6.10.2022 käynnistyy toinen valtionavustushaku, jossa rahoitusta haetaan varsinaiseen toimeenpanoon vuosille 2023-2025.

Esiselvitysvaiheen aikana käynnistetään kuitenkin jo erilaisia hoito- ja palveluvelan purkutoimien pilotointeja, kuten esimerkiksi Voimaperheet-mallin käyttöönotto, suun terveydenhuollon Kerralla kuntoon -toimintamallin laajennus ja Omaolo -palveluiden integraatiot, sekä laajentaminen. Lisäksi toimeenpannaan ja jatketaan Satakulttuuria-hankkeessa tehtyä kulttuurihyvinvoinnin kehittämistyötä ja käynnistetään kulttuurihyvinvoinnin palvelukonseptin kokoaminen kansallisen ohjeistuksen mukaisesti.

Hanke on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa(siirryt toiseen palveluun), jolla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa ohjelman pilarista 4, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistamista ja kustannusvaikuttavuuden lisäämistä. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (RRF), ja ohjelmaa toimeenpannaan jokaisella hyvinvointialueella.

Kestävän kasvun Satakunta -hankkeen hankejohtajana toimii Mari Niemi.

Mari Niemi
Hankejohtaja
044 707 7795
mari.niemi(at)sata.fi

Investointi 4.1. Hoitotakuu ja palveluvelan purku

Tavoitteet

Tavoitteena on parantaa satakuntalaisten oikea-aikaista hoitoon pääsyä ja hoitotakuun toteutumista. Koronan aiheuttamaa hoito- ja palveluvelkaa puretaan vaikuttavilla, tietoon perustuvilla asiakaslähtöisillä toimenpiteillä. Palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta lisätään ja vahvistetaan erilaisilla digitaalisilla ratkaisuilla.

Toiminta ja ajankohtaiset

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa, kesän ja syksyn 2022 aikana, selvitettiin eri toimijoiden yhteistyönä Satakunnan alueen kokonaiskuva ja koronapandemian aiheuttama hoito- ja palveluvelka. Hoito- ja palveluvajeanalyysin tulokset saatiin NHG:ltä 2.11.2022 ja ne osoittavat, että koronapandemia näkyy kaikenikäisissä asiakasryhmissä vaikeutuneena tilanteena. Ongelmat ovat pitkittyneet ja vaikeutuneet. Palveluihin pääsy on heikentynyt ja kynnys hakeutua palveluihin on myös kasvanut. Erityisesti lasten ja nuorten pahoinvointi on lisääntynyt ja palvelutarve kasvanut. Myös ikääntyneiden yksinäisyys on lisääntynyt ja toimintakyky heikentynyt. Omaishoitajat ovat uupuneet. Lisäksi työikäisten psyykkinen oireilu ja stressi ovat lisääntyneet. Suun terveydenhuollon palveluissa oli viiveitä jo ennen koronaa, mutta koronan myötä palvelut ovat ruuhkautuneet ja hoidon tarve kasvanut. Erikoissairaanhoidossa suunniteltua leikkaustoimintaa jouduttiin supistamaan koronan vuoksi, mikä on kasvattanut jonoja. Myös sote-henkilöstön rajalliset resurssit ovat vaikuttaneet palveluiden tarjontaan. Mitä keinoja siis satakuntalaisten avuksi?

Voimaperheet

Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen on panostettu jo syksyn 2022 aikana. Turun yliopiston kehittämä, vaikuttava Voimaperheet-toimintamalli(siirryt toiseen palveluun) on saatu hankkeen toimeenpanona syys-lokakuun aikana Satakunnan neuvoloiden palveluvalikoimaan. Voimaperheet-toimintamalli on tarkoitettu neuvolaikäisten lasten käytösongelmien varhaiseen tunnistamiseen ja digitaaliseen ennaltaehkäisevään hoitoon. Lähtökohtana mallissa on 4-vuotisneuvolassa toteutettu kysely, jolla tunnistetaan ne lapset ja perheet, jotka hyötyvät vanhempainohjauksesta. Vanhempainohjauksen toteuttavat Turun yliopiston Voimaperheet-perhevalmentajat. Voimaperheet-toimintamallissa toteutuvat näyttöön perustuva ohjaus, asiakaslähtöisyys, palvelun nopea saatavuus, matala kynnys, alueellinen tasa-arvo sekä ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen näkökulma. Tulevina vuosina mallia laajennetaan lasten ja nuorten mielenterveyttä tukevilla digitaalisilla osioilla.

Zoturi tarina-auttaminen

Erityisesti nuorille mutta myös lapsille ja perheille tarkoitettu Zoturi(siirryt toiseen palveluun) tarina-auttamismalli laajenee hankkeen toimeenpanona loppuvuoden ja ensi vuoden 2023 aikana koko Satakuntaan. Porin perusturvan alueella kokeiltu malli tarjoaa matalan kynnyksen tukea sekä verkossa tarinoiden ja vertaistuen muodossa että chatin kautta. Nuorten huoliin apua tarjoaa normaali.fi-chat(siirryt toiseen palveluun) ja vanhemmuuden, arjen tai parisuhteen haasteisiin enjaksa.fi –chat(siirryt toiseen palveluun). Ammattilaiset vastaavat ma-ke kello 14-17, to kello 14-22 ja pe kello 14-17. Chatissa voi asioida anonyymisti, mikä madaltaa yhteydenottokynnystä. Zoturi jalkautuu esittelemään toimintaa Satakunnan perhekeskuspäivään 22.11. ja alueen kirjastoihin marras-joulukuussa.

Digitaaliset ratkaisut asiakkaille ja ammattilaisille

Erilaiset digitaaliset ratkaisut ja toimintamallit lisäävät palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta. Lapsiperheiden matalan kynnyksen tueksi vuonna 2023 otetaan käyttöön kansallisena yhteistyönä yhdessä muiden hyvinvointialueiden ja DigiFinlandin kanssa kehitetty sähköisen perhekeskuksen Omaperhe.fi-palvelu(siirryt toiseen palveluun). Satakunta on aktiivisesti ollut kehittämisessä mukana. Omaperhe kokoaa perhettä suunnittelevien ja perheellisten palvelut yhteen paikkaan. Sivuilta löytyvät sekä kansalliset että alueelliset palvelut helposti ja nopeasti. Sähköinen perhekeskus ja Omaperhe ovat osa perhekeskustoimintaa ja tukevat sitä.

Sekä asiakkaiden että ammattilaisten sähköisiä etä-, konsultaatio- ja omahoitopalveluita (esim. Omaolo) kehitetään yhdessä Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen kanssa. Digiosaamisen vahvistamiseen panostetaan ja sitä kautta ehkäistään digisyrjäytymistä. Vaikka digitaalisia palveluita lisätään, myös fyysiseen palveluun pääsee edelleenkin. Digitaalisten ratkaisujen laajempi käyttö vapauttaa resursseja erityistä tukea tarvitsevien kohtaamispalveluihin.

Ammattilaisten välisen yhteydenpidon helpottamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi marraskuussa 2022 on järjestetty koko hyvinvointialueen henkilöstölle tarkoitetut Teams-sovelluksen monitasoiset käytön tuen koulutuskokonaisuudet.

Investointi 4.2. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Investointi 4.2. Edistetään hoitotakuun toteutumista vahvistamalla ennaltaehkäisyä ja ongelmien varhaista tunnistamista:

Tavoitteet

Tavoitteena on parantaa satakuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistävien palvelujen saatavuutta. On tärkeää, että asiakkaat löytävät palvelut helposti itse ja toisaalta myös ammattilaiset pystyvät ohjaamaan asiakkaita saumattomasti palvelujen pariin.  

Toimenpiteet ja ajankohtaista

Asiakasohjauksen kehittäminen ja Hyte-palvelutarjotin 

Kehitetään asiakasohjausta monialaisten hyte-palvelujen pariin. Kun ammattilaiset tunnistavat haavoittuvassa asemassa olevan henkilön, voivat he ohjata hänet palvelun tarpeen ja henkilön kiinnostuksen kohteiden perusteella kätevästi tarvittavien palvelujen piiriin. Ohjaamisen helpottamiseksi otetaan käyttöön kansallisesti kehitettäviä liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointilähetteitä. 

Hyvinvoinnin palvelutarjottimelle kootaan laajasti hyvinvointialueen, kuntien sekä järjestöjen ja seurakuntien kulttuuri-, luonto-, ja liikuntapalveluita, sekä muita osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tukevia palveluita mukaan lukien digitaaliset palvelut. 

Kulttuurihyvinvoinnin toimintamallien toimeenpano 

Kestävän kasvun Satakunta -hanke jatkaa Satakulttuuria -hankkeessa tehtyä kulttuurihyvinvoinnin kehitystyötä. Syksyn aikana on jatkettu Kulttuurireseptin -kokeilua ja mukaan on saatu Porin museoiden ja Harjavallan Cedercreutzin museon lisäksi myös Pori Sinfonietta ja Rakastajat -teatteri tarjoamaan kulttuurielämyksiä haastavassa elämätilanteessa oleville satakuntalaisille. 

Kulttuurireseptin voi hakea esimerkiksi Satasairaalan OLKA-pisteestä, Harjavallan sairaalan toiminnallisista terapioista, Satakunnan Syöpäyhdistykseltä tai Porin perusturvan kautta esimerkiksi Vapaaehtoistoiminnan keskus Liisasta. Mukaan voi pyytää myös kulttuurikaverin. 

Kulttuurihyvinvoinnin palveluketjun kuvaustyö on käynnissä ja samoin käynnistyy Kulttuurihyvinvointisuunnitelman tekeminen. Kaikille avoin Kulttuurihyvinvointi kuuluu kaikille -kulttuurihyvinvoinnin iltapäivä pidettiin 8.12.. Voit katsoa iltapäivän seminaaritallenteen tästä linkistä.(siirryt toiseen palveluun)

Materiaalit

Hae resepti ja nauti elämys – saat kulttuurikaverin kaupan päälle(siirryt toiseen palveluun) (SK 23.9.2022)

Katso videolta mitä kulttuurihyvinvointi merkitsee satakuntalaiselle Saulille. (siirryt toiseen palveluun) (Youtube)

Investointi 4.4. Digitaaliset palvelut

Investointi 4.4 Otetaan käyttöön hoitotakuuta edistävät palvelumuotoillut digitaaliset innovaatiot:

Tavoitteet

Tavoitteena on lisätä digitaalisten palveluiden käyttömahdollisuutta Satakunnan alueella. Palveluiden mahdollistaminen myös digitaalisin keinoin on tärkeää.

Toimenpiteet ja ajankohtaista

Asiakas- ja henkilöstökokemuksen keruu

Asiakaspalaute on tulevalle hyvinvointialueelle tärkeää. Hankkeessa yhtenäistetään asiakaspalautteen keruu-, toiminta- ja käsittelyprosessit, näin asiakaspalautetta tullaan keräämään samalla tavalla hyvinvointialueen laajuisesti. Mittaustapa on kansallisen kehityksen mukainen. Asiakas- ja henkilöstökokemus ovat yhteydessä toisiinsa ja hankkeessa kehitetään myös hyvinvointialueen laajuista henkilöstökokemuksen mittaamisen prosesseja.

Kansalaisen digitaalista asiointia tukevat palvelut

Sähköistä ajanvarausta ja Minun asiointini -alustaa kehitetään yhteistyössä Tulsote-hankkeen kanssa. Minun asiointini -alusta kokoaa digitaalisia palveluita yhteen paikkaan, jolloin ne ovat helposti löydettävissä. Sosiaalihuollon sähköisen ajanvarauksen kehittäminen on alkanut kansallisella työpajatyöskentelyllä marraskuun alussa ja jatkuu joulukuuhun.

Puhelimella toimivan digihoitopolun, Mobiiliapurin, käyttöä on laajennettu tämän syksyn aikana Satasairaalan sydänyksikköön. Lisäksi on selvitetty, missä olisi kiinnostusta ja tarvetta ottaa mobiiliapuri tulevaisuudessa käyttöön.

Digitaaliset mielenterveyspalvelut

Terapiat etulinjaan -mallin mukaisten digitaalisten mielenterveyspalveluiden käytön tueksi on tänä syksynä järjestetty neljä puolen tunnin koulutusta uudistuneista mielenterveystalo.fi -sivuista sekä ohjatusta omahoidosta.

Selvityksen digitaalisista palveluista

Syksyn aikana tehtiin Satakuntalaisille tarjottavista digitaalisista palveluista selvitys, erillisiä palveluita oli kansalaisille käytössä noin 60. Kuitenkaan kaikki palvelut eivät olleet kaikkialla Satakunnassa käytössä. Lisäksi arvioitiin hyvinvointialueen valmiutta tuottaa ja toteuttaa digitaalisia palveluita. Näiden arviointien jatkoksi tehdään toimintasuunnitelma, jonka mukaisesti digipalveluita vahvistetaan ja jalkautetaan Satakunnassa suunnitelmallisesti vuosina 2023–2025.