Siirry sisältöön

Aluehallitus keskusteli henkilöstökertomuksesta ja päätti yhteistoimintamenettelyn päättämisestä

Uutinen

Aluehallitus 12/2024

Aluehallitus päätti pitkän keskustelun jälkeen hyväksyä Satakunnan hyvinvointialueen vuoden 2023 henkilöstökertomuksen ja lähettää sen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja aluevaltuustolle. Keskustelussa nousi esille muun muassa työhyvinvointikyselyn matala vastausprosentti, rekrytointitarpeet ja hakijamäärien jakautuminen, henkilöstöviestinnän haasteet, työn vaatimukset ja haastavuus ja terveysperusteisten poissaolojen syyt.

Hyvinvointialueen henkilöstövoimavarojen arviointi on välttämätöntä toiminnan ja palvelujen suunnittelussa ja ennakoinnissa.

Henkilöstökertomukseen on kerätty keskeisiä tietoja ja tunnuslukuja henkilöstön määrästä, laadusta ja työyhteisön tilasta sekä näiden kehityksestä. Henkilöstökertomus valottaa omalta osaltaan, miten hyvinvointialueen ensimmäinen toimintavuosi käynnistyi. Tuotettujen tietojen avulla on mahdollista myötävaikuttaa henkilöstön, työyhteisöjen ja johtamisen kehittymiseen.

Haasteena on, ettei luotettavia vertailulukuja ole vielä kaikilta osin saatavilla, mutta raportoinnin kehittämistyötä henkilöstötunnuslukujen kanssa jatketaan koko ajan.

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen

Aluehallitus päätti, että yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Neuvottelut käytiin ajalla 11.4.-6.6.2024 ja ne päättyivät erimielisinä. Lisäksi aluehallitus päätti hyväksyä yhteistoimintaneuvottelujen pohjalta työnantajan tekemän esityksen tarvittavista toimenpiteistä.

Aluehallitus keskusteli lomautusten järjestämisestä, irtisanomisten vaikutuksista, esihenkilötyön muutoksista ja niiden vaikutuksista, mahdollisesta uudesta yhteistoimintamenettelystä, henkilöstöjärjestöjen kannanotoista, henkilöstön hyvinvoinnista ja organisaatiorakenteiden muutoksista.

Yhteistoimintamenettelyn tavoitteena on ollut saavuttaa 15 miljoonan euron vähennys henkilöstökuluissa, mikä tarkoittaa laskennallisesti enintään 400 henkilötyövuoden vähentämistä. Yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksena arvioidaan saavutettavan 14,9 miljoonan euron säästöt. Tästä henkilöstövähennysten ja toiminnallisten muutosten vaikutus olisi noin 13 miljoonaa euroa ja lomautusten noin 1,9 miljoonaa euroa.

Aluehallituksen päätöksen mukaiset toimenpiteet toimeenpannaan hallintosäännön ja toimintasääntöjen mukaisin toimivaltuuksin.

Kokouksessa käsiteltiin sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumisen tuen tarkistukset ja palautettiin ennakoivasta omaishoidontuesta luopumien valmisteluun

Aluehallitus päätti äänestysten jälkeen sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumisen tuen tarkistuksista siten, että matkoja myönnetään enintään 8 yhdensuuntaista matkaa kalenterikuukautta kohti ja matkoista kaksi voi suuntautua lähikuntaan.
Kokouksessa Mika Aho esitti Juha Korkeaojan kannattamana, että korvattaisiin 8 matkaa, joista kaikki voivat suuntautua lähikuntaan. Puheenjohtaja Harri Lehtonen teki vastaehdotuksen, jota Jami Toivonen kannatti. Ehdotuksessa korvattaisiin kahdeksan yhdensuuntaista matkaa, joista kaksi voisi suuntautua myös lähikuntaan. Puheenjohtajan ehdotus voitti äänin 12-4. Tämän jälkeen äänestettiin pohjaesityksen ja puheenjohtajan esityksen välillä, puheenjohtajan vastaehdotus voitti äänin 14-2. Pohjaesityksessä kaikki 8 matkaa olisivat kohdistuneet asuinkuntaan.

Aluehallitus päätti äänestyksen jälkeen palauttaa valmisteluun luopumisen ennakoivan omaishoidontuen palkkioluokasta. Asian käsittelyn yhteydessä Marja-Leena Alho teki ehdotuksen, jota Kristiina Isokorpi kannatti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Vastaehdotuksena oli, että asian käsittelyä jatketaan. Äänin 5-11 asia palautettiin valmisteluun.

Kotikaaren lakkauttaminen, Metsätähden lakkauttaminen ja hoidon siirto sekä Palvelukeskus Hyppingin hoidon siirto

Aluehallitus päätti lakkauttaa Raumalla sijaitsevan Kotikaaren ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoidon yksikön vuoden 2024 loppuun mennessä. Kotikaaren ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoidon yksikön lakkauttamisella ei ole merkittäviä henkilöstö- tai asiakasvaikutuksia.

Metsätähden lakkauttamisen ja hoidon siirron käsittelyssä Juha Korkeaoja esitti voitto Raita-ahon kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun. Äänestyksen jälkeen äänin 9-6 päätettiin, että asian käsittelyä jatketaan. Tämän jälkeen äänestettiin pohjaesityksen ja Juha Korkeaojan ja Voitto Raita-ahon kannattaman esityksen välillä, jossa esityksenä oli, että yksikköä ei suljettaisi. Äänestyksen voitti pohjaesitys äänin 9-6. Siikaisissa sijaitseva Metsätähden ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikkö lakkautetaan 31.12.2024 mennessä ja asiakaspaikat siirretään Merikarvian Kiilarinteen yksikköön. Metsätähden vakanssit on suunniteltu siirrettäväksi toiminnan loputtua Kiilarinteen yksikköön. Vakanssien siirron tavoitteena on vahvistaa ja turvata Kiilarinteen asiakaspaikkojen täysimääräinen käyttö.

Aluehallitus päätti palveluverkkosuunnitelman mukaisesti Nakkilassa sijaitsevan Palvelukeskus Hyppingin toiminnan siirtämisestä Attendo Oy:ltä vuokrattuun Keinulaan Harjavallan Sairaalan kunnostustöiden valmistuttua tämänhetkisen arvion mukaan loppuvuonna 2025.